Platební podmínky

Platební podmínka vyjadřuje v kupní smlouvě místo, způsob a okamžik úhrady kupní ceny. Podstatným způsobem ovlivňuje míru rizikovosti a výslednou efektivnost celé obchodní operace. Její volba je zpravidla závislá na:

Platební podmínka vyjadřuje v kupní smlouvě místo, způsob a okamžik úhrady kupní ceny.

  • zvyklostech teritoriálního charakteru (vnitrounijní obchod v. obchod se státy jihovýchodní Asie),
  • uzancích spojených s obchodem různými druhy zboží (investiční zboží v. spotřební zboží v. burzovní komodity),
  • stupni vzájemné důvěry mezi smluvními partnery, jejich bonitě a ekonomické síle,
  • organizační a kapitálové provázanosti smluvních stran a dalších.


Místo úhrady (platební domicil)

Stanoví v kupní smlouvě, na kterém místě je kupní cena splatná. Platebním domicilem bývá obyčejně místo sídla banky, u které prodávající (věřitel) vede svůj běžný účet. Součástí platebního domicilu bývá vedle adresy banky i číslo běžného účtu věřitele. Není-li v kupní smlouvě místo úhrady explicitně uvedeno, je jím místo sídla dlužníka, případně místo, které je uvedeno u jména dlužníka.

Okamžik úhrady

Bývá v kupní smlouvě také srozumitelně uveden. Úhrada kupní ceny může časově předcházet splnění kupní smlouvy, může být provedena současně s jejím splněním nebo může být provedena s určitým časovým odstupem po jejím splnění. Často se vyjadřuje uzančním označením konkrétního platebního nástroje.

  • Platba předem (Cash-in-Advance, Advance Payment) se v mezinárodním obchodě používá jen zcela výjimečně, navíc jen jako částečná (akontace). Používá se v případech, kdy má kupující zájem touto cestou financovat prodávajícího (např. související geologické, průzkumné či projekční práce). Země OECD dosáhly konsenzu v doporučení, že akontace by neměla převýšit 10–15 % z dohodnuté kupní ceny.
  • Dokumentární platba (Cash Against Documents) může být použita k provedení platby v momentě splnění kupní smlouvy. Úhrada v těchto případech nebývá vázána na dodávku zboží, ale na předložení dokumentů, které umožňují jeho převzetí, užívání a v některých případech i nabytí vlastnického práva. Pro účely dokumentárních plateb se většinou využívají zavedené bankovní platební nástroje (dokumentární akreditiv nebo dokumentární inkaso), které jsou vyplatitelné tzv. na viděnou (at sight). Dokumentární platby je možné použít i v případě odložené úhrady, tedy při poskytnutí úvěru (Documents Against Acceptance). V takovém případě prodávající spolu s dokumenty předkládá lhůtní směnku, tedy směnku splatnou k určitému datu po viděné (in a fixed date after sight). Kupující dokumenty získá jen tehdy, přijme-li směnečný příkaz a směnku akceptuje. Kupní cenu hradí kupující k datu splatnosti, uvedenému na směnce. 
  • Úhrada s časovým odstupem po splnění kupní smlouvy může také proběhnout tak, že prodávající plní kupní smlouvu bez zajištění platební povinnosti kupujícího, tzv. na otevřený účet (Open Account Delivery). Kupující provádí úhradu v termínu dohodnutém v kupní smlouvě, a to zpravidla bankovním převodem (tzv. hladkým platem). Jde o nejčastěji používanou platební podmínku zejména ve vnitrounijním obchodě, která ovšem předpokládá vysoký stupeň vzájemné důvěry mezi smluvními partnery.

Provedení úhrady kupní ceny může být doplněno také použitím některého ze zajišťovacích nástrojů – bankovní záruky, pojištění, výhrady vlastnictví – nebo použitím zástavního práva.

Podsekce:

Shrnutí:

  • Platební podmínka vyjadřuje v kupní smlouvě místo, způsob a okamžik úhrady kupní ceny.
  • Úhrada kupní ceny může časově předcházet splnění kupní smlouvy, může být provedena současně s jejím splněním nebo může být provedena s určitým časovým odstupem po jejím splnění.
  • Praxe mezinárodního obchodu, používané zvyklosti a uzance daly vzniknout propracovanému systému vzájemně provázaných platebních nástrojů.

Klíčová slova anglicky: Payment terms, Advance payment, Documentary Letter of Credit, Documentary collection, Open account delivery.

Pokračovat na Daně, cla a předpisy

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.