Společná havárie

Společná havárie (angl. general average) je aktem námořního práva, jehož kořeny sahají až do starověku. V římském právu byla kodifikována jako tzv. rhodský akt vrhu do moře (lat. lex Rhodia de iactu). 1 Řeší náhradu škody, vzniklé záměrným svržením části nákladu lodi do moře za účelem záchrany plavidla a zbytku nákladu. Cílem právní kodifikace bylo navození takového stavu, který by umožňoval adekvátní kompenzaci všech hodnot, které byly záměrně obětovány v zájmu všech účastníků plavby.

Společnou havárii má právo vyhlásit kapitán plavidla, který je povinen jednat tak, aby jeho úkony:

 • byly záměrné, ať už spočívají v činnosti, nebo v záměrné nečinnosti,
 • byly v okamžiku rozhodnutí účelné,
 • byly mimořádné povahy a úměrné oběti, která byla přinesena,
 • vyplývaly ze společného nebezpečí, hrozícího jak lodi, tak i přepravovanému nákladu,
 • směřovaly k záchraně společných hodnot.

Společná havárie představuje akt námořního práva, který umožňuje adekvátní kompenzaci všech hodnot, které byly záměrně obětovány v zájmu všech účastníků plavby.

Společná havárie měla v minulosti obvykle podobu:

 • záměrného svržení nákladu do moře,
 • upotřebení lodního zařízení jako pohonných hmot,
 • zalití hořící lodi vodou, atd.

V současných podmínkách se častěji jedná o:

 • škody při hašení požáru lodi nebo nákladu v podpalubí,
 • dobrovolné najetí lodi na mělčinu či její vyprošťování,
 • uchýlení se do přístavu nebo jiného útočiště,
 • přemístění nákladu na palubě lodi, vykládka a zpětná nakládka,
 • úmyslné přepětí hnacího mechanismu lodi, atd.

Řešení společné havárie

Princip společné havárie a po staletí užívané postupy a zvyklosti byly převzaty a na námořních konferencích v Yorku v r. 1864 a Antverpách v r. 1877 zpracovány do podoby tzv. York-antverpských pravidel. Zmíněná pravidla byla následně začleněna do legislativy všech států, které provozují námořní a říční přepravu, nebo se na ní podílejí, včetně ČR. 

Inventarizace zachráněných hodnot a stanovení příspěvku jednotlivých účastníků společné námořní plavby ve prospěch těch účastníků, kteří přinesli oběti, se provádí v tzv. dispašním řízení (angl. average adjustment). Průběh dispaše řídí stanovený dispašní komisař (angl. average adjuster), který postupuje podle ustanovení York-- antverpských pravidel. 

Pokud nelze úkon, provedený za účelem záchrany lodi nebo přepravovaného nákladu, považovat za společnou havárii, je posuzován jako tzv. zvláštní havárie (angl. particular average). Je na ni nahlíženo tak, jakoby každého účastníka nahodilá událost postihla samostatně a není na ni možné uplatnit výklad York-antverpských pravidel.

Shrnutí:

 • Společná havárie představuje akt námořního práva, známý již od starověku.
 • Společná havárie umožňuje adekvátní kompenzaci všech hodnot, které byly záměrně obětovány v zájmu všech účastníků plavby.
 • Řeší se v dispašním řízení, které probíhá podle York-Antverpských pravidel. 

Klíčová slova anglicky: Maritime law, General Average, Particular Average, average adjustment, York-Antwerp rules.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.