Železniční přeprava

Železniční nákladní přepravu lze charakterizovat jako spolehlivou, bezpečnou a ekologickou, ale méně operativní. V České republice a mnoha dalších zemích je výrazně ovlivněna monopolním postavením svých provozovatelů, kterými jsou zpravidla státní podniky nebo podniky se silnou státní účastí. Ceny železničního přepravného proto mohou být odtrženy od tržní reality, mimo jiné i díky možné regulaci ze strany státu. Podíl železniční přepravy karga na celkovém objemu přeprav se v České republice postupně snižuje, i když ve srovnání s podílem v ostatních evropských zemích zůstává i nadále poměrně vysoký.

Při přepravě  karga po železnici se můžeme setkat s několika druhy zásilek:

 • celovozové zásilky, které pro každou přepravu používají minimálně jeden samostatný železniční vůz,
 • kusové zásilky, které jsou tzv. sběrnou služby kompletovány podle objemu nebo váhy tak, aby jejich přeprava byla hospodárná a logisticky účelná,
 • spěšniny, které jsou přepravovány na pravidelných linkách současně s přepravou osob,
 • kontejnerové zásilky,
 • kombinované přepravy, umožňující přepravu silničních vozidel na železničních vagónech (angl. Rolling Motorway).

Železniční nákladní přeprava je v České republice druhým nejrozšířenějším typem přepravy, její podíl na přepravních výkonech však pomalu klesá. Je spolehlivá, bezpečná a ekologická, ale poněkud méně operativní.

Provozování mezinárodní železniční přepravy

Provozování železniční přepravy se odvíjí podle ustanovení Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires – COTIF), kterou přijaly evropské země včetně ČR a některé země severní Afriky v r. 1980. Realizace přepravy karga je specifikována v přípojku CIM této úmluvy. Ustanovením Dohody SMGS (Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží) je podřízeno provozování železniční dopravy v zemích Euroasijského svazu a některých dalších zemích, např. v Číně. Souběžná existence dvou úmluv s poněkud odlišným pohledem na problematiku nákladní přepravy přinášela v minulosti nutnost uzavírání dvou přepravních smluv. Po vzájemné dohodě členských států obou úmluv bylo počínaje rokem 2006 umožněno uzavírání jediné přepravní smlouvy.

Smluvní zajištění přepravy

Převzetí zboží k přepravě a uzavření přepravní smlouvy se osvědčuje vydáním železničního nákladního listu CIM, SMGS nebo kombinovaného dokumentu CIM/SMGS, podle států, na jejichž území železniční doprava karga probíhá. Uvedený dokument se vystavuje u vozových zásilek samostatně na každý vůz, u kusových zásilek (sběrné služby) nebo spěšnin na každou zásilku. Železniční nákladní list obsahuje základní údaje o přepravě:

 • označení odesílatele, příjemce a dopravce,
 • označení místa odeslání a místa určení,
 • údaje o množství, kubatuře a váze zásilky, případně její hodnotě,
 • údaje o vnějším stavu zásilky, případně stanovení přepravní trasy.

Listina současně uvádí, která ze stran má povinnost uhradit přepravné: v případě odesílatele – freight prepaid, v případě příjemce – freight collect. Železniční dopravní prostředky nebo jejich část lze také najímat na smluvenou dobu nebo dohodnutou přepravní trasu.

Odpovědnost dopravce

Dopravce nese odpovědnost za poškození nebo ztrátu zásilky od okamžiku jejího převzetí až do okamžiku jejího vydání. Odpovědnosti je však zproštěn pokud poškození nebo ztráta zásilky nebyla způsobena jeho nedbalostí, vlastní vadou zásilky nebo okolnostmi, které jako dopravce nemohl odvrátit, ani odstranit jejich následky. Mezinárodními úmluvami je nicméně odpovědnost dopravce omezena na maximálně 17 SDR za kilogram brutto váhy poškozené nebo ztracené zásilky.*

Shrnutí:

 • Železniční přeprava karga je spolehlivá, bezpečná a ekologická, ale méně operativní.
 • Podíl železniční nákladní přepravy na celkovém objemu přeprav se v České republice neustále snižuje, i když ve srovnání s ostatními zeměmi EU zůstává její podíl i nadále poměrně vysoký.
 • Provozování mezinárodní železniční přepravy se odvíjí podle ustanovení příslušných mezinárodních úmluv.

Klíčová slova anglicky: Rail freight transport, CIM Uniform Rules, container train, rolling motorway, CIM consignment note.

* / XDR (Special Drawing Right) je asi 34 CZK

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.