EXW – Ex Works

Výkladové pravidlo EXW Ex Works (named place) – ze závodu (ujednané místo)

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě, které je pod jeho kontrolou (např. výrobní závod, sklad apod.). Kupující z tohoto místa nese veškeré náklady a rizika až na místo určení. Výkladové pravidlo EXW Ex Works je jedním z nejčastěji používaných pravidel v mezinárodním obchodě vůbec, mimo jiné i proto, že rozsah povinností prodávajícího je v případě jeho použití minimální. Výkladové pravidlo EXW je použitelné pro všechny druhy přeprav.

Problematika použití

Prodávající dává zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě, a to zpravidla v místě, kde podniká. Prodávající nenese odpovědnost za nakládku zboží na dopravní prostředek. Nakládka zboží, včetně bezpečného a spolehlivého uložení nákladu na ložné ploše dopravního prostředku, někdy může být poměrně složitým úkonem, zejména v případě přepravy zboží investičního charakteru. Posádka dopravního prostředku nemusí být k zajištění nakládky dostatečně vybavena technicky (manipulační prostředky) nebo administrativně (pracovní povolení). Incoterms® 2010 dávají v těchto případech kupujícímu možnost na své náklady a rizika požádat prodávajícího o její zajištění. Výkladové pravidlo musí v tomto případě vzájemnou dohodu smluvních stran zohlednit, např. ve formě dodatku EXW loaded.

Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě, které je pod jeho kontrolou.

Kupující má také povinnost obstarat veškeré formality spojené s vývozem zboží ze země, pokud jsou takové formality nutné (např. vývozní licence, veterinární či fytosanitární osvědčení). Kupující ovšem nemusí být k takovým úkonům v zemi vývozu právně způsobilý. 

Výkladová pravidla Incoterms® 2010 ukládají pro tento případ prodávajícímu povinnost, aby byl na žádost kupujícího a jeho náklady nápomocen při zajištění zmíněných formalit. Výkladového pravidla EXW Ex Works – ze závodu se i přes uvedené nedostatky využívá velmi často. Kupní cena se při jeho použití jeví na první pohled jako nejnižší, což ovšem nemusí nutně znamenat, že je i nejvýhodnější. Výše uvedené problémy lze vcelku snadno vyřešit volbou výkladového pravidla FCA Free Carrier – vyplaceně dopravci.

Shrnutí:

  • Výkladové pravidlo EXW je jedním z nejčastěji používaných pravidel v mezinárodním obchodě.
  • Prodávající splní svou povinnost, dá-li zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě, které je pod jeho kontrolou.
  • Výkladové pravidlo je použitelné pro všechny druhy přeprav.

Klíčová slova anglicky: EXW Ex Works, explanation rules, loading, export formalities.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.