Komerční rizika

Komerční rizika (angl. commercial risks) vznikají v mezinárodním obchodě v důsledku nesplnění závazku smluvním partnerem. Rizika ovšem vznikají nejen neplněním kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, ale také ze služeb, které realizaci kupní smlouvy doprovázejí – přepravních, zasílatelských, finančních, pojišťovacích a dalších. Výsledkem působení komerčních rizik je skutečnost, že obchodní operace nepřinese očekávané výsledky a v krajním případě se dokonce vůbec neuskuteční.

Komerční rizika se týkají každé podnikatelské aktivity, v mezinárodním obchodě jsou však umocněna některými faktory, které se v tuzemském obchodě neobjevují. K obvyklým projevům komerčních rizik patří:

Komerční rizika v mezinárodním obchodě vznikají v důsledku nesplnění závazku smluvním partnerem.

  • Odstoupení smluvního partnera od kupní smlouvy může poškodit obě smluvní strany. Prodávající ztrácí prostředky vložené do před-exportního financování, kupujícího nezíská předmět koupě. Prodávající má možnost se zajistit akontací v kupní smlouvě, kupující bankovní zárukou za řádné provedení kontraktu.
  • Neplnění nebo vadné plnění kupní smlouvy prodávajícím poškozuje kupující stranu. Nástrojem prevence je pečlivý výběr dodavatele před uzavřením kupní smlouvy, požadavek na vystavení bankovní záruky za řádné provedení kontraktu, kontrolní osvědčení vydané nestranným kontrolorem, případně sjednání zádržného.
  • Nepřevzetí zboží kupujícím přináší prodávajícímu ztráty způsobené vícenáklady na dopravu a skladování zboží. Riziko lze ovlivnit volbou vhodné platební podmínky nebo pojištěním. Platební nevůle kupujícího souvisí s neochotou dlužníka splnit svůj smluvní závazek. Může připravit prodávajícího (věřitele) o inkaso celé kupní cenu nebo její části a přinést mu i další vícenáklady (např. dopravní). Prevence je nutná již při volbě smluvního partnera, rozhodující je volba vhodného platebního a/nebo zajišťovacího nástroje v kupní smlouvě.
  • Platební neschopnost kupujícího souvisí se zhoršením finančního postavení dlužníka, které mu neumožňuje plnit jak peněžní, tak zpravidla i další závazky. Insolvence se projevuje pozastavením plateb a bývá řešena formou vyrovnání nebo konkurzu. Prevence je podobná jako u platební nevůle s tím rozdílem, že řada platebních a zajišťovacích instrumentů ztrácí účinnost (např. směnka, výhrada vlastnictví apod.). Využít lze i pojištění rizika platební neschopnosti, které je obvykle spojováno se spoluúčastí pojištěného.

Prevence komerčních rizik

Komerčním rizikům je třeba předcházet ve všech fázích obchodní operace. Prevence rizik by měla být založena na pravidelném a systematickém průzkumu a analýze informací z trhu, ať už jsou získány vlastním přičiněním nebo outsourcingem. Pozornost je třeba prioritně zaměřit na budoucího obchodního partnera. Zvážit je ale třeba i rizika, pocházející od ostatních účastníků obchodní operace: přepravců, zasílatelů, finančních institucí, pojišťoven a dalších. 

Důležitým nástrojem prevence je právní zajištění závazkového vztahu – přesná formulace smluvního vztahu a výstižné vyjádření zájmů obou partnerů ve smluvních podmínkách. Obsah závazkového vztahu lze doplnit použitím vhodných platebních a zajišťovacích instrumentů. 

Komerční rizika mohou být ve specifických případech eliminována i přenesením odpovědnosti na třetí osoby. Účinnost tohoto postupu však závisí na bonitě firem, na které je riziko přenášeno. Komerční rizika, nebo jejich část lze úplatně přenést na další účastníky obchodní operace: obchodní zástupce, komisionáře, nebo finanční instituce a úvěrové pojišťovny, případně na faktoringové nebo forfaitingové instituce. 

Komerční rizika mají svou vnitřní dimenzi, která souvisí s kvalitou a obsahem podnikového managementu, systémem kontroly a profesními schopnostmi a motivací zaměstnanců při běžné komerční činnosti.

Shrnutí:

  • Komerční rizika v mezinárodním obchodě vznikají v důsledku nesplnění závazku smluvním partnerem.
  • Rizika vznikají nejen neplněním kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, ale také ze služeb, které realizaci kupní smlouvy doprovázejí.
  • Komerčním rizikům je třeba předcházet ve všech fázích obchodní operace.

Klíčová slova anglicky: commercial risks, risk management, insolvency, bankruptcy, insurance.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.