Šek

Šek je cenný papír, který plní funkci platebního nástroje. Používání šeků v České republice upravuje Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb., který vychází ze ženevských konvencí o směnkách a šecích. Zejména v oblasti angloamerického práva se však může používání šeků řídit poněkud odlišnými pravidly.

Šek je cenný papír, který plní funkci platebního nástroje. Význam šeku jako platebního instrumentu s rozvojem elektronického bankovnictví postupně klesá.

Šek lze charakterizovat jako listinu, prostřednictvím níž dává výstavce šeku (Check drawer) své bance (šekovníkovi) bezpodmínečný příkaz, aby na vrub účtu příkazce uhradila majiteli šeku (Check holder) stanovenou peněžní částku. S rozvojem elektronického bankovnictví význam šeku jako platebního instrumentu postupně klesá. Přesto má šek v některých zemích stále široké využití. Šekem je každá listina, která obsahuje zákonem předepsané náležitosti. Pokud některá z podstatných náležitostí chybí, listina není šekem.

 

 

Podstatné náležitosti šeku

  • bezpodmínečný příkaz zaplatit peněžní částku uvedenou v listině, včetně označení příslušné měny,
  • označení šek v souvislém textu listiny, sepsaném v jednom jazyce,
  • označení osoby, která má zaplatit (šekovníka),
  • údaj o místě splatnosti šeku (není-li uvedeno, je jím místo uvedené u jména dlužníka),
  • datum a místo vystavení šeku (není-li uvedeno, je jím místo uvedené u jména výstavce),
  • označení a podpis výstavce šeku.

Převod práv ze šeku

Šek může být vystaven na řad, na jméno, nebo na majitele. Převod práv u šeků na řad lze uskutečnit rubopisem (jinak též žirováním či indosací – angl. endorsement). Převod práv ze šeku na jméno – tzv. rektašeku – může být výslovně vyloučen doložkou nikoli na řad (angl. not to order). Práva z takto vystaveného šeku převádět nelze. Práva ze šeku na majitele lze převádět pouhým fyzickým předáním šekové listiny. Šek je splatný vždy na viděnou a musí být k proplacení předložen v zákonem stanovené lhůtě. Lhůta pro předložení šeku je různá podle místa vystavení a místa splatnosti šeku a v jednotlivých státech se může lišit.

Aby se zabránilo neoprávněnému inkasu šeku (např. v případě odcizení), lze výplatu stanovené částky majiteli šeku omezit použitím doložky – jen k zúčtování. Částka uvedená v šeku bude v takovém případě šekovníkem uhrazena bankovním převodem, tedy bezhotovostně. Podobnou funkci plní i šek křižovaný (Crossed check), který je křižován dvěma rovnoběžnými čárami uprostřed listiny nebo v její levé části. Také křižovaný šek může být zúčtován pouze bezhotovostně.

Shrnutí

  • Šek plní funkci platebního nástroje, je splatný bezprostředně po předložení.
  • Šekem dává výstavce šeku své bance (šekovníkovi) bezpodmínečný příkaz k úhradě stanovené peněžní částky majiteli šeku.
  • Zabránit neoprávněnému inkasu šeku lze tzv. křižováním šeku nebo použitím doložky „jen k zúčtování“.

Klíčová slova anglicky: Cheque or Check, Crossed check, drawer, holder, endorsement.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.