Silniční přeprava

Nejvyšší podíl na výkonech přepravy karga má v Evropské unii silniční kamionová přeprava. Jejími přednostmi jsou relativní rychlost, dostupnost a adaptabilita na změny poptávky. Vývoj silniční přepravy musí samozřejmě probíhat v souladu s celospolečenskými požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Řada opatření, souvisejících se silniční přepravou je předmětem regulace, ať už jde o hospodářskou soutěž mezi přepravci, podmínky pro provozování přepravy, technický stav vozidel nebo výkon povolání.

Při silniční přepravě karga se můžeme setkat s následujícími druhy zásilek:

Silniční přeprava je výrazně nejrozšířenějším typem přepravy v České republice i EU, její podíl na výkonech navíc nadále roste. Je snadno dostupná a adaptabilní, probíhá však v silně konkurenčním prostředí.

 • celovozové zásilky, kdy je k přepravě najímán samostatný dopravní prostředek na určitou jízdu nebo na určitý čas (angl. Full Truck Load – FTL),
 • mezinárodní sběrná služba – přeprava sdružených (konsolidovaných) kusových zásilek nebo dokládka (angl. Less than Truck Load – LTL),
 • speciální zásilky – zásilky nadgabaritní (nadrozměrné), zásilky živých zvířat, nebezpečných věcí a látek a zboží pod kontrolovanou teplotou,
 • kontejnerové zásilky,
 • kombinované přepravy, umožňující kombinovanou přepravu silničních vozidel na železničních vagonech (angl. Rolling Motorway).

Provozování mezinárodní silniční přepravy

Provozování mezinárodní silniční přepravy karga člení evropské instituce do následujících kategorií:

 • přeshraniční přeprava, při které buď nakládka anebo vykládka probíhá v zemi, ve které je vozidlo registrováno,
 • crosstrade, při které nakládka a vykládka probíhá ve dvou různých zemích, z nichž ani jedna není zemí, ve které je vozidlo registrováno,
 • kabotáž, při které nakládka a vykládka probíhá sice v jedné zemi, ve které ovšem vozidlo registrováno není.

Provozování mezinárodní silniční přepravy je regulováno celou řadou mezinárodních dohod. Významnou je zejména Dohoda o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR), která definuje vztahy vyplývající přepravní smlouvy. Přepravní smlouvy uzavřené podle CMR nevyžadují písemnou formu. Rozhodným právem pro řešení případných sporů, vzniklých ze smlouvy je právo domicilu dopravce.

Některé další dílčí úmluvy, kterými se provozování mezinárodní silniční přepravy řídí:

 • Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR,
 • Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin – ATP,
 • Dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě – AET a další.

V r. 2009 přijala Evropská unie „balíček“ pravidel, upravujících výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a podmínek pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy. Trh mezinárodní silniční přepravy je ovlivněn nejen ustanoveními mezinárodních mnohostranných úmluv, ale i dvoustrannými regulačními opatřeními, která omezují vstup nebo průjezd zahraničních dopravních prostředků. Realizace konkrétní přepravní operace je v těchto případech vázána na vydání vstupního nebo průjezdního povolení.

Smluvní zajištění přepravy

Převzetí zboží k přepravě a uzavření přepravní smlouvy osvědčuje dopravce vydáním silničního nákladního listu CMR. Listina obsahuje základní údaje o přepravě: 

 • označení odesílatele, příjemce a dopravce,
 • označení zboží, jeho množství, váhy a kubatury,
 • údaj o hodnotě a vnějším stavu zásilky,
 • označení místa odeslání a místa určení, případně stanovení přepravní trasy,
 • údaj o úhradě přepravného (freight prepaid/freight collect).

Příkazce může žádat vydání nákladního listu na každé vozidlo nebo na každou samostatnou část zásilky. Silniční dopravní prostředky lze také najímat na smluvenou dobu nebo dohodnutou přepravní trasu.

Odpovědnost dopravce

Dopravce nese odpovědnost za poškození nebo ztrátu zásilky, a to od okamžiku jejího převzetí až do okamžiku jejího vydání. Je však odpovědnosti zproštěn pokud poškození nebo ztráta zásilky nebyla způsobena jeho nedbalostí, vlastní vadou zásilky nebo obalu, případně okolnostmi, které nemohl odvrátit, ani odstranit jejich následky. Mezinárodními úmluvami je však odpovědnost dopravce omezena na maximálně 8,33 SDR za kilogram brutto váhy poškozené nebo ztracené zásilky*

Shrnutí:

 • Přednostmi silniční přepravy jsou relativní rychlost, dostupnost a adaptabilita na změny poptávky.
 • Silniční kamionová přeprava má v Evropské unii nejvyšší podíl na výkonech přepravy karga.
 • 1 XDR (Special Drawing Right) je asi 34 CZK
 • Provozování mezinárodní silniční přepravy se odvíjí podle ustanovení příslušných mezinárodních úmluv.

Klíčová slova anglicky: Road freight transport, United Nation CMR Convention, crosstrade, cabotage, CMR consignment note.

*/ 1 XDR (Special Drawing Right) je asi 34 CZK

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.