Letecká přeprava

Nejvyšší podíl na výkonech přepravy karga má v Evropské unii silniční kamionová přeprava. Jejími přednostmi jsou relativní rychlost, dostupnost a adaptabilita na změny poptávky. Vývoj silniční přepravy musí samozřejmě probíhat v souladu s celospolečenskými požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Řada opatření, souvisejících se silniční přepravou je předmětem regulace, ať už jde o hospodářskou soutěž mezi přepravci, podmínky pro provozování přepravy, technický stav vozidel nebo výkon povolání.

 

Letecká přeprava karga je nenahraditelná pro obchod zbožím specifické povahy. Je velmi rychlá, bezpečná a spolehlivá, ale poměrně nákladná.

V letecké přepravě karga se můžeme setkat s následujícími druhy zásilek:

  • liniová přeprava (dokládka, konsolidace), při které je kusové zboží dokládáno do pravidelných leteckých linek osobní přepravy,
  • nepravidelná (charterová) přeprava, při které je pronajímán ložný prostor celého, pro přepravu karga obvykle přizpůsobeného dopravního prostředku, při čemž hospodárné využití dopravního prostředku závisí na rozhodnutí nájemce,
  • Road Feeder Service, kdy je pro přepravu leteckých zásilek využíváno prostředků silniční přepravy.

Provozování mezinárodní letecké přepravy

Provozování mezinárodní letecké přepravy se odvíjí podle pravidel, přijatých v rámci mezinárodní organizace IATA (The International Air Transport Association). Základní podmínky provozování letecké přepravy carga jsou zakotveny v Úmluvě o sjednocení některých pravidel v mezinárodní dopravě z r. 1929, označované též jako Varšavská úmluva. Při přepravě leteckých zásilek na krátké vzdálenosti, zejména v době sezónního přetížení leteckých linek nebo nepřízni počasí používají letecké společnosti k přepravě karga silničních dopravních prostředků, což bývá označováno jako Road Feeder Service. Této služby využívají letecké společnosti i pro svoz a rozvoz zásilek od/ke konečným zákazníkům, tedy pro zajištění přepravy tzv. „z domu do domu“. Převzetí zboží k přepravě a uzavření přepravní smlouvy se i v těchto případech řídí pravidly a zvyklostmi letecké přepravy.

Smluvní zajištění přepravy

Převzetí zásilky k přepravě a uzavření smlouvy o přepravě se osvědčuje vydáním leteckého nákladního listu (angl. air waybill – AWB). Listina obsahuje základní údaje o přepravě:

  • označení odesílatele, příjemce a dopravce,
  • označení zboží, jeho množství, váhy a kubatury,
  • údaj o hodnotě a vnějším stavu zásilky,
  • označení místa odeslání a místa určení, případně stanovení přepravní trasy.

Listina současně uvádí, která ze stran má povinnost uhradit přepravné: v případě odesílatele – freight prepaid, v případě příjemce – freight collect. Letecké dopravní prostředky lze také najímat na smluvenou dobu nebo dohodnutou přepravní trasu.

Odpovědnost dopravce

Letecký dopravce nese odpovědnost za poškození nebo ztrátu zásilky od okamžiku jejího převzetí až do okamžiku jejího vydání. Je zproštěn odpovědnosti, pokud poškození nebo ztrátu zásilky nebyla způsobena jeho nedbalostí, vlastní vadou zásilky nebo obalu, případně okolnostmi, které nemohl odvrátit. Mezinárodními  úmluvami je odpovědnost leteckého dopravce omezena na maximálně 17 SDR za kilogram brutto váhy poškozené nebo ztracené zásilky. * Přestože je letecká doprava považována za jednu z nejbezpečnějších, je odpovědnost leteckého dopravce stanovena jako jedna z nejvyšších. 

Shrnutí:

  • Letecká přeprava je považována za velmi rychlou, bezpečnou a spolehlivou, ale poměrně nákladnou.
  • Celkové výkony mezinárodní letecké přepravy karga jsou vcelku zanedbatelné. Je však nenahraditelná pro obchod zbožím specifické povahy vyžadující šetrné zacházení, zboží s krátkou dobou životnosti, nebo zboží, vyžadující pohotovou reakci na poptávku zákazníků.
  • Podmínky provozování letecké přepravy stanoví organizace mezinárodních leteckých přepravců IATA.

Klíčová slova anglicky: Air freight transport, air cargo, Warsaw Convention, Air Waybill, RoadFeeder Service.

*/ 1 XDR (Special Drawing Right) je asi 34 CZK

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.