FOB – Free on Board

Výkladové pravidlo FOB Free on Board (named port of delivery) – vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění)

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží celně odbaveného pro vývoz na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění. Kupující určuje plavidlo a nese náklady a rizika od okamžiku umístění zboží na palubě až do místa určení. Díky četnosti použití námořní dopravy a jejím výkonům se jedná o nejčastěji používané výkladové pravidlo v mezinárodním obchodě vůbec. Výkladové pravidlo je použitelné pouze pro námořní a říční přepravu.

Problematika použití

Výkladová pravidla stanoví pouze minimální rozsah povinností obou smluvních stran, které si mohou dohodnout další povinnosti nad původní rámec. Při použití výkladového pravidla FOB Free on Board – vyplaceně loď plní prodávající povinnost dodáním zásilky na palubu lodi určené kupujícím, v ujednaném přístavu nakládky.* Při jeho použití musí být zásilka na palubě nebo v podpalubí plavidla umístěna s přihlédnutím ke svému charakteru, řádně a bezpečně, aby neohrožovala stabilitu plavidla a jeho provoz. Výkladové pravidlo stanoví, že zásilka musí být umístěna „… způsobem, v tom kterém přístavu obvyklým…“.** Pravidla a zvyklosti se však v jednotlivých státech a přístavech často liší, a proto je vhodné, aby strany rozsah svých povinností v kupní smlouvě vždy blíže specifikovaly. Výkladového pravidla FOB lze v takových případech použít v rozšířené verzi: např. FOBST Free on Board, stowed and trimmed, kdy prodávající nad rámec běžného pravidla nese i náklady spojené s řádným rozmístěním a zabezpečením zásilky na palubě plavidla.

  • Stowing předpokládá umístění zásilky na palubě plavidla takovým způsobem, aby během přepravy nedošlo k jejímu poškození (např. do odlehlejších částí plavidla, kde hnací ústrojí nevytváří vysokou teplotu).
  • Trimming vyžaduje rovnovážné umístění nákladu při nakládce nebo po jejím ukončení tak, aby byl na plavidle rozmístěn rovnoměrně a byla zajištěna stabilita plavidla.***  

Při použití upravených verzí výkladového pravidla FOB je samozřejmě třeba přesně vymezit moment přechodu rizik mezi smluvními stranami.

* Důkazem o splnění je palubní konosament.

** Článek A4 výkladového pravidla FOB, Incoterms® 2010

*** Reynolds, B.: Stowing, Trimming and their effects on Delivery, Risk and Property in Sales fobs, fobt and fobst, Lloyds Maritime and Commercial Lay Quarterly, Vol. 11, London, 1994

Shrnutí:

  • Výkladové pravidlo FOB je i přes výhradní použití v námořní a říční přepravě jedním z nejčastěji používaných pravidel v mezinárodním obchodě.
  • Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží celně odbaveného pro vývoz na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění.
  • Kupující určuje plavidlo a nese náklady a rizika od okamžiku umístění zboží na palubě lodi až do místa určení.

Klíčová slova anglicky: FOB Free on Board, explanation rules, port of delivery, loaded on board, stowing, trimming. 

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.