Exportní bariéry a rizika

Při vstupu na zahraniční trhy musí podniky překonat celou řadu překážek, se kterými se při podnikání v České republice nesetkávají. Mezinárodní obchodování je provázeno i celou řadou někdy obtížně předvídatelných rizik, jak například ukázaly finanční a ekonomická krize, která zasáhla globalizovanou ekonomiku v roce 2008, nebo uvalení obchodních sankcí na Ruskou federaci v roce 2014.

S exportními bariérami se mohou čeští vývozci setkat často. V některých zemích je ochrana tuzemského trhu součástí zahraničněobchodní politiky, v některých zemích se jedná o skryté překážky pro obchodování. Obecně ale platí, že vyspělé země prosazují při obchodování liberální přístup a rozvojové země či tzv. rozvíjející se ekonomiky mají spíše ochranářské tendence a snaží se chránit domácí trh před zahraniční konkurencí.

Mezinárodní obchod nabízí nejen řadu příležitostí, ale je spojen i s řadou překážek a rizik, které na tuzemském trhu neexistují.

Nástroje obchodní politiky členíme na tarifní (cla) a netarifní, které mohou mít různé formy. Jedná se například o dovozní přirážky, dovozní depozita, množstevní omezení, minimální ceny, vyrovnávací cla (dávky vybírané z dovozu subvencovaných výrobků) nebo antidumpingová cla. Nejčastěji používanými netarifními nástroji jsou v současné době tzv. technické překážky obchodu (například povinné certifikáty, administrativní povolovací řízení, vynucené změny výrobních postupů apod.).

V oblasti mezinárodního obchodu hraje důležitou úlohu Světová obchodní organizace (WTO). Jejím úkolem je vytvářet pravidla pro mezinárodní obchodování a zajistit jejich dodržování. V současné době má WTO více než 160 členských zemí.

Rizika mezinárodního obchodu je možné omezit, ale nelze je zcela eliminovat. Jedná se zejména o rizika teritoriální, kurzová, tržní, rizika zahraničních obchodních partnerů, rizika spojená s mezinárodní přepravou zboží a rizika odpovědnostní.

  • Teritoriální rizika souvisejí zejména s politickou a ekonomickou nestabilitou jednotlivých zemí, ale mohou být také důsledkem přírodních katastrof, embarga, bojkotu zboží apod. Jejich důsledkem mohou být například nedobytné pohledávky, anulování uzavřených kontraktů, popř. nemožnost disponovat majetkem nebo zbožím v dané zemi.
  • Kurzová rizika vyplývají z proměnlivosti vývoje kurzů jednotlivých měn. Předvídání měnového vývoje je obtížné, protože vývoj kurzu není ovlivňován pouze ekonomickými faktory, je podmiňován i faktory neekonomickými. K nejčastěji používaným nástrojům na omezení kurzového rizika patří vhodná měnová struktura pohledávek a závazků, volba měny, využívání zajišťovacích nástrojů a prodej pohledávek.
  • Tržní rizika vyplývají ze změny tržní situace, která bývá vyvolána různými příčinami, například hospodářským poklesem v některé zemi či regionu, poklesem poptávky po určitém zboží, změnou spotřebitelských preferencí, vstupem silné konkurence na zahraniční trh, změnami v postavení či strategii rozhodujících dodavatelů nebo odběratelů, sezonními výkyvy atp.
  • Rizika zahraničních obchodních partnerů (komerční rizika) jsou rizika vyplývající z nesplnění závazku obchodním partnerem. Jedná se například o neodůvodněné odstoupení od smlouvy, nesplnění či vadné plnění kontraktu, neodůvodněné nepřevzetí zboží a platební nevůli či platební neschopnost dlužníka.
  • Přepravní rizika souvisejí s přepravou zboží na zahraniční trhy, kdy během dopravy může dojít k poškození či odcizení zboží. 
  • Rizika odpovědnostní zahrnují širokou škálu rizik. Významné je zejména riziko odpovědnosti za výrobek, který může způsobit újmu na zdraví, úmrtí spotřebitele nebo může způsobit škodu na majetku. Další odpovědnostní rizika mohou vyplývat z hlavní podnikatelské činnosti anebo z činností, které podnikání doplňují.

Podsekce:

Shrnutí:

  • Při mezinárodním obchodování se podniky často setkávají s řadou překážek. Jedná se zejména o překážky tarifní a netarifní.
  • Pravidla pro mezinárodní obchodování vytváří Světová obchodní organizace. WTO také usiluje o jejich dodržování.
  • Rizika mezinárodního obchodu je možné omezit, nikoli však zcela vyloučit. 

Klíčová slova anglicky: trade barriers, tariffs, non-tariff barriers, World Trade Organization, international business risks.

Pokračovat na Exportní bariéry

Autor textu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Rektorka VŠE. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Od roku 2002 do roku 2014 vedla Katedru mezinárodního obchodu na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.