Směnka

Směnka slouží jako platební, úvěrový a zajišťovací nástroj, který lze použít buď samostatně, nebo v kombinaci s jiným platebním instrumentem. Ženevská konvence o směnkách z r. 1930 rozdělila směnečné právo do dvou oblastí s odlišnou úpravou – oblast kontinentálního směnečného práva (zahrnující i Českou republiku prostřednictvím Zákona směnečného a šekového č. 191/1050 Sb.) a oblast angloamerickou.

Směnka je platební, úvěrový a zajišťovací nástroj, který lze použít buď samostatně, nebo v kombinaci s jiným platebním instrumentem. Není závislá na jiném právním vztahu, přestože tento vztah mohl být podnětem pro její vystavení.

Směnka je abstraktní závazek, který není závislý na jiném právním vztahu, přestože tento vztah mohl být podnětem pro její vystavení (např. kupní smlouva). Směnečná práva jsou snadno převoditelná žirováním (též rubopisem, indosací – angl. endorsement). Směnkou se stává každá listina, která obsahuje zákonem předepsané náležitosti. Směnečná práva zanikají zničením nebo ztrátou směnky, avšak až po jejím předchozím umoření.

Druhy směnek

 • Vlastní směnka (Promissory Note) je listinou, kterou se výstavce směnky zavazuje sám zaplatit ke stanovenému datu směnečnou částku oprávněné osobě,
 • Cizí směnka – též trata (Bill of Exchange) – je listinou, kterou výstavce směnky dává příkaz jiné osobě (dlužníkovi), aby zaplatila oprávněné osobě (samotnému výstavci nebo třetí osobě) k určitému datu stanovenou směnečnou částku. Pro užití cizí směnky je nutné, aby dlužník vyjádřil souhlas s obsahem směnečného příkazu – tzv. přijetí směnky (směnečný akcept).

Zákonné náležitosti směnek

 • bezpodmínečný příkaz (cizí směnka) nebo bezpodmínečný závazek (vlastní směnka) zaplatit směnečnou částku, uvedenou v listině jak čísly, tak i slovy, včetně označení příslušné měny,
 • označení směnka v souvislém textu listiny, sepsaném v jednom jazyce,
 • označení dlužníka – směnečníka (výstavce u vlastní směnky, akceptant u cizí směnky),
 • údaj o splatnosti směnky (není-li uveden, je směnka splatná tzv. na viděnou),
 • údaj o místě splatnosti směnky – směnečný domicil (není-li uveden, je jím místo uvedené u jména dlužníka),
 • označení oprávněné osoby (tj. osoby, které má být placeno),
 • datum a místo vystavení směnky (není-li uvedeno, je jím místo uvedené u jména výstavce),
 • označení a podpis výstavce.

Ostatní náležitosti směnek

 • údaj o počtu vystavených exemplářů (vlastní směnku lze vystavit jen v jediném exempláři – tzv. solosměnka),
 • doložka domicilační, která obvykle mění místo splatnosti směnky do místa sídla třetí osoby (např. banky),
 • doložka hodnotová (zbožová), která upřesňuje důvod vzniku směnečného závazku (např. číslo dodavatelské faktury).

Splatnost směnky (angl. maturity date)

 • na viděnou (vistasměnka – splatná při předložení),
 • na určitý čas po viděné (lhůtní vistasměnka – splatná v poslední den lhůty po viděné, např. 60 dnů po viděné),
 • na určitý čas po datu vystavení (datosměnka – splatná v poslední den lhůty ode dne vystavení směnky, např. 60 dnů od data vystavení),
 • na určitý den (fixní směnka – splatná k datu splatnosti, na ní uvedeném).

Převod směnečných práv

Převod směnečných práv lze uskutečnit rubopisem směnky (jinak též žirováním nebo indosací), který je písemným projevem vůle, vyjádřeným na rubu směnečné listiny. Rubopisem převádí majitel směnky (angl. bill holder) veškerá práva se směnkou spojená na nového věřitele, částečný převod směnečných práv možný není. Jednotlivé rubopisy musí na sebe plynule navazovat a vytvořit tak nepřetržitou řadu. Převod směnečných práv musí obsahovat uvedení data a může být proveden:

 • Nevyplněným (bianko) rubopisem (angl. blank endorsement), který obsahuje pouze podpis indosanta, ale nejmenuje osobu, na kterou jsou směnečná práva převedena. Práva ze směnky bianko žirované se dále převádějí na nového majitele pouhým fyzickým předáním směnečné listiny.
 • Vyplněný rubopis obsahuje v řadu směnky jméno osoby, na kterou se směnka převádí, a podpis indosanta (např. za nás na řad…).

Prvním indosantem je vždy remitent směnky, tedy osoba oprávněná ze směnky v momentě jejího vystavení. Dlužníky ze směnečného závazku jsou tedy výstavce u směnky vlastní a akceptant u směnky cizí (hlavní dlužníci) a všichni indosanti (vedlejší dlužníci). Kromě nich může být dlužníkem i třetí osoba, jestliže dobrovolně převezme platební povinnost hlavních nebo vedlejších dlužníků. Zavazuje se tak poskytnout věřiteli plnění, pokud sám dlužník svou povinnost nesplní. Převzetí této povinnosti je tzv. směnečným rukojemstvím – avalem.

Směnku vystavit a směnečná práva převést lze také žirováním na jméno fyzické či právnické osoby s použitím tzv. rekta doložky. Do řadu směnky nebo rubopisu se doložka vyjádří termínem nikoliv na řad (angl. not to order). Směnku má v tomto případě právo inkasovat pouze osoba, jejíž jméno je uvedeno za touto doložkou, nemůže ji však dále žirovat.

Možnosti převodu směnečných práv lze využít u tzv. eskontu směnek, což je úplatný převod směnečných práv před lhůtou splatnosti, který bývá zdrojem financování podnikatelských aktivit. Výše úplaty za odprodej směnky (diskont) závisí na ceně peněz na finančních trzích – úrokových sazbách a rizikovosti směnečné pohledávky.

Shrnutí

 • Směnka je významným platebním, úvěrovým a zajišťovacím nástrojem, použitelným samostatně, nebo v kombinaci s jiným platebním instrumentem.
 • Směnka je samostatným abstraktním závazkem, který vzniká nezávisle na jiném právním vztahu.
 • Převod směnečných práv před lhůtou splatnosti (eskont směnky) může být zdrojem financování podnikatelských aktivit.

Klíčová slova anglicky: Bill of Exchange, Promissory Note, acceptance, endorsement, maturity date.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.