RAFTD (USA)

RAFTD (USA) – Revised American Foreign Trade Definitions

Dodací podmínka (parita) je obvyklou součástí kupních smluv, která stanoví, jak si smluvní strany podělí náklady a rizika spojená s dodáním zboží. Dodací podmínky však nebyly v minulosti v obchodní praxi používány jednotně, ovlivňovaly je místní obchodní zvyklosti, a tak bylo jejich použití v mezinárodním obchodě často kontraproduktivní. Významnou úlohu pro sjednocení výkladu dodacích podmínek sehrálo přijetí Incoterms (International Commercial Terms) na půdě Mezinárodní obchodní komory v r. 1936. V některých zemích však byla a jsou používána i jiná výkladová pravidla – např. v USA, kde je možné se setkat s výkladovými pravidly RAFTD (Revised American Foreign Trade Definitions).

Výkladová pravidla RAFTD přijala v r. 1941 Obchodní komora Spojených států nezávisle na MOK.

Výkladová pravidla RAFTD přijala v r. 1941 Obchodní komora Spojených států nezávisle na Mezinárodní obchodní komoře. Použití těchto výkladových pravidel není pro běžné obchodní transakce obvyklé, přesto je možné se s nimi setkat v obchodním styku s partnery ve Spojených státech. Pravidla RAFTD jsou srovnatelná s některými pravidly obsaženými v Incoterms® 2010, v některých detailech se však mohou lišit*: 

  • Ex Point of Origin (named point of origin) – z místa původu (ujednané místo původu). Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu ve sjednaném místě, obvykle ve své továrně, závodě nebo skladu apod. Kupující nese všechny náklady a odpovědnost počínaje naložením zboží na dopravní prostředek a konče vyložením na místě určení.
  • FOB Free on Board (named inland carrier at point of departure or port of shipment) – vyplaceně na palubu (ujednaný domácí dopravce v místě odeslání nebo v přístavu nalodění). Výkladové pravidlo dává několik možností užití, někdy se dokonce může překrývat s předchozím EXW. Prodávající má povinnost umístit zboží na přistavený dopravní prostředek nebo dodat zboží ujednanému domácímu přepravci k nakládce na ujednaném místě odeslání nebo přístavu nalodění a uhradit nakládku. Ujednané místo se dokonce může nacházet v zemi kupujícího. Výkladové pravidlo lze použít stejným způsobem jako pravidla z dřívějších verzí Incoterms: FOT Free on truck nebo FOR Free on rail.
  • FAS vessel, tedy Free Alongside Ship (named port of exportation) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav vývozu). Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží připraveného k nakládce k boku lodi v ujednaném přístavu vývozu.
  • C&F Cost and Freight (named port of destination) – náklady a přepravné (ujednaný přístav určení). Prodávající nese náklady domácí přepravy, hradí nakládku na plavidlo a námořní přepravu z přístavu nalodění až do přístavu určení. Toto pravidlo nevyžaduje, aby prodávající zboží pojistil. Pravidla jsou záměrně prezentována tak, aby umožnila srovnání s ICC Incoterms® 2010.
  • CIF Cost, Insurance and Freight (named port of destination) – náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení). Výkladové pravidlo je shodné s předchozím. Prodávající navíc na své náklady uzavírá pojistnou smlouvu pokrývající rizika poškození nebo ztráty zásilky během přepravy.
  • Ex Dock (named port of importation) – z přístavu (ujednaný přístav dovozu). Prodávající dává zboží vyložené z lodi k dispozici kupujícímu v ujednaném přístavu dovozu. Přepravní náklady až do přístavu určení, včetně nákladů spojených s vykládkou zásilky z plavidla, nese prodávající.

Porovnání vybraných výkladových pravidel RAFTD a Incoterms® 2010

Od svého vzniku v r. 1941 neprošla pravidla RAFTD žádnou podstatnější novelizací, a neodráží se v nich proto některé nové trendy v mezinárodním obchodě a logistice, které se prosazují např. v kombinované a kontejnerové přepravě. Od 80. let se ve Spojených státech čím dál tím častěji uplatňují výkladová pravidla Incoterms. S pravidly RAFTD se proto setkáváme již jen zřídka.

Shrnutí:

  • Výkladová pravidla RAFTD přijala v r. 1941 Obchodní komora Spojených států nezávisle na MOK.
  • Pravidla RAFTD jsou srovnatelná s některými pravidly obsaženými v Incoterms® 2010.
  • Ve Spojených státech se od 80. let stále častěji uplatňují výkladová pravidla Incoterms, s pravidly RAFTD se proto setkáváme již jen zřídka.

Klíčová slova anglicky: Revised American Foreign Trade Definitions, explanation rules, US Chamber of Commerce, US trade terms.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.