FAS – Free Alongside Ship

Výkladové pravidlo FAS Free Alongside Ship (named port of shipment) – vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží k boku lodi určené kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Současně s dodáním k boku lodi přechází na kupujícího riziko poškození či ztráty zásilky. Z tohoto místa kupující nese veškeré náklady až na místo určení, tedy včetně nakládky na loď. Za celní (případně jiné) odbavení ve vývozu odpovídá prodávající, za dovozní odbavení, včetně celního, odpovídá kupující. Výkladové pravidlo je použitelné pouze pro námořní a říční přepravu.

Problematika použití

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží k boku lodi určené kupujícím, v ujednaném přístavu nalodění.

Výkladové pravidlo FAS neukládá prodávajícímu povinnost zajistit ani uhradit nakládku v ujednaném přístavu.* Nakládku na palubu lodi obstarává a hradí v tomto případě kupující. U kusových zásilek jsou nakládka a vykládka rutinní a levnou záležitostí a ustanovení výkladových pravidel jsou pro jejich zajištění dostačující. U složitějších, zejména námořních a kombinovaných přeprav je však nakládka a vykládka složitý a nákladný proces, se kterým je spojena řada poplatků, jejichž úhradu provozovatelé námořních, říčních nebo kontejnerových překladišť vyžadují. Může se jednat o:

  • Terminal Handling Charges (THC) jsou poplatky spojené se službami, které jsou poskytovány při odbavování zásilek (nejčastěji kontejnerů) v přístavních nebo kontejnerových terminálech. Jsou účtovány v každém přístavu a v každé zemi v jiné výši, podobně jako se liší individuální náklady spojené s poskytnutými službami.
  • Inland Haulage Charges (IHC) jsou poplatky spojené s přepravou a službami z vnitrozemského místa předání či převzetí zásilky do přístavu nebo naopak.** Přestože výkladová pravidla Incoterms® 2010 stanoví povinnosti stran spojené s úhradou THC a IHC poměrně přesně, smluvní strany by si při jejich úhradě měly ověřit, zda jsou v ceně přepravného přesně a správně kalkulovány.

U kontejnerové přepravy je třeba pamatovat na skutečnost, že kontejnery se najímají na určitou dobu nebo cestu a případné nedodržení podmínek nájmu bývá zpravidla penalizováno. Dbát je třeba zejména na včasné přistavení, nakládku, vykládku a vrácení kontejnerů, jinak vzniká v kontejnerové přepravě zdržné, tzv. Demurrage nebo Detention. Při volbě výkladového pravidla je proto vhodné specifikovat, která ze smluvních stran náklady spojené se zdržným případně ponese. 

* Důkazem o splnění může být např. přejímací konosament.

** EC: Terminal handling charges during and after the liner conference era, EU Publications Office, Luxembourg, October 2009

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží k boku lodi určené kupujícím, v ujednaném přístavu nalodění.
  • Při použití výkladového pravidla je třeba dbát na přesnou specifikaci povinností, nákladů a rizik spojených s nakládkou na plavidlo.
  • Výkladové pravidlo FAS je pravidlem používaným v námořní a říční přepravě.

Klíčová slova anglicky: FAS Free Alongside Ship, explanation rules, port of delivery, Terminal Handling Charges, Inland Haulage Charges.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.