Právo a export

Právní úprava vztahů, které vznikají v mezinárodním obchodě, probíhá na mezinárodněprávní úrovni a na soukromoprávní úrovni. Do legislativy státu, která ovlivňuje export, se promítají všechny mezinárodní smlouvy a závazky, které stát podepsal. Jedná se zejména o členství v mezinárodních ekonomických organizacích a dalších mezinárodních organizacích a úmluvách s obchodními ustanoveními, jednak o konkrétní mezinárodní obchodní ujednání a ujednání s obchodními aspekty. Každý soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem se musí řídit právními předpisy určité země.

Česká republika respektuje mnohostranné obchodní dohody uzavřené v rámci Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO), mezinárodní komoditní dohody uzavřené v rámci Konference OSN pro obchod a rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), smlouvu o založení Evropské unie a regionální, bilaterální nebo mezi-regionální preferenční dohody o volném obchodu, uzavřené Evropskou unií, eventuálně dohody o obchodní spolupráci a partnerství a ostatní smlouvy s obchodními ustanoveními nebo s vazbou na obchod, které uzavřela ČR. Příkladem ostatních smluv s obchodními ustanoveními jsou smlouvy dotýkající se životního prostředí, které zahrnují např. ustanovení o obchodování s odpadem a spoluvytvářejí tak obchodní politiku, nebo bilaterální investiční smlouvy.

Pro rozvoj mezinárodního obchodu má velký význam postupná harmonizace a unifikace právní úpravy týkající se mezinárodních závazkových vztahů.

Některá z ustanovení mezinárodních smluv jsou Českou republikou implementována do jejího právního řádu, některá jsou součástí společné obchodní politiky EU a jejich respektování vyplývá z legislativy Evropské unie.

Právní aspekty mezinárodního obchodu jsou velmi složité, protože legislativa upravující závazky se v jednotlivých zemích značně liší. Proto existují mezinárodní organizace, které se snaží pravidla pro mezinárodní obchodování sjednocovat a modernizovat. K nejdůležitějším patří Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu UNCITRAL, Mezinárodní institut pro sjednocení soukromého práva UNIDROIT a Mezinárodní obchodní komora ICC.

Dokumenty, které jsou výsledkem unifikační činnosti mezinárodních organizací, mají různou povahu. Závazné jsou mezinárodní smlouvy, jejichž realizaci jsou signatářské státy povinny zabezpečit. Nejvýznamnějším dokumentem tohoto typu je Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG), tzv. vídeňská konvence z roku 1980, kterou dosud podepsalo a ratifikovalo 85 zemí. Tato Úmluva řeší základní otázky uzavírání mezinárodních kupních smluv i práv a povinností prodávajícího a kupujícího. Úmluva má charakter věcných norem a její použití se vztahuje na koupi věcí movitých (s určitými výslovně vyjmenovanými výjimkami), pokud mají strany kupní smlouvy místa podnikání v různých státech. Tato úmluva je součástí právního řádu České republiky.

Ve vztahu k zemím, které dosud nepřijaly Úmluvu, mají smluvní strany možnost zvolit si rozhodné právo a vzhledem k existujícím rozdílům v právním pojetí kupních smluv je tento postup velmi vhodný. Volba práva je ale důležitá i pro ty obchodní vztahy, které se řídí Úmluvou o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Jde o řešení těch otázek, které Úmluvou nejsou výslovně upraveny a které nelze odvodit ani z obecných zásad, na nichž Úmluva spočívá. Pokud si strany rozhodné právo nezvolí, určuje se podle tzv. kolizních právních norem, jež stanoví kritéria pro volbu práva (např. sídlo prodávajícího v době uzavření smlouvy, místo uzavření smlouvy apod.). Pro českého vývozce či dovozce by bylo nejvýhodnější, kdyby byla smlouva posuzována podle českého práva. 

Pro uzavírání smluv v mezinárodním obchodě mají zvláštní význam obchodní zvyklosti – uzance. Jde o pravidla, která jsou v obchodních kruzích známá a dodržovaná. Odchýlení se od nich bývá považováno za výjimku a za určitých okolností se mohou stát pramenem výkladu práv a povinností stran z uzavřené smlouvy. Při používání obchodních zvyklostí je na místě určitá opatrnost, protože v případě sporu může být obtížné prokázat existenci určité zvyklosti, a tak může být někdy vhodnější dohodnout se o podmínkách kontraktu výslovně v kupní či jiné smlouvě.

Mezinárodní obchodní komora ICC se specializuje na vypracovávání typových kontraktů. Jedná se o velmi užitečný nástroj, který umožňuje omezit rizika vyplývající z nesprávně koncipovaných smluv. ICC Model International Sales Contract je typová kupní smlouva, která vychází z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Její poslední verze je z roku 2012. Strany kupní smlouvy mohou jednoduše do předepsaného vzoru (Specific Conditions) doplnit konkrétní údaje o dané obchodní transakci. Typový kontrakt ICC existuje i v elektronické podobě. Typový kontrakt obsahuje dále také všeobecné podmínky (General Conditions), které mohou, ale nemusí strany kupní smlouvy použít.

Kromě kupních smluv existuje i řada dalších obchodních smluv, které se v mezinárodním obchodě běžně vyskytují. Jedná se například o smlouvy příkazního typu (mandátní, komisionářské, zprostředkovatelské, o obchodním zastoupení), smlouvy o dílo, smlouvy v oblasti mezinárodní dopravy, smlouvy o skladování, kontrole atp. I zde se setkáváme se snahou o unifikaci mezinárodních podmínek pro jejich realizaci.

Shrnutí:

  • Některá z ustanovení mezinárodních smluv jsou Českou republikou implementována do jejího právního řádu, některá jsou součástí společné obchodní politiky EU a jejich respektování vyplývá z legislativy Evropské unie.
  • Při unifikaci podmínek mezinárodního obchodu jsou zejména významné aktivity Komise OSN pro právo mezinárodního obchodu UNCITRAL, Mezinárodního institutu pro sjednocení soukromého práva UNIDROIT a Mezinárodní obchodní komory ICC.
  • Volba práva je důležitá i pro ty obchodní vztahy, které se řídí Úmluvou o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, CISG.

Klíčová slova anglicky: multirateral trade agreement, United Nations Commission on International Trade Law, UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, International Chamber of Commerce, choice of law in international commercial contracts.

Pokračovat na Mezinárodní expanze pohledem právníka

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.