Ochranné opatření

Ochranné opatření (safeguard) ve formě zvýšení platného celního tarifu je uplatňováno jako reakce na nepředvídané, náhlé a velké zvýšení dovozu zboží, který má negativní dopad na průmysl. Cílem ochranného opatření je poskytnout dotčenému průmyslu časový prostor k restrukturalizaci tak, aby mohl po skončení přechodného období efektivně čelit dovozu. Ochranné opatření je aplikováno na dovoz daného zboží ze všech zemí bez ohledu na jeho původ (v tom má jiný charakter než antisubvenční a antidumpingové opatření).

Podmínkou pro uvalení ochranného opatření je prokázání, že došlo k názhlému zvýšení dovozu. Zároveň musí být splněna podmínka negativního dopadu dovozu na domácí průmysl dovážející země a příčinná souvislost mezi dovozem a poškozením odvětví. Příšlušné orgány země, která se rozhodne aplikovat ocranné opatření, musí prokázat, že toto opatření není v rozporu s veřejným zájmem, tj. že opatření nepoškodí celkově ekonomiku více, než je škoda pro odvětví, které je zvýášeným dovozem ohroženo. Znamená to, že na zřetel musí být brány také zájmy konečných spotřebitelů a odvětví, které dovážené produkty využívají.

Každá země má svou specifickou legislativu, ve které jsou stanoveny detaily a podmínky pro aplikaci ochranných opatření. Členové Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) dodržují jako základ požadavky příslušné Dohody WTO o ochranných opatřeních. Národní legislativa jednotlivých států však může základní pravidla dále podrobně doplňovat a rozpracovávat. Všichni členové WTO mají povinnost svou legislativu týkající se ochranných opatření v platném znění notifikovat a WTO ji zpřístupňuje všem ostatním členům.

Ochranné opatření směřuje k dočasné ochraně domácího průmyslu před náhlým a nepředvídaným zvýšením dovozu zboží.

Legislativu členů WTO ohledně ochranných opatření je možno ji vyhledat následovně: http://docsonline.wto.org; dále search menu; dále vyberte příslušný dokument kliknutím na "?" a vyberte Safeguards measures - Article 12.6. Země, které nejsou členy WTO, nejsou vázáni standardy WTO. Většinou je však jejich legislativa inspirována principy WTO a výrazně se od nich neliší. Některá specifická ustanovení týkající se ochranných opatření mohou být obsažena v bilaterálních obchodních preferenčních dohodách a tato ustanovení musí být v národních legislativách také zohledněna. Informace o ochranných opatřeních užitých proti vývozu z EU lze nalézt v databázi http://trade.ec.europa.eu/actions-against- eu-exporters/cases/. Informace o ochranných opatřeních EU vůči dovozu ze třetích zemí jsou k dispozici na webu Evropské komise na http://trade.ec.europa.eu/tdi/index.cfm.

Ochranné opatření může být uvaleno na období 4 let, s možností prodloužení na 8 roků. Zpravidla se uvaluje na období tří let. Ochranné opatření má formu celní sazby nebo kvantitativního omezení. Kvantitativní omezení pak může mít formu kvóty nebo tzv. tarifní kvóty (zvýšení celního zatížení pro dovoz přesahující kvótu). Zároveň se zahájením šetření ohledně náhlého zvýšení dovozu je možno uvalit provizorní ochranné opatření, které může mít výlučně formu cla. Vzhledem k tomu, že provizorní ochranné opatření je uvaleno s cílem okamžitého účinku, není o něm dovozce informován a všichni dovozci daného zboží čelí náhlému zvýšení cla.

Iniciace k šetření ohledně náhlého zvýšení dovozu vychází buď od průmyslu dotčeného dovozem, nebo od příslušných vládních orgánů. Ten, kdo předkládá stížnost na náhlé nepředvídané zvýšení dovozu, musí představovat nebo zastupovat rozhodující většinu domácí výroby (v EU min. 25%). Země dovozu oznamuje podnět právní cestou spolu se všemi termíny šetření a informuje o něm zemi, z níž zvýšený dovoz pochází a zpravidla přímo i hlavní dotčené vývozce. Vývozce se ve svém zájmu neprodleně registruje u orgánů činných v řízení o ochranném opatření a spolupracuje s nimi především vyplněním dotazníkových údajů směřujících k získání informací o ceně produktu na domácím trhu a jeho výrobních nákladech. Pro registraci a získání příslušného dotazníku má vývozce k dispozici zhruba 15 až 21 dní, pro vyplnění dotazníku 30 až 45 dní. Celá procedura i dotazník jsou méně náročné než při antidumpingovém nebo antisubvenčním řízení. Spolupráce je v zájmu vývozce, neboť kladným výsledkem může být uvalení ochranného opatření pouze na dovoz daného produktu, které nesplňuje stanovený minimální cenový limit. V případě nespolupráce může dojít k situaci, kdy je na jeho zboží uvaleno dodatečné clo, aniž by došlo ke zvýšení právě jeho dovozu a aniž by jeho cena byla výrazně snížena, a daný dovozce nebude mít právo hájit své zájmy.

Shrnutí:

  • Cílem ochranného opatření je odstranit negativní efekt vznikající v důsledku náhlého nepředvídaného zvýšení dovozu, kterým by byl postižen domácí průmysl.
  • Ochranné opatření má formu cla, kvóty nebo tarifní kvóty. Může být uvaleno na dobu 4 let, s možností prodloužení na 8 roků. Zpravidla se však uvaluje na 3 roky.
  • Šetření k ochrannému opatření se řídí v základech pravidly Světové obchodní organizace, specificky příslušnou národní legislativou. Vývozci ve vlastním zájmu na šetření spolupracují.

Klíčová slova anglicky: safeguard measures, unforeseen and sudden import increase.

Autor textu
Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Vyučující na Katedře mezinárodního obchodu, ředitelka bakalářského a magisterského programu International Business. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní obchod, společnou obchodní politiku EU a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Od roku 1985 pracovala ve státní správě, především na Ministerstvu obchodu a průmyslu a v letech 2002 – 2006 jako diplomatka na Stálé misi ČR pro OSN a další mezinárodní organizace v Ženevě.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.