Komisní prodej

Komisní prodej probíhá na základě komisionářské smlouvy. Jedná se o takový způsob prodeje, kdy exportér nabízí své zboží k prodeji prostřednictvím obchodníka, ale až do zaplacení konečným odběratelem zůstává zboží v jeho vlastnictví. Tuto formu vstupu na zahraniční trhy využívají spíše malé a střední podniky. Výhodou použití služeb komisionáře je možnost využití dobrého jména komisionáře na zahraničním trhu, jeho obchodních kontaktů a distribučních cest, skladovacích možností a v neposlední řadě je výhodou také možnost kontroly nad cenami, protože komisionář prodává zboží za ceny stanovené exportérem. Pro komisionáře může být spolupráce výhodná zejména proto, že si rozšíří prodejní sortiment a získá za své služby odměnu ve formě komise.

Při komisním prodeji stanovuje prodejní ceny exportér.

 

Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost, a komitent (exportér) se zavazuje zaplatit mu odměnu. Z právního jednání učiněného komisionářem vůči třetí osobě nevznikají práva ani povinnosti komitentovi, nýbrž komisionáři samotnému. Jak již bylo řečeno, věc svěřená komisionáři k prodeji zůstává ve vlastnictví komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba. Po dobu, kdy má komisionář u sebe věci převzaté od komitenta nebo pro komitenta, má povinnosti jako skladovatel. Komisionářská smlouva může být sjednána na dobu určitou i neurčitou, event. může doba jejího trvání vyplývat ze zařizování náležitostí. 

V komisionářské smlouvě jsou obvykle uváděny následující povinnosti komisionáře:

  • jednat s odbornou péčí podle pokynů komitenta a chránit jeho zájmy,
  • informovat o všech důležitých okolnostech, které by mohly mít vliv na změnu komitentova příkazu,
  • po obstarání záležitosti provést vyúčtování, postoupit komitentovi práva nabytá v souvislosti s obstaráním záležitosti a vydat mu vše, co při obchodování získal.

Komitent má právo odvolat příkaz jen do doby, než vznikne závazek komisionáře vůči třetí osobě. Po zařízení záležitosti a po oznámení výsledku a vyúčtování má komisionář nárok na úplatu, v mezinárodním obchodě často nazývanou komise. Zároveň s odměnou je komitent povinen uhradit komisionáři náklady (například na skladování či dopravu), které nutně nebo užitečně vynaložil při plnění svého závazku.

Ve smlouvě je třeba rovněž určit, zda komisionář odpovídá za splnění závazku třetí osobou. Komisionář obvykle neručí za splnění závazku. Jestliže však osoba, se kterou komisionář uzavřel smlouvu při zařizování záležitosti, poruší své závazky, je komisionář povinen na účet komitenta splnění těchto závazků vymáhat, nebo – jestliže s tím komitent souhlasí – postoupit mu pohledávky odpovídající těmto závazkům. Splnění povinností totiž podmiňuje vznik nároku komisionáře na odměnu. V případě, že komisionář ručí za splnění závazků, má nárok na delcredere. Závazek o ručení je třeba sjednat písemně.

Shrnutí:

  • Komisionář obchoduje pod vlastním jménem a obstarává pro komitenta na jeho účet určitou záležitost, nejčastěji prodej zboží.
  • Zboží svěřené komisionáři k prodeji zůstává ve vlastnictví exportéra, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba.
  • Komisionář prodává zboží za ceny stanovené exportérem.

Klíčová slova anglicky: international sales commission agreement, principal, agent, sales conditions, commission.

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.