Exportní rizika

Podnikání na zahraničních trzích s sebou přináší oproti obchodu tuzemskému celou řadu specifik, což souvisí s geografickou vzdáleností jednotlivých trhů, s rozdíly v právních předpisech a obchodních zvyklostech jednotlivých zemí, s jejich rozdílným sociálně ekonomickým prostředím, ale zpravidla také s nižší mírou znalostí zahraničního trhu oproti trhu domácímu. S podnikáním na zahraničních trzích jsou také spojena některá specifická rizika, která se na domácím trhu neobjevují (např. kurzová), jiná rizika se na těchto trzích projevují v daleko intenzivnější formě (např. přepravní).

Absolutní ochrana před riziky nebo úplné vyloučení jejich vlivu nejsou v přeshraničních obchodě možné. Prevence z pohledu podnikatelského subjektu proto spočívá ve snížení pravděpodobnosti jejich výskytu a zmírnění důsledků jejich působení. Projevy rizik jsou sice vyvolávány vnějšími faktory, ale jejich dopad může být umocněn interními faktory, např. nedostatky v řízení podniku, opomenutím nebo zanedbáním některých aktivit nebo opožděnou reakcí na změny vnějších podmínek.

Podniky orientované na přeshraniční obchod by měly svou rizikovou politiku přesně formulovat a přijmout rozhodnutí v těchto otázkách:

  • jaká opatření zavést k prevenci rizikovosti (např. stanovení úvěrových rámců pro odběratele apod.),
  • která rizika omezovat a jakými metodami (např. pojištěním, využitím finančních derivátů apod.).
  • která rizika podstupovat, protože jejich podstoupení je pro budoucnost podniku nutné (např. vstupy na nové trhy, zřizovaní poboček v zahraničí apod.).

Vyhýbání se riziku nemusí vždy vést k příznivějším ekonomickým výsledkům, ale naopak k nevyužívání podnikatelských příležitostí. K řešení rizik je třeba přistupovat aktivně, řešení zbytečně neodkládat a na důsledky rizik racionálně reagovat.

Pokračovat na Tržní rizika

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.