Pojištění úvěrových rizik

Konkurenční prostředí na globálním trhu vytváří potřebu úvěrování a financování obchodní činnosti a souvisejících služeb. Úvěrování zajišťují jak samotní exportéři, tak i banky a další finanční instituce, které současně nabízejí i další služby. V důsledku zmíněných aktivit jsou věřitelé vystaveni riziku, že nezískají zpět dohodnuté peněžní plnění. Platební selhání dlužníka může způsobit jak jeho platební neschopnost, tak i jeho platební nevůle. Svou roli mohou sehrát i teritoriální rizika nebo okolnosti, které mají povahu vyšší moci.

Konkurenční prostředí na globálním trhu vytváří potřebu úvěrování obchodní činnosti, při níž jsou věřitelé vystaveni riziku, že nezískají dohodnuté peněžní plnění zpět.

Úvěrové pojištění představuje poměrně spolehlivý nástroj užívaný komerčními subjekty i finančními institucemi jako nástroj prevence úvěrových rizik. Jedná se o specifickou oblast pojišťovnictví, která vyžaduje vysoké odborné znalosti a bohaté zkušenosti pojistitelů. Okruh subjektů, které poskytují tyto služby, není proto příliš široký. Kromě soukromých komerčních pojišťoven se jako pojistitelé úvěrů objevují také instituce fungující se státní podporou.

Pojištění úvěrů poskytuje vývozcům následující výhody:

 • stabilizuje podnikové finance a zajišťuje jim likviditu v případě, že exportní úvěr není uhrazen v souladu s uzavřenou kupní smlouvou,
 • dává jim možnost vyhledávat refinancování vývozních úvěrů a vylepšuje jejich vyjednávací pozici vůči finančním institucím.

Kromě pojištění samotného exportního úvěru lze také samostatně pojišťovat jednotlivé platební a zajišťovací instrumenty.

Komerční úvěrové pojištění

Nabídku komerčního úvěrového pojištění dnes poskytuje nepříliš široký okruh pojišťoven, které však působí globálně, prostřednictvím svých vlastních poboček a dceřiných společností. Uzavírají zpravidla rámcové pojistné smlouvy, zahrnující celý přeshraniční obrat klienta nebo jeho vybranou část, často včetně jeho obratu tuzemského. Jednotlivé obchodní operace nebo pohledávky za jednotlivými odběrateli jsou pojišťovány méně často. Některé z pojišťoven umožňují také pojištění platebního selhání dlužníka včetně pojištění teritoriálních rizik. Komerční úvěrové pojištění však není dostupné pro všechna teritoria a extrémně rizikové země nezahrnuje vůbec. Jednotliví pojistitelé se obvykle v nabízených službách specializují podle svých zkušeností a teritoriálního zaměření. Disponují rozsáhlými databázemi informací, kterých využívají jako nástroje prevence rizik i pro účely stanovení pojistných limitů.

Výše pojistného bývá pro klienty zpravidla stanovena individuálně v závislosti na skladbě pojištěného portfolia. Pojišťovny kromě samotného pojištění obvykle nabízejí za úplatu i další služby, např. sledování a hodnocení bonity zákazníků, správu pohledávek a jiné. Za účelem zachování zájmu pojistníka na hladkém průběhu pojištěné obchodní operace vyžadují pojišťovny téměř vždy spoluúčast pojištěného. Výše spoluúčasti pojištěného může mít poměrně široké rozpětí (5 – 25 %), v závislosti na konkrétních podmínkách úvěrované operace.

Pojištění se státní podporou se stalo v řadě zemí, včetně ČR, součástí proexportní podpory státu. Pravidla pro využívání této podpory jsou v současné době regulována Konsenzem OECD  – Ujednáním o pravidlech pro oficiálně podporované exportní úvěry z r. 1987 (angl. Arrangement on Officially Supported Export Credits). Pravidla Konsenzu jsou pro účastníky gentlemanskou dohodu, pro členské státy EU je však jejich dodržování právně závazné. Důvodem tohoto rozhodnutí je snaha, aby v oblasti financování a pojišťování úvěrů nebyla narušována konkurence mezi členskými státy EU.

Pravidla pro poskytování státní podpory v pojišťování exportních úvěrů byla nově upřesněna v r. 1998. Upřesnění se týkalo:

 • kategorizace zemí podle rizikovosti,
 • stanovení minimálních pojistných sazeb pro jednotlivé kategorie zemí,
 • maximální doby splatnosti úvěru,
 • jednotné metodiky pojištění.

Konsenzus stanoví nejvýhodnější podmínky, za kterých může být pojištění státem podporovaných exportních úvěrů oficiálně nabízeno. Dále uvádí minimální pojistné sazby (angl. minimum premium rates), které však mohou být zvyšovány o přirážky, zohledňující rizikovost kupujícího nebo finanční transakce.

Pokud jde o splatnost úvěru, je pojištění úvěrů se státní podporou omezeno na úvěry střednědobé a dlouhodobé se splatností alespoň 2 roky. Pro krátkodobé úvěry je toto pojištění poskytováno jen tehdy, nejsou-li úvěrová rizika transakce pojistitelná tržně u komerčních pojišťoven.

Kromě pojišťování exportních úvěrů jsou součástí pojistných služeb se státní podporou také další pojistné produkty:

 • pojištění předexportních úvěrů na produkci pro export,
 • pojištění rizika odstoupení odběratele od smlouvy,
 • pojištění investic českých právnických osob v zahraničí, 
 • pojištění úvěrů na financování těchto investic.

Pojistit lze i jednotlivé platební a zajišťovací instrumenty: potvrzené akreditivy a bankovní záruky, vystavené ve vazbě na exportní obchodní operaci.

Shrnutí:

 • Konkurenční prostředí na globálním trhu vytváří potřebu úvěrování obchodní činnosti. Věřitelé jsou ovšem vystaveni riziku, že nezískají dohodnuté peněžní plnění zpět.
 • Většina komerčních pojišťoven umožňuje pojištění platebního selhání dlužníka včetně pojištění teritoriálních rizik.
 • Součástí proexportní podpory státu je poskytování pojištění se státní podporou, které probíhá podle Konsenzu OECD.
Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.