Franchising

Franchising je stále častější formou vstupu na zahraniční trhy zejména proto, že je výhodnou formou spolupráce pro velké i malé firmy. Velkým firmám, které nabízejí propracovaný systém mezinárodního podnikání zaštítěný silnou značkou, umožňuje rychlou internacionalizaci bez přílišné náročnosti na kapitálové zdroje a snížení rizik, spojených s investicemi v zahraničí. Pro menší firmy je velkým přínosem účasti ve franchisingových řetězcích možnost zapojení do prověřených a úspěšných systémů pod silnou značkou, a tudíž možnost omezení podnikatelských rizik. Míra bankrotů je u malých firem, které si zvolily tuto formu podnikání, obecně podstatně nižší než u drobných soukromých podnikatelů.

Franšíza se v současné době uplatňuje v nejrůznějších oblastech podnikání, například v maloobchodě, hotelnictví, v oblasti rychlého občerstvení, v oblasti služeb (realitní kanceláře), vzdělávání atp. Obvykle se jedná o podnikatelské aktivity spojené s obchodním podnikáním. Méně častý je průmyslový franchising, při kterém je udělení franšízy spojeno s právem vyrábět podle technologie poskytovatele, ale franšízant musí striktně dodržovat i marketingovou strategii franšizéra.

Franchising je kombinací tržní síly zavedeného know-how velké firmy s iniciativou soukromého vlastníka.

Franchising je smluvní vztah mezi partnery, ve kterém franšizér (poskytovatel franšízy) opravňuje a zavazuje jednotlivé franšízanty (nabyvatele) užívat obchodní jméno a/nebo ochrannou známku a právo užívat předmět podnikání své společnosti. Franšízant se zavazuje zaplatit smluvně stanovenou odměnu a dodržovat komerční politiku poskytovatele. Výhodou franchisingu je sdružování zdrojů a využívání synergických efektů. Jde svým způsobem o řízení podniku z centra na jedné straně a vkládání vlastní obchodní zkušenosti na straně druhé.

Franšizér, obvykle velká firma s mezinárodně známou značkou, poskytuje své know-how včetně systému řízení, zabezpečování služeb a poskytování marketingové, prodejní a technické pomoci. V některých případech může poskytnout i úvěr na rozvoj podnikání. Pomoc s financováním je obvyklá při vstupu na nový méně vyspělý trh, kde podnikatelé zpočátku nedisponují dostatečnými vlastním zdroji, jako tomu bylo na počátku 90. let v České republice.

Mezinárodně působící firmy často využívají kombinaci vlastních provozoven či prodejen a franchisingové sítě. Díky širokému pokrytí prodejních míst znásobují svůj obrat na zahraničním trhu. Zákazník ale nesmí poznat, zda nakupuje v obchodě vlastněném mateřskou společností nebo v prodejně, kterou provozuje franšizér, koncept musí být jednotný.

Franšízant je samostatný podnikatel, který má právní subjektivitu a buduje si vlastní podnik. Franšízant vkládá do podnikání zdroje finanční, materiální (provozovnu) a lidské (pracovní sílu). Franchising je tudíž kombinací tržní síly zavedeného know-how velké firmy s iniciativou soukromého vlastníka s nutnou odpovědností za dosažené výsledky hospodaření. 

V oblasti organizační se při franchisingu vytváří poměrně jednoduchá struktura s jasně definovanými kompetencemi a pravidly. Poskytovatel franšízy určuje podnikatelskou strategii, zabezpečuje školení a další vzdělávání zaměstnanců, poskytuje pomoc například v oblasti právních služeb, ve vedení účetnictví či v logistice. Spolupráce často zasahuje i do oblasti zásobování, technického vybavení provozovny a případné pomoci při financování. 

Návratnost vložených investic bývá v rámci franchisingu rychlejší díky efektům z optimalizace nákladů a rychlejšího obratu zásob. K nižším nákladům přispívá i vybudovaný systém zásobování. Franšizér buď dodává veškeré výrobky do své sítě sám, anebo doporučuje nabyvatelům franšízy smluvní dodavatele, u kterých mohou nakupovat určité výrobky. V každém případě se jedná o centralizované nákupy, které umožňují dosahovat výhod ze silné kontraktační pozice franšizéra. Franšízant tedy obvykle získává zboží za výhodné ceny a s minimální časovou ztrátou, protože nemusí vést složitá jednání s různými dodavateli. 

Shrnutí:

  • Franchising je výhodnou formou spolupráce velkých mezinárodních společností s menšími firmami, jež umožňuje sdružování zdrojů a využívání synergických efektů.
  • Velkým firmám umožňuje rychlou internacionalizaci bez velkých nároků na kapitálové zdroje a snížení rizik, spojených s investicemi v zahraničí.
  • Menším firmám umožňuje podnikání pod silnou značkou podle prověřených a mezinárodně úspěšných konceptů v rámci franchisingového řetězce.

Klíčová slova anglicky: franchising, franchisor, franchisee, entrepreneurship, franchised chain.

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.