Pojištění přepravních rizik

Přemístění zboží, které realizace mezinárodního obchodu zpravidla vyžaduje, představuje poměrně rizikovou část obchodní operace. Během přepravy může dojít k výskytu různých nahodilých událostí, které může vést k poškození přepravovaného zboží, nebo  dopravního prostředku. Ztráty, které vznikají jak neodvratitelnými, tak i ovlivnitelnými událostmi, mohou být eliminovány pojištěním. Rozhodnutí o uzavření pojistné smlouvy závisí na každé ze smluvních stran, jejich vzájemné dohodě nebo uzavřené kupní smlouvě.

Škody, se kterými se můžeme v mezinárodní přepravě zboží setkat, mohou vzniknout:

 • působením přírodních jevů, nezávislých na lidské vůli (zemětřesení, povodně, vichřice, laviny, údery blesku, atd.),
 • důsledky lidské činnosti (autohavárie, vykolejení vlaků, zřícení letadel, havárie lodí atd.),
 • nedostatky, spojenými s uložením nákladu (nesprávné upevnění nákladu na prostředcích nakládky/vykládky, překocení nákladu, atd.),
 • neodborným zacházením se zásilkou (nedbalý posun železničních vozů, působení vlhka či vysokých teplot),
 • krádeží, vloupáním a jinými násilnými činy,
 • přirozenou povahou zboží (koroze, vyschnutí, zapaření, působení plísní atd.),
 • důsledkem událostí válečného či politického charakteru (nepokoje, terorismus, sabotáže, pirátství atd.).

Pojištění mezinárodní přepravy umožňuje kompenzaci ztrát na přepravovaném zboží nebo dopravním prostředku, vzniklých v důsledku výskytu nahodilé události.

Rizika srovnatelná s obchodníky nesou i dopravci a zasílatelé, kteří najímají a provozují dopravní prostředky a nesou odpovědnost za zásilku svěřenou k přepravě. Strany kupní smlouvy (prodávající a kupující) a provozovatelé přepravy (dopravci a zasílatelé) jsou ovšem zatíženi rozdílným stupněm rizik a odpovědnosti. Z tohoto důvodu je v mezinárodní přepravě využíváno jak pojištění přepravní, tak i pojištění odpovědnosti.

Smluvní základ pojištění přepravních rizik

Provozování pojistné činnosti vymezuje pojistná smlouva (angl. insurance policy), ve které se pojistitel (pojišťovna) zavazuje poskytnout pojistníkovi nebo jiné oprávněné osobě plnění, v důsledku výskytu nahodilé události. Při pojištění mezinárodní přepravy lze použít:

 • Jednorázovou pojistnou smlouvu, která poskytuje individuální pojistnou ochranu před riziky, které hrozí z realizace konkrétní obchodní operace nebo její části.
 • Rámcová (též hromadná či paušální) pojistná smlouva poskytuje ochranu při realizaci pravidelných přepravních (ale i komerčních nebo finančních) aktivit. Uzavírá se na sjednané časové období a má zpravidla i širší územní působnost.

Odměna pojistitele (pojišťovny) – pojistné se zpravidla stanoví podle pojistných tarifů pojišťoven a je obvyklou součástí pojistné smlouvy. Splatnost pojistného bývá také součástí smlouvy, chybí-li tento údaj, je pojistné splatné dnem počátku pojištění. U jednorázové pojistné smlouvy bývá pojistné splatné v jedné splátce, u rámcové smlouvy mohou být jednotlivé splátky rozloženy na delší časové období.

V případě, že jsou rizika vyplývající z pojistné smlouvy vyšší, než je obvyklé, může pojišťovna uzavření smlouvy za standardních podmínek odmítnout, případně vyžadovat vyšší pojistné, než je uvedeno v pojistných tarifech (relativní výluky z pojištění). V případě extrémně vysokých pojistných rizik, může pojišťovna uzavření smlouvy odmítnout zcela (absolutní výluky z pojištění). Pojišťovna může také odmítnout plnění ze smlouvy, zjistí-li se, že škoda byla způsobena:

 • samotným pojistníkem nebo jeho zástupci,
 • vědomou nedbalostí nebo v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek,
 • vědomým porušením dopravních předpisů,
 • vlastní vadou pojištěného předmětu nebo jeho obalu,
 • vadným uložením přepravovaného předmětu.

Nahodilé události, které se mohou v průběhu mezinárodní přepravy vyskytnout, mají za následek nejen poškození či ztrátu zboží, ale také znehodnocení výdajů, se zbožím spojených. 

Kalkulace pojistné částky proto vychází z principu tzv. pojistného zájmu a zahrnuje:

 • cenu zboží včetně obalu (obligatorně),
 • přepravné,
 • pojistné,
 • rozumnou míru zisku,
 • clo a další poplatky se zbožím spojené. 1

Práva a povinnosti plynoucí z pojistné smlouvy je nutné vymezit i místně. Ideálním případem je pojištění zásilky tzv. z domu do domu (angl. house to house), při kterém pokrývá pojistná smlouva celou přepravní trasu. Problematické je naopak tzv. lomené pojištění, kdy jsou rizika jednotlivých přepravních úseků pokryta různými pojistnými smlouvami. Lomené pojištění vystavuje pojistníka nebezpečí, že nebude schopen prokázat, na kterém z přepravních úseků došlo k pojistné události a nezíská proto pojistné plnění.

Pro stanovení rozsahu pojistného krytí se u mezinárodní přepravy zpravidla vychází z principů britského Marine Insurance Act, přijatého r. 1906. Současná verze se používá u všech druhů přeprav s pojistnými podmínkami, označovanými jako Institute Cargo Clauses - A, B a C. Žádná z klauzulí však nezahrnuje válečná a politická rizika, jejichž pojištění je třeba vždy sjednat samostatně.

 • Institute Cargo Clauses typu A, označovaná také jako – „proti všem rizikům“ (angl. Against all Risks – AAR) poskytuje nejširší rozsah pojistného krytí, a funguje na principu univerzality. Pojištěna jsou všechna rizika, která nejsou v pojistné smlouvě výslovně vyloučena.
 • Institute Cargo Clauses typu B, označovaná také jako – „včetně zvláštní havárie“ (angl. with particular average – WPA ) 2 není založena na principu univerzality. Pojištěna jsou pouze rizika taxativně vyjmenovaná, zejména vážné poškození zásilky a ztráta celých
 • Institute Cargo Clauses typu C, nazývaná také jako – „s vyloučením zvláštní havárie“ (angl. free of partical average – FPA) představuje nejužší rozsah pojistného krytí. Jsou kryta jenom výslovně uvedená rizika, zejména poškození nebo ztráta celé zásilky. 

Smyslem klauzule typu C je poskytnout základní pojištění za nízké pojistné.

Pojištění proti válečným a politickým rizikům se sjednávají na základě speciálních pojistných podmínek: Institute War Clauses a Institute Strike Clauses. Válečnými riziky se rozumí protiprávní odnětí zásilky v důsledku války a ozbrojených událostí. Politickými riziky se rozumí důsledky sabotáží, občanských nepokojů, teroristických činů a v některých případech i stávek. Pojišťují se výhradně věcné škody, nikoli újma finanční (zvýšené náklady, penále, ušlý zisk apod.).

Uplatnění nároku na odškodnění

Pro uplatnění nároku na odškodnění je třeba doložit vznik a průběh škodní události a současně předložit:

 • důkaz o existenci pojistné smlouvy (pojistku),
 • fakturu za zboží nebo jiný doklad osvědčující hodnotu zásilky,
 • dokumenty osvědčující průběh přepravy,
 • zápis o škodě vystavený přepravcem nebo jeho zástupcem,
 • doklad o vzniklých výlohách (např. na ověřování hodnoty zásilky),
 • tzv. škodní účet (kalkulace výše náhrady, sestavená pojistníkem).

Pojišťovny předpokládají, že pojistník učinil opatření, aby případná škoda nevznikla. V opačném případě má pojišťovna možnost pojistnou náhradu podle míry zavinění přiměřeně krátit, nebo ji zcela odepřít.

Shrnutí:

 • Během mezinárodní přepravy může dojít k výskytu nahodilé události, která může způsobit poškození přepravovaného zboží a/nebo  dopravního prostředku.
 • V pojistné smlouvě se pojistitel (pojišťovna) zavazuje kompenzovat pojistníkovi nebo jiné oprávněné osobě škodu, vzniklou v důsledku výskytu nahodilé události.
 • Pro stanovení rozsahu pojistného krytí mezinárodní přepravy se často vychází z principů Marine Insurance Act.

Klíčová slova anglicky: Insurance, Underwriting, Insurance policy, Institute Cargo Clauses, Particular Average.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.