Zdroje financování

Mezinárodní obchod využívá pro realizaci obchodních transakcí v globálním prostředí širokou škálu nástrojů financování, je proto obtížné najít vhodné hledisko pro jejich rozčlenění. V následujícím textu jsou uvedeny základní druhy financování z pohledu poskytovatele úvěru a popsány principy jejich fungování.

Dodavatelský úvěr

Poskytuje-li dodavatel zahraničnímu odběrateli úvěr v souvislosti s dodávkou zboží nebo služeb, jsou podmínky úvěru obvykle vyjádřeny v platební podmínce konkrétního smluvního ujednání (v kupní smlouvě, ve smlouvě o dílo apod.). Mezi obchodními partnery s dlouhodobými a stabilními obchodními vztahy může být sjednáno poskytování úvěru a jeho podmínky na delší časové období v formě rámcového (paušálního) ujednání.

Mezinárodní obchod využívá pro realizaci obchodních transakcí širokou škálu nástrojů financování.

U krátkodobých dodavatelských úvěrů dodavatel (exportér) zpravidla úvěruje celou hodnotu dodaného zboží či služeb. U střednědobých a dlouhodobých úvěrů lze však požadovat, aby odběratel (importér) nebo investor uhradil část sjednané kupní ceny předem nebo v momentě splnění kontraktu.

Dodavatelské úvěry jsou obvykle těsně svázány s dohodnutou kupní cenou. U krátkodobých úvěrů bývá úrok často započten v ceně zboží nebo služeb. V těch případech, kdy se odběratel rozhodne zaplatit kupní cenu v dřívějším termínu než bylo sjednáno, bývá mu poskytnuta sleva ve formě skonta (angl. discount). Pokud tvoří úrok samostatnou položku kupní smlouvy, odvíjí se obvykle jeho výše od situace na finančním trhu. Dodavatel však může výší úroku kompenzovat také další podmínky obchodní transakce, např. komerční nebo teritoriální rizika.

Úvěr poskytnutý odběratelem

Odběratel vystupuje v komerčních vztazích jako dlužník a úvěrování z jeho strany je spíše výjimkou. V kupní smlouvě může být smluvními stranami sjednána platba předem (angl. advance payment), která je typická pro některé druhy zboží nebo některá specifická teritoria. 

Odběratel v těchto případech svého smluvního partnera úvěruje.

Běžnější formou úvěru tohoto druhu je částečná platba předem – akontace. Sjednávaná se obvykle u střednědobých a dlouhodobých úvěrů, zejména u dodávek investičního zboží vyráběného na zakázku, nebo při realizaci významných projektů s vysokou kupní cenou. Úvěrové riziko nesou v těchto případech odběratelé, kteří se často zajišťují bankovní zárukou za vrácení akontace pro případ, že by dodavatel svůj smluvní závazek nesplnil. Dodavateli přináší akontace výhodu tím, že získává část prostředků, nutných pro předexportní financování. Částečná platba předem je pro něho také nástrojem prevence rizika neoprávněného odstoupení odběratele od kupní smlouvy či smlouvy o dílo.

Zprostředkovatelský úvěr

Úvěr tohoto druhu bývá krátkodobě poskytován některými obchodními mezičlánky, jakými jsou např. dohodci, brokeři, komisionáři, a to za účelem zajištění plynulosti realizace obchodní transakce. Jedná se často o společnosti s dobrým finančním zázemím a výlučným postavením na trhu v určitém oboru, při čemž využívají svých specifických znalostí a finančních potřeb svých klientů.

Bankovní úvěr

Výhodou bankovních úvěrů poskytovaných v souvislosti s vývozem zboží a služeb je oddělení úvěrového vztahu od obchodní transakce, pro kterou je financování určeno. Poskytnutí úvěru a obchodní transakce jsou řešeny samostatnými smluvami, smluvní strany tedy nemohou plnění smluvních závazků vzájemně vázat.

Smluvní závazek týkající se bankovního úvěru bývá zpravidla profesně lépe zpracován než u úvěru dodavatelského a jeho návratnost bývá účinněji zajištěna. Banka může úvěr poskytovat jak dodavateli (vývozci), tak i odběrateli (dovozci). V přeshraničním obchodě je poměrně rozšířen bankovní úvěr kupujícímu (angl. buyer credit), označovaný též jako exportní odběratelský úvěr. Poskytuje jej banka v zemi dodavatele zahraničnímu odběrateli buď přímo, nebo prostřednictvím jiné banky v zemi dovozu. Podmínky úvěru jsou zpravidla individuálně sjednávány mezi bankou v zemi dodavatele a dovozcem zboží či služeb, případně jeho bankou.

Úvěr bývá účelově vázán na určitou vývozní transakci, u střednědobých a dlouhodobých úvěrů zpravidla pokrývá až 85 % kupní ceny kontraktu. Zbývající část kupní ceny hradí kupující z jiných prostředků, buď ve formě akontace nebo současně s dodáním zboží či služeb (angl. down payment). Pro dodavatele (exportéry) je tento typ úvěrů výhodný, protože banka obvykle provádí dodavateli úhradu na základě dokumentů, svědčících o splnění jeho smluvních závazků. 

Další formy úvěrů

Vládní úvěry ekonomicky vyspělých zemí zemím rozvojovým nebo nejméně rozvinutým jsou poskytovány na základě samostatných mezivládních ujednání, nebo jako součást dohod o hospodářské spolupráci či technické pomoci. Srovnatelnou funkci plní i úvěry mezinárodních organizací s tím rozdílem, že mohou být zaměřeny na financování konkrétních rozvojových projektů v oblasti dopravy, energetiky, zdravotnictví, zemědělství, ekologie apod.

Přímá angažovanost bank, finančních institucí, vlád a mezinárodních organizací v úvěrování přeshraničních transakcí patří k aktuálním trendům v mezinárodním obchodě. Konkurenční schopnost vývozců je výrazně ovlivněna jejich schopností získat zdroje pro financování svých přeshraničních obchodních aktivit a najít vhodné metody a nástroje pro jejich využití.

Shrnutí:

  • Mezinárodní obchod využívá v globálním prostředí pro realizaci obchodních transakcí širokou škálu nástrojů financování.
  • Dodavatelský úvěr je nejčastěji používanou metodou financování exportních obchodních transakcí.
  • Bankovní úvěrování přeshraničních transakcí patří k aktuálním trendům v mezinárodním obchodě.

Klíčová slova anglicky: supplier credit, discount, buyer credit, down payment, bank credit.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.