Antidumpingové opatření

Antidumping ve formě zvýšení platného celního tarifu je uplatňován jako reakce na dovoz zboží za dumpingové ceny k vyrovnání dumpingové marže. Ke zjištění dumpingové marže se využívá porovnání exportní ceny s „normální cenou“ stejného nebo srovnatelného produktu. Antidumpingové opatření se uplatňuje na všechen export daného produktu z jedné nebo několika zemí.

Podmínkou pro uvalení antidumpingového opatření je určit, že došlo k dumpingu. Nejprve se určí normální cena, jejíž výše je založena na domácí ceně zpravidla v zemi vývozce (pro netržní ekonomiky je základem domácí cena na jiném srovnatelném trhu). Normální cena může být upravena tak, aby zohlednila rozdíly např. v podmínkách prodeje, fyzických charakteristikách apod. Musí být naplněny i dodatečné podmínky: 1. musí být prokázáno, že dovoz má negativní dopad na ekonomickou situaci dovážející země a 2. že existuje příčinná souvislost mezi dovozem a poškozením daného odvětví. Příšlušné orgány země, která se rozhodne aplikovat antidumpingové opatření, musí demonstrovat, že toto opatření není v rozporu s veřejným zájmem, tj. že opatření nepoškodí celkově ekonomiku více, než je škoda pro odvětví, které je dumpingem ohroženo. Znamená to, že na zřetel musí být brány také zájmy konečných spotřebitelů a odvětví, které produkty dovážené za dumpingové ceny využívají.

Antidumping je opatřením na ochranu domácího trhu před nekalým vývozem.

Každá země má svou specifickou legislativu, ve které jsou stanoveny detaily a podmínky pro aplikaci antidumpingových opatření. Členové Světové obchodní organizace (World Trade Organization, WTO) dodržují jako základ požadavky příslušné Antidumpingové dohody WTO (tj. Dohoda o implementaci článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu). Národní legislativa jednotlivých států však může základní pravidla dále podrobně doplňovat a rozpracovávat. Všichni členové WTO mají povinnost svou antidumpingovou legislativu v platném znění notifikovat a WTO ji zpřístupňuje všem ostatním členům.

Antidumpingovou legislativu členů WTO je možno vyhledat následovně: http://docsonline.wto.org; dále search menu; dále vyberte příslušný dokument kliknutím na "?"; a vyberte Anti-dumping Art 18.5. Země, které nejsou členy WTO, nejsou vázáni standardy WTO. Většinou je však jejich legislativa inspirována principy WTO a výrazně se od nich neliší.

Některá specifická ustanovení týkající se antidumpingových opatření, mohou být obsažena v bilaterálních obchodních preferenčních dohodách a tato ustanovení musí být v národních legislativách také zohledněna. Vývozci z členských zemí EU naleznou informace a statistiky o antidumpingových opatřeních užitých proti vývozu z EU včetně současně aplikovaných opatření na http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair- trade/trade-defence/. Mezi země, které uplatňují nejvíce antidumpingových opatření proti vývozu z EU, patří: Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Indie, Izrael, Mexiko, Ruská federace, Jihoafrická republika, Turecko a USA. Informace o antidumpingových opatřeních EU vůči dovozu ze třetích zemí jsou k dispozici v kompletní vyhledávací databázi Ministerstva průmyslu a obchodu na http://www.mpo.cz/cz/prehled-ad- as.html nebo na webu Evropské komise na http://trade.ec.europa.eu/tdi/index.cfm.

Antidumpingové opatření se uvaluje zpravidla na období pěti let, s možností prodloužení na dalších pět let, a to základě antidumpingového šetření. V některých případech může být uvaleno provizorní antidumpingové opatření, a to až po uplynutí 60 dnů od iniciace antidumpingového šetření, maximálně na dobu 6 měsíců. Antidumpingové opatření má formu celní sazby, a to zpravidla hodnotového cla, tj. určitého procenta z hodnoty fakturace; může však mít i formu specifického cla kalkulovaného na základě jiných parametrů než je hodnota (např. váha). Antidumpingové clo platí dovozce v zemi dovozu. Alternativou placení antidumpingového cla je tzv. ujednání o ceně, které iniciativně nabízí vývozce produktů orgánům činným v antidumpingovém šetření země dovozu. Vývozce se zavazuje, že nevyveze produkt, který je předmětem antidumpingového šetření, za cenu nižší než je limit stanovený jako nedumpingová cena, a splní další podmínky (např. pravidelné zprávy a prověrky vývozu produktu). V takovém případě se na jeho vývoz nevztáhne antidumpingové clo. Výše cla je dána zjištěnou dumpingovou marží. V některých zemích je stanoven minimální spodní limit antidumpingového cla.

Iniciace k antidumpingovému šetření vychází buď od průmyslu dotčeného dumpingovým dovozem, nebo od příslušných vládních orgánů. Ten, kdo předkládá stížnost na dumpingový dovoz, musí představovat nebo zastupovat rozhodující většinu domácí výroby (v EU min. 25%). Země dovozu oznamuje antidumpingový podnět právní cestou spolu se všemi termíny antidumpingového šetření a informuje o něm zemi, z níž dumpingový vývoz pochází a zpravidla přímo i dotčeného vývozce. Vývozce se ve svém zájmu neprodleně registruje u orgánů činných v antidumpingovém řízení a spolupracuje s nimi především vyplněním dotazníkových údajů směřujících k získání informací o ceně produktu na domácím trhu a jeho výrobních nákladech. Pro registraci a získání příslušného dotazníku má vývozce k dispozici zhruba 15 až 21 dní, pro vyplnění dotazníku 30 až 45 dní. V případě nespolupráce může na jeho produkty být uvaleno další clo, které zvýší jeho celní zatížení oproti spolupracujícím vývozcům. Pokud je iniciováno antidumpingové řízení proti vývozci z ČR, ten kontaktuje příslušný antidumpingový orgán v zemi dovozu a pro zjištění a konzultaci postupu se obrací na Ministerstvo průmyslu a obchodu a/nebo na Evropskou komisi. Antidumpingová řízení proti dovozu do ČR provádí výhradně Evropská komise na základě písemného podnětu podaného fyzickou nebo právnickou osobou nebo sdružením, které jedná jménem výrobního odvětví. Návod na podání podnětu je k dispozici na webu Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument141915.html. Antidumpingové šetření je zpravidla ukončeno do jednoho roku, ve zvláštních případech do 18 měsíců. Před zveřejněním antidumpingového opatření mají možnost se dotčené subjekty k němu vyjádřit.

Shrnutí:

  • Cílem antidumpingového opatření je odstranit dumpingovou marži, která je pokládána za nekalou soutěž. Dumpingová marže je rozdíl mezi nižší cenou, za kterou se vyváží, a vyšší cenou, za kterou se prodává na domácím trhu nebo náklady, za které se produkt vyrábí.
  • Antidumpingové opatření má formu valorického nebo specifického cla, uvalovaného na 5 let, s možností prodloužení na dalších 5 let. 
  • Antidumpingové šetření se řídí v základech pravidly Světové obchodní organizace, specificky příslušnou národní legislativou. Uvalení antidumpingového cla předchází antidumpingové šetření, na kterém dotčení vývozci ve vlastním zájmu spolupracují. 

Klíčová slova anglicky: antidumping measures, antidumping investigations, ad valorem and specific duties, antidumping legislation and databases.

Pokračovat na Anti-subvenční opatření

Autor textu
Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Vyučující na Katedře mezinárodního obchodu, ředitelka bakalářského a magisterského programu International Business. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní obchod, společnou obchodní politiku EU a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Od roku 1985 pracovala ve státní správě, především na Ministerstvu obchodu a průmyslu a v letech 2002 – 2006 jako diplomatka na Stálé misi ČR pro OSN a další mezinárodní organizace v Ženevě.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.