Tržní rizika

Tržní rizika (angl. market risks) jsou důsledkem změn na lokálním, regionálním nebo globálním trhu, v důsledku kterých podnikatelský subjekt nedosáhne předpokládaného výsledku. Vývoj na trhu může oproti původnímu předpokladu přinést jak příznivější výsledek, tak i výsledek méně příznivý. Uvedené riziko nese každý podnikatelský subjekt, v mezinárodním obchodě je však riziko umocněno řadou faktorů, které se v tuzemském obchodě neprojevují. 

Tržní rizika jsou důsledkem změn na trhu, vznikajících nezávisle na vůli prodávajícího a kupujícího.

Ke  změně situace na trhu může dojít z různých důvodů, změnou konjunkturní situace v určité zemi nebo skupině zemí, změnou vztahu nabídky a poptávky po určitém zboží nebo změnami v postavení rozhodujících dodavatelů nebo odběratelů. Vliv mohou mít i nekomerční faktory, změny ve výrobní technologii, sezónní a klimatické vlivy a řada dalších. Důsledkem těchto vlivů bývají obvykle změny v cenových relacích, výrobních a pořizovacích nákladech a celkové prodejnosti výrobků a služeb.

Prevence tržních rizik

Tržní rizika lze v momentě uzavření kupní smlouvy jenom těžko identifikovat, zvláště pak u zboží investičního charakteru s delším výrobním cyklem. O to obtížnější je nalézt nástroje a postupy, kterých by bylo možné v konkrétních obchodních operacích k jejich prevenci využít. 

Při vývozu zboží s delším výrobním cyklem nebo s delší dobou splatnosti kupní ceny lze využít tzv. cenové doložky. Tato doložka umožňuje buď jednostrannou úpravu ceny (z důvodu růstu nákladů jedné ze smluvních stran) nebo dvoustrannou (odrážející změnu nákladů obou smluvních partnerů). Cena dohodnutá v kupní smlouvě se změní proporcionálně v závislosti na vývoji nákladů (cen surovin, energie, mzdových nákladů apod.). Sjednání doložky s sebou ovšem nese následující problémy:

  • sjednání kritérii pro úpravu ceny (např. odkaz na údaj oficiálního orgánu státní správy),
  • stanovení části kupní ceny, které se úprava bude týkat.

V některých, i když poměrně ojedinělých případech, lze v kupní smlouvě také zakotvit povinnost smluvních stran jednat o úpravě kupní ceny, objeví-li se závažné ekonomické či politické důvody.

Mezinárodní právo soukromé také umožňuje smluvním stranám sjednat v kupní smlouvě tzv. pohyblivou cenu. Pevná nominální cena, uvedená v konkrétní měně, může být v kupní smlouvě nahrazena stanovením metody, která umožňuje její pozdější přesné určení. Může se jednat o burzovní kotaci ke konkrétnímu datu v budoucnu, výrok soudního znalce nebo jiný způsob, na kterém se smluvní strany dohodnou.

Při prodeji a nákupu specifického zboží (nejčastěji komodit) lze tržní rizika zajistit využitím burzovních termínových obchodů, buď efektivním termínovým nákupem, nebo zajišťovací (hedgeovou) transakcí. Tyto transakce však nedávají záruku, že výsledek obchodu bude příznivější než výsledek obchodu nezajištěného. Zajišťují ovšem, že výsledek obchodu nebude horší a poskytují tak nezbytnou kalkulační jistotu. 

Tržní riziko ovlivňuje podnikatelské aktivity a jejich budoucí výsledky v širokém rozsahu. Týká se všech subjektů, napojených na lokální, regionální a globální trh, jednoznačná a efektivní ochrana před ním neexistuje. Pravděpodobnost a výši tržního rizika je však možné odhadnout využitím některé z metod rizikového managementu. 

Shrnutí:

  • Tržní rizika jsou důsledkem změn na trhu, v důsledku kterých podnikatelský subjekt nedosáhne předpokládaného výsledku.
  • Ke změna situace na trhu může dojít z různých důvodů, nezávisle na vůli prodávajícího a kupujícího.
  • Jednoznačná a efektivní ochrana před tržním rizikem neexistuje.

Klíčová slova anglicky: Market risks, risk management, price clause, cost adjustment, floating price.

 

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.