Kurzová rizika

Kurzová rizika (angl. Exchange Rate Risks) vznikají v důsledku změn měnových kurzů, následkem kterých účastník mezinárodní obchodní transakce musí vydat více hodnot, nebo naopak získá méně hodnot, než původně očekával a nedosáhne tak svých podnikatelských cílů. Kursové změny mohou samozřejmě na celkový výsledek obchodní transakce působit i pozitivně.

Kurzová rizika vznikají v důsledku změn měnových kurzů.

V obchodních transakcích českých podnikatelů bývá kupní cena zpravidla stanovena v zahraniční měně. Pro účely platby do zahraničí nebo po provedení inkasa ze zahraničí však musí zahraniční měnu směnit za měnu tuzemskou, při čemž může v důsledku kurzových změn utrpět kursovou ztrátu nebo dosáhnout kursového zisku. Kurzové riziko je tím větší, čím je delší časový odstup mezi realizací kupní (nebo jiné) smlouvy a úhradou či inkasem kupní ceny. Dopad kurzového rizika na výsledek jednotlivých transakcí je označován jako tzv. transakční expozice (angl. transaction exposure).

V důsledku nepříznivého kurzového vývoje může podnik zcela ztratit svou konkurenční schopnost na zahraničních trzích. Příznivý kurzový vývoj mu může přístup na určitý trh naopak otevřít. Působení vývoje kurzu na podnikatelské záměry podniku je označován jako tzv. ekonomická expozice (angl. economic exposure).

Podniky s širšími mezinárodními ekonomickými vazbami zpravidla mají svá aktiva a pasiva vyjádřena v různých zahraničních měnách. Kurzový vývoj přináší v těchto případech změny v bilančních hodnotách podniku, což bývá nazýváno jako tzv. účetní expozice (angl. accounting exposure, translation exposure).

Prevence kurzových rizik

Absolutní ochrana před negativním dopadem kurzového rizika neexistuje. Podniky, které působí v mezinárodním prostředí, musí průběžně věnovat pozornost vývoji kurzů jednotlivých měn a faktorům, které jejich pohyb ovlivňují. Pro omezení kurzového rizika je však možné využít některých osvědčených nástrojů a postupů, které mohou zmírnit dopad nepříznivého vývoje měnového kurzu.

Relativně jednoduchým, ale účinným preventivním opatřením může být volba měny, ve které jsou vyjádřeny závazky a ve které dochází k úhradám. Volba měny v konkrétní kupní smlouvě bývá nicméně ovlivněna celkovou tržní situací, obchodními zvyklostmi, ekonomickou silou a postavením partnerů na trhu a dalšími faktory.

V rámci jednoho podniku lze kurzovému riziku předcházet diverzifikací přeshraničních podnikatelských aktivit a ovlivňovat tím strukturu závazků a pohledávek. Rozložením aktivit na různé trhy a různé měny, vzájemným propojením dovozních a vývozních operací ve vhodném měnovém složení lze dosáhnout přirozeného měnového zajištění bez dodatečných nákladů.

Uvedený způsob zajištění kurzového rizika ovšem klade vysoké nároky na finanční řízení firmy. Měnová doložka patří mezi tradiční nástroje prevence kurzového rizika. Jde o smluvní ujednání, ve kterém je výše peněžitého závazku vyjádřeného v jedné měně (zajišťovaná měna) závislá na směnném kurzu k jiné měně (zajišťovací měna). Použití měnové doložky je však problematické, protože najít zajišťovací měnu, která by byla dlouhodobě dostatečně stabilní lze jen těžko.

Pro omezení kurzového rizika je také možné využít tzv. finančních derivátů, které umožňují zafixování podmínek, za nichž bude určitá zahraniční měna v budoucnu prodána či koupena. Na finančním trhu jsou nabízeny jak ve formě nestandardizovaných derivátů (forwardy, opce a swapy), tak i ve formě standardizované (futures a standardizované opce). Nezajišťují vyšší výnos transakce oproti obchodu nezajištěnému, ale dávají účastníkům transakce možnost spolehlivější kalkulace nákladů a výnosů.

Prodej nebo postoupení pohledávky je další možností, která může ovlivnit míru kurzového rizika. Mezinárodní právo soukromé zpravidla umožňuje postoupení pohledávky i bez souhlasu dlužníka. Toho využívají specializované finanční instituce k nabídce faktoringových a forfaitingových služeb. Jejich využití umožňuje eliminovat značnou část (obvykle kolem 80%) kurzových rizik.

Shrnutí:

  • Kurzová rizika vznikají v důsledku změn měnových kurzů.
  • Účastník mezinárodní obchodní transakce v jejich důsledku musí vydat více hodnot, nebo naopak získá méně hodnot, než původně očekával.
  • Absolutní ochrana před negativním dopadem kurzového rizika neexistuje.

Klíčová slova anglicky: currency risks, foreign exchange risks, currency clause, hedging.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.