Kontrolní služby

Kontrolní služby plní v přeshraničním obchodě funkci inspekční, preventivní a eliminační. Inspekční funkce spočívá v objektivním posuzování skutečného stavu věci či výsledku činnosti nebo v jejich porovnání s dříve specifikovanými požadavky (např. s normami). Preventivní funkce si klade za cíl předcházet vzniku nežádoucích situací, vznikajících obvykle nevhodným stavem věci nebo použitím nevhodných postupů. Eliminační funkce plní roli jistého „síta“, které vyřazuje zboží nevhodných vlastností nebo konstatuje použití nevhodných postupů.

Provozování kontrolní činnosti

Kontrolní činnost spočívá ve zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti, které by upozornilo na takové vady, které by mohly způsobit škody objednateli nebo jiné třetí osobě.

Povinnost kontroly vyplývá buď přímo ze zákona, nebo z obsahu uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o dílo. Kontrolor má povinnost provést kontrolu s dostatečnou odbornou péčí, v rozsahu a způsobem stanoveným ve smlouvě nebo způsobem obvyklým. Prokáže-li se, že kontrolní činnost byla vykonána nesprávně, nebo že zjištěné skutečnosti nebyly popsány přesně a korektně a v důsledku tohoto pochybení došlo ke škodě, nese kontrolor za tuto škodu odpovědnost. Objednatel by měl při kontrole projevovat aktivní součinnost a zajistit ji také ze strany třetích osob. Vykonáním kontroly vzniká kontrolorovi nárok na odměnu ve výši dohodnuté nebo ve výši obvyklé. Má také nárok na kompenzaci účelně vynaložených nákladů spojených s kontrolní činností, pokud již nejsou součástí odměny. 

Kontrolní činnost je také jedním z prvků certifikace podle norem ISO (International Organization for Standardization). Ta se týká nejrůznějších sfér činnosti, kromě výroby a obchodu i výzkumu, vzdělávání, marketingu, servisu a dalších. Spočívá v porovnání stavu konkrétního výrobku či výsledku činnosti s normami ISO, které zahrnují technické specifikace a jiná kritéria např. definice a charakteristiky materiálů, výrobních a technologických procesů či vzdělávacích postupů, sloužících k dosažení předem stanoveného cíle. Certifikaci jsou oprávněny provádět pouze instituce pověřené ISO, a to při použití dohodnuté metodiky. Nutnost certifikace podle norem ISO nevyplývá ze zákona, je však důležitým marketingovým nástrojem, podporujícím firemní i výrobkový goodwill.

Smluvní zajištění kontrolní činnosti

Právní rámec kontrolních aktivit je vymezen smlouvou o kontrolní činnosti. Kontrolor se v ní zavazuje nestranně provést zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti. Svá zjištění osvědčuje vydáním kontrolního osvědčení, které by mělo být vypracováno pečlivě a zodpovědně a popsat takové vady nebo činnosti, které by mohly způsobit škodu objednateli nebo jiné třetí osobě. Smlouva mezi vykonavatelem kontroly a objednatelem nemá zákonem předepsanou formu, zpravidla však obsahuje:

  • označení smluvních stran – objednatele kontroly a kontrolora,
  • předmět kontrolní činnosti,
  • stanovení způsobu provedení kontroly,
  • časové a místní vymezení kontroly,
  • uvedení možných závad a možných příčin jejich vzniku,
  • stanovení výše odměny kontrolora a lhůtu její splatnosti.

Shrnutí:

  • Povinnost kontroly vyplývá přímo ze zákona nebo z obsahu uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o dílo.
  • Kontrolní činnost spočívá ve zjištění stavu určité věci nebo ověření výsledku určité činnosti.
  • Výsledky provedené kontroly, zejména zjištěné vady věcí nebo činnosti, které by mohly způsobit škody objednateli nebo jiné třetí osobě, uvádí kontrolní osvědčení.

Klíčová slova anglicky: Testing and Inspection services, Inspection audit, Certificate of inspection, Verification and validation, ISO certification.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.