Kombinovaná přeprava

Jako kombinovanou přepravu označujeme v tuzemsku takový druh přepravy, která k přemístění zásilky využívá alespoň dvou rozdílných druhů dopravních prostředků. Přeprava bývá smluvně zajištěna uzavřením jediné přepravní smlouvy, ve které přepravce přebírá odpovědnost za celý přepravní úsek, při čemž nemusí být vlastníkem ani provozovatelem použitých dopravních prostředků.

 

Kombinovaná přeprava využívá k přemístění zásilky alespoň dvou rozdílných druhů dopravních prostředků při uzavření jediné přepravní smlouvy.

Obvyklým důvodem pro použití kombinované přepravy bývá geografická poloha a logistická vybavenost místa podnikání odesílatele a příjemce zásilky. Dalším důvodem může být i požadavek na zajištění přepravy zásilky tzv. „z domu do domu“ (angl. house to house) s využitím různých druhů dopravních prostředků, avšak při uzavření jedné přepravní smlouvy. Důvodem může být i řešení dopravní kombinace tzv. krátkého a dlouhého přepravního úseku, např. svoz zásilek z vnitrozemí do přístavů zaoceánské námořní plavby.

Použití kombinovaných přeprav přináší následující výhody:

 • odpadá nutnost vymezení přechodu odpovědnosti za zásilku mezi jednotlivými dopravci,
 • dochází k úsporám přepravních a manipulačních nákladů,
 • umožňuje využití standardizovaných obalů – zejména kontejnerů,
 • umožňuje využití unifikovaných dopravních a logistických prostředků.

Kombinovanou přepravu lze provozovat jako tzv. doprovázenou přepravu, při které je předmětem přepravy nejen náklad, ale i dopravní prostředek. Typickým představitelem doprovázené přepravy je přeprava Ro-La (něm. Rollende Landstrasse, angl. Rolling Motorway) při níž jsou kompletní soupravy kamionů (tj. tahač s návěsem nebo přívěsem) přepravovány na železničních vagónech. Přeprava nedoprovázená zahrnuje přepravu kontejnerů, kamionových návěsů, samostatných přepravních kusů a další. Nedoprovázená přeprava je samozřejmě méně mobilní než přeprava doprovázená, ale většinou ekonomicky výhodnější.

Smluvní zajištění přepravy

Kombinovanou přepravu a další, s ní spojené logistické služby provozují nebo obstarávají specializovaní přepravci – tzv. multimodální operátoři (angl. multimodal transport operators). Od r. 1926 mají možnost se sdružovat v mezinárodní nevládní organizaci FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), která umožňuje svým členům získání některých konkurenčních výhod na globálním trhu. Převzetí zboží k přepravě a uzavření přepravní smlouvy v multimodální přepravě bývá podle dispozic této organizace osvědčováno některým z následujících dokumentů:

 • Speditérským potvrzením o převzetí zásilky (Forwarder´s Certificate of Receipt –  FIATA FCR),
 • Speditérským potvrzením o odeslání zásilky (Forwarder´s Certificate of Transport  – FIATA FCT),
 • Potvrzením o převzetí zásilky do skladu (Forwarder´s Warehouse Receipt – FIATA FWR),
 • Nákladním listem pro multimodální přepravu (Multimodal Transport Waybill – FIATA FWB), 
 • Náložným listem – konosamentem pro multimodální přepravu (Multimodal Transport Bill of Lading FIATA FBL). 

Odpovědnost dopravce

Multimodální operátor nese odpovědnost za poškození nebo ztrátu zásilky od jejího převzetí až do jejího vydání. Je zproštěn odpovědnosti, pokud poškození nebo ztráta zásilky nebyla způsobena jeho nedbalostí, vlastní vadou zásilky nebo obalu, nebo okolnostmi, které nemohl odvrátit, ani odstranit jejich následky. V případě kombinované přepravy se však různé druhy použitých přeprav řídí různými mezinárodními úmluvami. Není také vždy možné přesně zjistit, na kterém přepravním úseku k poškození zásilky nebo její ztrátě došlo, a z tohoto důvodu také vyčíslit výši odpovědnosti konkrétního dopravce. V r. 1980 byla na půdě OSN přijata Úmluva o mezinárodní multimodální přepravě 1 , která stanovila odpovědnost multimodálního operátora na 2 SDR za kilogram hrubé váhy poškozené nebo ztracené zásilky, maximálně však 666,67 SDR celkem. Úmluva dosud nebyla účastnickými státy ratifikována, proto je pro stanovení odpovědnosti operátora dosud nezbytné zjistit, na jakém přepravním úseku k porušení přepravní smlouvy a ke škodní události došlo. Stávající situace vede většinu příkazců k zajištění přepravních rizik formou pojištění.

Shrnutí:

 • Kombinovanou přepravou je taková přeprava, která k přemístění zásilky využívá alespoň dvou rozdílných druhů dopravních prostředků.
 • Přeprava bývá smluvně zajištěna uzavřením jedné přepravní smlouvy, ve které přepravce přebírá odpovědnost za celý přepravní úsek.
 • Kombinovanou přepravu provozují nebo obstarávají multimodální operátoři, kteří jsou sdruženi v mezinárodní nevládní organizaci FIATA.

Klíčová slova anglicky: Multimodal transport, Rolling Motorway, FIATA Waybill, FIATA Bill of Lading, Forwarder´s Certificate of Receipt

*/ United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods, Ženeva 1980

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.