Technická regulace, sanitární a fytosanitární opatření

Technická regulace stanovuje požadavky na kvalitu a charakteristické rysy produktu, požadavky na labelling, balení a informace v označování zboží, požadavky na testy, inspekci a záruky na zboží, požadavky na inspekci před naloděním a na speciální celní formality. Sanitární a fytosanitární opatření stanovují požadavky na nezávadnost potravin a na zachování zdraví zvířat a rostlin. Techncká a sanitární opatření slouží k ochraně před dovozem produktů, které by mohly mít negativní dopad na spotřebitele, bezpečnost a životního prostředí.

Technické normy a standardy odrážejí vládní politiky v ochraně spotřebitele a bezpečnosti. Zároveň reflektují poptávku spotřebitelů po bezpečných a vysoce kvalitních produktech. Normy se liší od standardů: normy jsou povinné a jsou součástí národních právních předpisů. Pokud nějaký výrobek neodpovídá normám, potom není jeho prodej povolen. Standardy nejsou povinné. Pokud nějaký výrobek neodpovídá standardům, může být na trhu prodáván a je na spotřebiteli, aby se rozhodl, zda takový výrobek koupí. Rozdíl mezi normou a standardem vyplývá z definice Dohody WTO o technických překážkách obchodu.

Technická regulace je do legislativy státu implementována na základě autonomních rozhodnutí nebo/a mezinárodní dohody. Vzhledem k převažující autonomní implementaci do národních legislativ se technická regulace v posledních letech stává nejvýznamnější překážkou mezinárodního obchodu. Výsledkem mezinárodní spolupráce jsou technické standardy, které specificky formulují charakteristiky výrobků a služeb nebo výrobní procesy. Standardy mají globálně vzrůstající význam, a dopadají ve stále vyšší míře na management kvality, potravinovou bezpečnost, pracovní podmínky nebo na etické, ekologické a sociálních aspekty výroby. Technická regulace je předmětem jednání o její harmonizaci v rámci bilaterálních dohod o volném obchodu a v rámci dohod o vzájemném uznávání shody.

Technická regulace a sanitární a fytosanitární opatření směřují k ochraně života, zdraví a bezpečnosti spotřebitele. Splnění předpokladů těchto opatření je nutno ve většině případů odpovídajícím způsobem prokázat v zemi dovozu, což je pro vývozce velmi nákladné.

Technická regulace členských států EU podléhá základním harmonizačním principům a presumpci shody. Omezuje se na základní požadavky bezpečnosti a jiné požadavky veřejného zájmu, v ostatních oblastech je systém založen na podmínce vzájemné důvěry mezi členskými státy – standardy garantují kvalitu produktu a veřejné instituce jsou odpovědné za ochranu bezpečnosti na jejich území. Jednotlivé ČS prověřují a aktualizují technickou regulaci, respektují vzájemné uznání testů a pravidel pro operace certifikačních agentur. Evropské standardy podléhají schválení Evropskou standardizační organizací. Harmonizované technické standardy jsou převážně dobrovolné, ve vybraných kategoriích výrobků jsou však povinné (např. hračky, elektronické přístroje, zdravotnické přístroje, výtahy, stroje a měřící zařízení). Certifikace výrobku, i když není povinná, zvyšuje jeho konkurenceschopnost a prodej. Základními prostředky atestace jsou (v sestupném pořadí) certifikát a značka konformity vydaná třetí stranou, dále výsledky testování třetí stranou nebo deklarace konformity vydaná výrobcem. O konformitě výrobků s evropskými technickými standardy informuje značka CE, která je platná také pro území Evropského hospodářského prostoru a která deklaruje, že produkt splňuje požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí a že konformita byla v povinných případech potvrzena pověřeným expertem. Evropské standardy jsou v systému doplněny národními standardy, které členské státy musí vzájemně uznávat.

Sanitární a fytosanitární opatření chrání život a zdraví lidí, zvířat a rostlin před riziky, která by mohlo mít dovážené zboží. Implementace opatření se řídí Dohodou WTO o sanitárních a fytosanitárních opatřeních. Opatření se opírají o mezinárodní standardy, doporučení a návody nebo o vědecké principy. Jsou aplikována v obchodu se zemědělskými a rybolovnými produkty. Pro mezinárodní obchod představují významnou překážku a jsou předmětem obchodních sporů.

Informace o sanitárních a fytosanitárních opatřeních uplatněných vůči vývozu z EU lze nalézt v Databázi přístup na trh EU http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.

Shrnutí:

  • Cílem technické regulace a sanitárních a fytosanitárních opatření je chránit život, zdraví a bezpečnost spotřebitelů, zvířat, rostlin a životního prostředí před negativními vlivy dovážených produktů. Patří k významným překážkám mezinárodního obchodu.
  • Opatření technické regulace spočívají především v normách a standardech. Jsou založena na vývoji mezinárodních a národních standardů, které jsou implementovány do legislativy jednotlivých států.
  • Sanitární a fytosanitární opatření spočívají v hygienických a obdobných normách a jsou založena na mezinárodních a národních standardech, které se opírají o vědecké principy.
  • Pří vývozu produktů jsou vyžadovány od vývozců certifikace k prokázání splnění požadavků technické regulace a sanitárních a fytosanitárních opatření.

Klíčová slova anglicky: technical regulation, norms, standards, sanitary and phytosanitary measures

Autor textu
Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Vyučující na Katedře mezinárodního obchodu, ředitelka bakalářského a magisterského programu International Business. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní obchod, společnou obchodní politiku EU a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Od roku 1985 pracovala ve státní správě, především na Ministerstvu obchodu a průmyslu a v letech 2002 – 2006 jako diplomatka na Stálé misi ČR pro OSN a další mezinárodní organizace v Ženevě.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.