Teritoriální rizika

Teritoriální rizika (angl. territorial risks) vyplývají z nejistoty politického a ekonomického vývoje v jednotlivých zemích. Mohou být i důsledkem živelných pohrom, přírodních katastrof, válečných a politických událostí a dalších jevů. Jedná se vesměs o rizika, která ovlivňují nejen jednotlivé obchodní operace, ale mají negativní vliv na celkovou často i dlouhodobou podnikatelskou strategii v určité zemi nebo v určitém regionu.

Teritoriální rizika jsou závažná tím, že nejsou předvídatelná na delší časové období.

Teritoriální rizika jsou zvláště závažná tím, že nejsou předvídatelná v delším časovém horizontu. Jejich důsledkem bývají různá administrativní opatření, jakými jsou např. zákaz či omezení dovozu nebo vývozu, dovozní nebo vývozní licenční řízení, regulace transferu finančních prostředků do zahraničí a dalších.

Prevence teritoriálních rizik

Primární metodou prevence těchto rizik je sběr a analýza informací o jednotlivých zemích, které jsou předmětem komerčního zájmu podniku. Zdroje informací jsou poměrně pestré – statistické podklady, zprávy mezinárodních organizací, informace ze zastupitelských úřadů, institucí pro podporu exportu a dalších.

Hodnocením rizikovosti komerčních a podnikatelských aktivit v různých teritoriích se zabývá celá řada institucí, angažovaných v mezinárodním obchodě a podnikání. Snadno dostupnými jsou výsledky hodnocení ratingových agentur, které poskytují věrohodné údaje o teritoriálních rizicích. Významnou úlohu v tomto směru sehrává stát prostřednictvím svých institucí, zřízených pro podporu exportu a své sítě ekonomické diplomacie.

Shrnutí:

  • Teritoriální rizika vyplývají z nejistoty politického a ekonomického vývoje v jednotlivých zemích.
  • Mohou být důsledkem živelných pohrom, přírodních katastrof, válečných a politických událostí a dalších jevů.
  • Teritoriální rizika jsou závažná tím, že nejsou předvídatelná v delším časovém horizontu.

Klíčová slova anglicky: territorial risks, risk management, rating, insurance.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.