Incoterms® 2010

Pravidla Incoterms® 2010 harmonizují mezinárodní obchodní zvyklosti a snižují rizika mezinárodního obchodu. Poslední verzi z roku 2010 vydala Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC). Použitím mezinárodních pravidel Incoterms je možné vyhnout se nejistotě kvůli odlišným výkladům jednotlivých dodacích doložek (dodacích parit) v různých zemích.

Incoterms jsou pravidla ICC pro použití dodacích doložek.

Pravidla Incoterms nemají povahu právní normy, závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. Incoterms určují pouze vztahy mezi stranami kupní smlouvy, tj. prodávajícím a kupujícím, neřeší například vztahy k dopravcům či speditérům. Protože se Incoterms přizpůsobují trendům mezinárodního obchodu, je možné se v praxi setkat i se staršími verzemi pravidel. Vydáním nové verze starší verze nezanikají, a proto je nutné uvádět u jednotlivých dodacích parit přesný rok vydání.

Povinnosti exportéra a importéra jsou zrcadlově rozčleněny do 10 skupin (A1–A10 pro prodávajícího a B1–B10 v případě kupujícího).

A) Povinnosti prodávajícího / The seller’s obligations B) Povinnosti kupujícího / The buYer’s obligations
A1 Všeobecné povinnosti prodávajícího / General obligations of the seller B1 Všeobecné povinnosti kupujícího / General obligations of the buyer
A2 Licence, povolení, bezpečnostní opatření a další formality / Licences, authorizations, security clearances and other formalities B2 Licence, povolení, bezpečnostní opatření a další formality / Licences, authorizations, security clearances and other formalities
A3 Přepravní smlouvy a pojištění / Contracts of carriage and insurance B3 Přepravní smlouvy a pojištění / Contracts of carriage and insurance
A4 Dodání / Delivery B4 Převzetí dodávky / Taking delivery
A5 Přechod rizik / Transfer of risks B5 Přechod rizik / Transfer of risks
A6 Rozdělení nákladů / Allocation of costs B6 Rozdělení nákladů / Allocation of costs
A7 Vyrozumění kupujícího / Notices to the buyer B7 Vyrozumění prodávajícího / Notices to the seller
A8 Dokument prokazující dodání zboží / Delivery document B8 Důkaz o převzetí dodávky / Proof of delivery
A9 Kontrola – balení – značení / Checking – packaging – marking B9 Kontrola zboží / Inspection of goods
A10 Informační podpora a s ní spojené náklady / Assistance with information and related costs B10 Informační podpora a s ní spojené náklady / Assistance with information and related costs

 Pramen: ICC Publication No. 715E

Celkem 11 doložek je v Incoterms® 2010 členěno podle toho, zda jsou vhodné pro všechny druhy přepravy, či zda je možné vyjmenované doložky použít výhradně v případě vodní přepravy. Za zkratkou je vždy třeba co nejpřesněji specifikovat ujednané místo nebo přístav (například přesným určením adresy). Pro všechny druhy přepravy lze použít sedm doložek, pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu jsou určeny čtyři doložky.

Doložky pro všechny druhy přepravy

Doložka Anglické označení České označení
EXW Ex Works (insert named place of delivery) Ze závodu (uveďte místo dodání)
FCA Free Carrier (insert named place of delivery) Vyplaceně dopravci (uveďte místo dodání)
CPT Carriage Paid to (insert named place of destination) Přeprava placena do (uveďte místo určení)
CIP Carriage and Insurance Paid (insert named place of destination) Přeprava a pojištění placeny do (uveďte místo určení)
DAT Delivered at Terminal (insert named terminal at port or place of destination) S dodáním do terminálu (uveďte přístavní terminál nebo místo určení)
DAP Delivered at Place (insert named place of destination) S dodáním do určitého místa (uveďte místo určení)
DDP Delivered Duty Paid (insert named place of destination) S dodáním clo placeno (uveďte místo určení)

Doložky pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu

Doložka Anglické označení České označení
FAS Free Alongside Ship (insert named port of shipment) Vyplaceně k boku lodi (uveďte přístav nalodění)
FOB Free on Board (insert named port of shipment) Vyplaceně loď (uveďte přístav nalodění)
CFR Cost and Freight (insert named port of destination) Náklady a přepravné (uveďte přístav určení)
CIF Cost Insurance and Freight (insert named port of destination) Náklady, pojištění a přepravné (uveďte přístav určení)

Pramen: ICC Publication No. 715E

Shrnutí

  • Pravidla Incoterms nemají povahu právní normy a závaznými se stávají, pokud se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají. Při odkazu je třeba uvést rok vydání, například Incoterms® 2010. Výběr dodací parity záleží na dohodě mezi exportérem a importérem.
  • Incoterms vycházejí ze zásady určování minimálních povinností stran kupní smlouvy. Pokud si to strany kupní smlouvy přejí, mohou si dohodnout povinnosti širší. Výslovná ujednání v kupní smlouvě mají vždy přednost.
  • Pro všechny druhy přepravy může exportér využít sedm doložek, pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu čtyři doložky. Incoterms neřeší otázku přechodu vlastnictví ke zboží.
Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.