Smluvní zajištění

Plnění kupní smlouvy je zpravidla spojeno s fyzickým přemístěním zboží, ke kterému je třeba využít prostředků hmotné i nehmotné povahy. Cílem operací v oblasti mezinárodní přepravy je precizní uspokojení specifických potřeb zákazníků, tedy přemístění zboží vhodným dopravním prostředkem, ve stanoveném množství a čase, za přijatelné ceny a s minimálním ekologickým zatížením životního prostředí.

V mezinárodní přepravě se můžeme setkat s těmito podnikatelskými subjekty:

  • Zasílatel (speditér) se za smluvní odměnu zavazuje na účet příkazce* vlastním jménem zajistit nebo obstarat zajištění přepravy a dohodnutých služeb, spojených s přepravou zboží. Nabízí zpravidla kompletní balíček logistických služeb, tedy kromě přepravy i skladování, kontrolní služby, celní deklaraci, pojištění, balení, signování zboží a další. Na žádost a z pověření příkazce může také provádět dohodnuté inkasní úkony – tzv. speditérskou dobírku. Zasílatel může realizovat přepravu i vlastními dopravními prostředky, pokud to neodporuje uzavřené smlouvě. V takovém případě však přebírá podobnou odpovědnost jako dopravce.
  • Dopravce zajišťuje přepravu vlastními dopravními prostředky, do smluvních vztahů s příkazci vstupuje vlastním jménem, na vlastní účet a riziko. Odpovídá tedy za škody na zásilce, pokud nebyly prokazatelně způsobeny odesílatelem, příjemcem nebo vlastníkem zásilky. Právní rámec smluvního vztahu mezi příkazcem a dopravcem však bývá výrazně ovlivněn mezinárodními úmluvami o přepravě zboží.

Zajištění mezinárodní přepravy musí být v souladu s dodací podmínkou (paritou) a dalšími náležitostmi, stanovenými v kupní smlouvě.

Smluvní zajištění přepravy

  • Zasílatelská smlouva vytváří právní rámec pro dohodnuté zasílatelské služby. Jde o smlouvu komisionářského typu**, kterou se zasílatel vlastním jménem, ale na účet a riziko příkazce zavazuje, že za odměnu ve výši dohodnuté nebo výši obvyklé, obstará přepravu určité věci a s ní spojené služby. Převzetí věci k přepravě a uzavření smlouvy zasílatel osvědčuje příkazci vydáním speditérského osvědčení (angl. Forwarder‘s Certificate of Receipt – FCR), odeslání zásilky dle dispozic příkazce pak vydáním speditérského potvrzení (angl. Forwarder´s Certificate of Transport – FCT). Smluvní vztah mezi příkazcem a zasílatelem (speditérem) může vzniknout i přijetím jednostranného pověření příkazce ve formě tzv. asílatelského příkazu.
  • Smlouva o přepravě věci je závazkem dopravce příkazci, že za dohodnutou odměnu (přepravné) přepraví určitou věc z místa odeslání do místa určení. Dopravce se zavazuje přepravu provést s odbornou péčí, a to bez zbytečného odkladu nebo v dohodnuté lhůtě. Dopravce odpovídá za poškození či ztrátu zásilky, ledaže ji nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Odpovědnost však nese jen do výše, stanovené mezinárodními úmluvami. Pokud je škoda způsobena vadným obalem, má dopravce povinnost prokázat, že na tuto vadu při převzetí zásilky odesílatele upozornil. Odměna dopravci může být splatná odesílatelem předem (angl. freight prepaid), nebo příjemcem po doručení zásilky (angl. freight collect). Uzavření smlouvy o přepravě věci a převzetí věci k přepravě je osvědčováno vydáním nákladního listu (angl. waybill), nebo náložného listu – konosamentu (angl. bill of lading).
  • Smlouva o nájmu dopravního prostředku – časový charter (angl. Time Charter) zavazuje pronajímatele k přenechání dopravního prostředku nebo jeho části nájemci za dohodnutou odměnu k dočasnému užívání. Dopravní prostředek musí být způsobilý k provozu a k užívání určenému ve smlouvě, nebo k užívání, k němuž dopravní prostředek obvykle slouží. Pronajímatel nájemci přenechává dopravní prostředek a doklady nutné k jeho provozování bez zbytečného odkladu nebo v době určené ve smlouvě.
  • Smlouva o provozu dopravního prostředku – cestovní charter (angl. Voyage Charter) zavazuje poskytovatele provozu (provozce) k tomu, aby za dohodnutou odměnu přepravil během jedné nebo více předem dohodnutých cest náklad určený objednatelem. Provozce musí zabezpečit, aby dopravní prostředek byl pro dohodnuté přepravy dostatečně způsobilý. Je také povinen zabezpečit dopravní prostředek způsobilou posádkou, pohonnými hmotami a dalšími prostředky, nutnými pro realizaci dohodnutých cest. ***

Shrnutí:

  • Splnění kupní smlouvy je obyčejně spojeno s potřebou fyzického přemístění zboží, ke kterému je třeba využít logistických prostředků.
  • Pro zajištění přepravy lze použít zasílatele (speditéra), který se zavazuje za odměnu zajistit nebo obstarat zajištění přepravy a další dohodnuté služby, a to na účet a rizika příkazce.
  • Pro přepravu lze použít i dopravce, který za úplatu zajišťuje přepravu vlastními dopravními prostředky, nebo jejich nájmem.

Klíčová slova anglicky: International Transport, Logistics, Freight Forwarding, Contract of carriage, Charter Party.

*Dodací podmínka (parita) v kupní smlouvě stanoví, která ze stran bude příkazcem, resp. která z nich ponese náklady a rizika spojená s přepravou.

**Tuzemský Zákon č. 89/2012 Sb. (NOZ) definuje práva a povinnosti ze zasílatelské smlouvy poměrně obecně, proto je v případě potřeby nutné se opřít o ustanovení smlouvy komisionářské.

***V námořní a říční přepravě se mohou charterové smlouvy v některých ustanoveních lišit od jiných druhů dopravy. Tuzemský Zákon č. 89/2012 Sb. (NOZ) tyto odlišnosti neřeší.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.