Skladovací služby

Skladování zboží představuje činnost, která s realizací mezinárodní přepravy bezprostředně souvisí. Provozovatel skladu (skladovatel) se smluvně zavazuje převzít určitou věc, uložit jí a opatrovat a po uplynutí sjednané lhůty jí vydat majiteli nebo jiné oprávněné osobě. Majitel věci (nebo jiná osoba) se zavazuje uhradit provozovateli skladu smluvenou odměnu (skladné), případně také kompenzovat účelně vynaložené a se skladováním spojené náklady, pokud nejsou součástí odměny.

Smluvní zajištění skladovacích služeb

Skladování je úplatnou službou, která zahrnuje převzetí věci, její uložení a opatrování a vydání majiteli nebo jiné oprávněné osobě po uplynutí sjednané lhůty.

Právní rámec skladování je vymezen smlouvou o skladování, ve které jsou vymezena práva a povinnosti provozovatele skladu (skladovatele) a majitele věci nebo jím pověřené osoby (ukladatele). Základními náležitostmi smlouvy o skladování jsou:

  • označení provozovatele skladu (skladovatele),
  • označení majitele věci (ukladatele),
  • označení věci, jejího množství, váhy a kubatury,
  • označení osoby oprávněné nakládat s věcí,
  • označení místa a lhůty uskladnění,
  • datum a místo uzavření smlouvy.

Převzetí věci a uzavření smlouvy o skladování osvědčuje provozovatel skladu vydáním skladištního listu. S listinou je spojeno právo požadovat vydání skladované věci, je proto obchodovatelným cenným papírem. Disponovat skladovanou věcí je oprávněna osoba, uvedená v řadu nebo v žiru skladištního listu, nebo její doručitel, zůstane-li žiro listiny nevyplněné (bianko žirované). Provozovatel skladu může uplatnit zadržovací právo ke skladované věci, pokud mu není uhrazeno skladné.

Provozování skladovacích služeb

V širším kontextu logistických služeb je možné za skladování považovat i uložení věci, které však není předmětem podnikání provozovatele skladu (opatrovatele). Provozovatel skladu se smluvně zavazuje svěřenou věc, kterou má u sebe v důsledku obchodního styku s uložitelem, dočasně a bezplatně opatrovat a po uplynutí sjednané lhůty ji vydat uložiteli. Svěřená věc je opatrována bezplatně, bez nároku na odměnu. Uložitel má však povinnost uhradit náklady nutně a účelně vynaložené v souvislosti s uložením věci.

Specifickou formou skladovací činnosti je provozování konsignačního skladu. Je vhodné tehdy, jestliže cílový region nebo teritorium jsou z důvodů logistické obslužnosti nebo obchodně- politických překážek obtížně dostupné. Zboží v konsignačním skladu zůstává po celou dobu skladování a prodeje vlastnictvím prodávajícího. Právní rámec pro fungování konsignačního skladu je kombinací smlouvy komisionářské a smlouvy o skladování. Může být doplněn o režim celního skladu, který po dobu skladování odkládá povinnost provozovatele skladu odvést dovozní clo, daň z přidané hodnoty a případně také spotřební daň.

Odpovědnost skladovatele

Skladovatel odpovídá za poškození a ztrátu skladované věci od její převzetí ke skladování až do jejího vydání. Odpovědnosti je zproštěn, pokud nemohl tuto škodu odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. Neodpovídá za škodu na uložené věci, pokud byla způsobena samotným ukladatelem nebo vlastníkem uložené věci, její vadou nebo její přirozenou povahou. 

Shrnutí:

  • Skladovací činnost zahrnuje převzetí věci, její uložení a opatrování a vydání majiteli nebo jiné oprávněné osobě po uplynutí sjednané lhůty.
  • Majitel věci (nebo jiná osoba) má povinnost uhradit provozovateli skladu smluvenou odměnu (skladné), případně také kompenzovat účelně vynaložené a se skladováním spojené náklady, pokud již nejsou součástí odměny.
  • S držením skladištního listu, je spojeno právo požadovat vydání skladované věci – je tedy obchodovatelným cenným papírem.

Klíčová slova anglicky: Storage, warehousing, just-in- time logistics.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.