Logistika a pojištění

Moderní logistika musí reagovat na celou řadu faktorů, které významně ovlivňují současný trh. Významnou úlohu pro vývoj a strukturu logistických služeb hraje například globalizace, která přenáší zejména výrobu z tradičních výrobních lokalit blízko jednotlivých dodavatelů i cílových trhů do oblastí, které si svou oblibu získávají zejména díky levné pracovní síle, investičním pobídkám a nejrůznějším ekonomickým benefitům pro výrobce či obchodníky. Úkolem logistických providerů je vytvořit takové logistické struktury, které umožní zajistit plynulý tok materiálu i hotových výrobků i v těch nejnáročnějších lokalitách.

Významným faktorem ovlivňujícím podobu současné logistiky jsou demografické změny, které kladou nové požadavky na zásobování zejména stále rozsáhlejších metropolitních celků, mění některé rysy spotřebitelské poptávky a tím i konstrukci tradičních logistických konceptů.

Logističtí provideři vytvářejí logistické struktury, které umožňují zajistit plynulý tok materiálu i hotových výrobků od výrobce ke konečnému zákazníkovy na zahraničním trhu.

Tak, jak požadavky jednotlivých zákazníků směřují stále více k optimalizaci zásob, potřebě sledovat pohyb zboží na cestě v reálném čase a k flexibilitě, uplatňují se v logistice stále ve větší míře nejmodernější technologie. Jedná se zejména o rychle se vyvíjející skladové a manipulační technologie, komunikační nástroje, systémy pro snadnou evidenci a sledování zboží (Track&Trace) atd. Implementace těchto moderních technologií postupuje v prostředí moderní logistiky takovým tempem, jakým postupuje u těch nejprogresivnějších výrobních a obchodních společností světa, protože jinak by logistika nebyla schopna jejich úkoly úspěšně plnit.

Stejně tak, jak logistika drží krok se svými zákazníky v oblasti zavádění moderních technologií, potýká se podobně, jako její zákazníci, i s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, zejména řidičů nákladních vozidel, ale i pracovníků skladových provozů, které navíc stále častěji prorůstají do výrobních procesů a přímo tak ovlivňují kompletační, balící, zkušební a další aktivity jednotlivých zákazníků.

Mezi současné trendy patří neodmyslitelně i stále sílící tlak na zohledňování environmentálních aspektů při tvorbě funkčních logistických konceptů. Výsledkem jsou iniciativy spojené s využíváním ekologičtějších druhů dopravy, jako je železniční či vodní, a jejich kombinování v rámci multimodálních řešení (silnice – železnice – voda), projekty zaměřené na lepší vytěžování dopravních kapacit (platformy RAAL Trans, Timocom atd.), či obnova vozového parku za techniku splňující náročnější ekologické parametry (což navíc zpravidla umožňuje dosahovat ekonomického zvýhodnění na sazbách mýtného). 

Logistika má zcela zásadní vliv na jednotlivé oblasti lidské činnosti napříč celým dodavatelským řetězcem a my tak můžeme sledovat její specifika jako logistiky výrobní, skladové, dopravní, distribuční či logistiky zpětné, jejíž význam v posledních letech roste zejména v souvislosti s nárůstem objemu zboží obchodovaného prostřednictvím nejrůznějších e­shopů.

Tak, jak logistika zahrnuje celou řadu oblastí lidské činnosti, je i ona sama součástí širšího kontextu tzv. dodavatelského řetězce (Supply Chain).

Přeprava zboží ať již vnitrostátní, tak mezinárodní, je významným prvkem celého dodavatelského řetězce a je jedním z tradičních pilířů logistiky. Moderní logistické koncepty nabízejí řešení postavená jak na jednotlivých druzích dopravy – silniční, železniční, vodní a námořní, letecká, ale také stále více jako multimodální, tedy s využitím více na sebe navazujících druhů dopravy. Cílem je dosahovat optimálních ekonomických podmínek v rámci přepravních procesů, ale v posledních letech hrají významnou úlohu i argumenty spojené s ochranou životního prostředí. Vůči tomu, stejně jako ve vztahu ke zhoršující se situaci s dopravními kongescemi na pozemních komunikacích, jsou za preferované považovány zejména doprava vodní a železniční. Ty jsou však vzhledem k poměrně vysokým nákladům na překládku mezi jednotlivými druhy dopravy výhodné až při přepravách na větší vzdálenosti. V souvislosti s růstem internetového obchodování je možné v průběhu poledních 20 let sledovat velmi výrazný nárůst přepravy kusových zásilek, který má zásadní vliv na vývoj poměru mezi dříve převažujícími celovozovými přepravami a těmi v režimu sběrných kusových přeprav.

Mezinárodní obchod dnes, stejně jako kdykoliv v minulosti, přináší celou řadu rizik. Ta jsou důsledkem nesčetného množství faktorů od vzdálenosti cílových trhů, složitosti a komplexnosti přepravních tras, přes živelné události až po rizika vyplývající z politické a válečné nestability na trase zboží, či v cílové destinaci. Některým rizikům je možné účinně předcházet důslednou prevencí, jiná jsou natolik nahodilá, že jim reálně čelit nelze. Smyslem pojištění je minimalizovat dopady vzniklých škod na únosnou mez. Současný trh nabízí velmi pestrou škálu pojišťovacích produktů celé řady pojišťovacích subjektů s národní i mezinárodní působností. Významným prvkem pojišťovnictví posledních let je jednak vzájemné sdílení informací mezi jednotlivými pojišťovacími ústavy, ale také jejich snaha významnou část odpovědnosti přenést na pojištěnce s tím, aby v jeho zájmu bylo vzniku škodních událostí všemi dostupnými prostředky předcházet.

Shrnutí:

  • V logistice se stále častěji využívají nejmodernější skladové a manipulační technologie, nové komunikační nástroje, systémy pro snadnou evidenci a sledování zboží (Track&Trace). Logistika má vliv na jednotlivé oblasti lidské činnosti napříč celým dodavatelským řetězcem. V praxi se setkáváme s logistikou výrobní, skladovou, dopravní, distribuční či logistikou zpětnou.
  • Moderní logistické koncepty nabízejí řešení postavená jak na jednotlivých druzích dopravy – silniční, železniční, vodní a námořní, letecké, tak na přepravě multimodální.
  • Současný trh nabízí velmi pestrou škálu pojišťovacích produktů celé řady pojišťovacích subjektů s národní i mezinárodní působností, jež umožňují omezit dopady vzniklých škod na únosnou mez.

Podsekce:

Klíčová slova anglicky: logistics, logistics technologies, supply chain, international transport, insurance.

Pokračovat na Logistika

Autor textu
Ing. Miroslav Rumler

Ing. Miroslav Rumler je absolventem VŠE, oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu. Po získání praktických zkušeností v PZO INSPEKTA a.s. absolvoval v letech 1991 a 1992 postgraduální studium na State University of Illinois at Champaign­Urbana v USA. Později pracoval jako externí konzultant ve společnosti The Limited Distribution Services v Columbus, Ohio a následně na pozici projektového manažera ve firmě Central Europe Trust Ltd. a jako provozní ředitel české pobočky společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně. V současnosti pracuje na pozici vedoucího partnera společnosti Reliant a je vice presidentem České logistické asociace.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.