Pojistná smlouva

Provozování pojistné činnosti je na makroekonomické úrovni vymezeno Zákonem č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví. Praktický výkon pojišťovací činnosti upravuje Zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, který stanoví základní práva a povinnosti účastníků pojistného vztahu. Podle výše a způsobu poskytování pojistného plnění dělíme pojistné smlouvy do dvou kategorií:

Pojištění slouží k zajištění kompenzace ztrát, způsobených nahodilými událostmi. Podmínky pojistné činnosti, práva a povinnosti smluvních stran vymezuje pojistná smlouva.

 • Obnosové pojištění zakládá nárok pojistníka na plnění v důsledku vzniku pojistné události v určité finanční výši (obnosu), bez ohledu na rozsah vzniklé škody. Výše plnění je stanovena konkrétní peněžní částkou.
 • Škodové pojištění umožňuje kompenzaci konkrétních ztrát vzniklých důsledkem pojistné události, ve výši odpovídající skutečně vzniklé škodě. Horní hranice plnění je omezena tzv. limitem pojistného plnění.

Právní vztahy mezi účastníky pojištění, jejich práva a povinnosti, vymezuje pojistná smlouva (angl. insurance policy). V ní se pojistitel (pojišťovna) zavazuje poskytnout oprávněné osobě (pojistníkovi nebo třetí osobě) ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě stanovená. Pojistník se zavazuje uhradit pojistiteli sjednaným způsobem odměnu (pojistné).

Zákon vyžaduje pro uzavření pojistné smlouvy písemnou formu a uvádí také náležitosti, které by měla obsahovat:

 • určení pojistitele (pojišťovny) a pojistníka (osoby, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu),
 • určení oprávněné osoby (osoby, které vznikem pojistné události vzniká nárok na pojistné plnění),
 • určení pojištěného (osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje),
 • stanovení pojistné částky nebo limitu pojistného plnění a způsobu jejich splatnosti,
 • vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události,
 • časové a místní vymezení platnosti pojistné smlouvy,
 • údaj o tom, zda se jedná o pojištění jednorázové nebo paušální,
 • datum a místo uzavření pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva může obsahovat i některá specifická ujednání, jakým může být například spoluúčast. Ta je ve smlouvě stanovena buď pevnou částkou, nebo procentním podílem z celkové pojistné částky. Pokud by pojistné plnění bylo nižší, než je sjednaná spoluúčast, pojišťovna plnění neposkytne. Přesáhne-li však pojistná škoda výši spoluúčasti, vyplatí pojišťovna buď celou pojistnou částku (integrální spoluúčast), nebo výši spoluúčasti od pojistné částky odečte (odečítací spoluúčast). Pojišťovny těchto ujednání používají, aby omezily četnost projevů často se opakujících, drobných pojistných událostí.

Shrnutí:

 • Pojištění slouží ke kompenzaci ztrát, způsobených projevem nahodilých událostí.
 • Právní vztahy mezi účastníky pojištění, jejich práva a povinnosti, vymezuje pojistná smlouva.
 • Pojistná smlouva může obsahovat i některá specifická ujednání, jakým je například spoluúčast.

Klíčová slova anglicky: insurance, underwriting, insurance policy, insurer, policyholder.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.