Kvantitativní omezení

Kvantitativní omezení dovozu jsou opatření zacílená na kontrolu množství dovozu. Dovoz je limitován v souladu s obchodní politikou státu. Základními kvantitativními opatřeními jsou kvóta a tarifní kvóta. Jako kvantitativní opatření jsou využívány zákazy dovozu a vývozu, povolení dovozu v návaznosti na exportní výkonnost, neautomatické dovozí licence, specifické restrikce.

Kvóta je omezením kvantity nebo určité hodnoty dovozu. Je stanovena jako nepřekročitelný limit dovozu a dovoz po vyčerpání kvóty není možný. Kvóta může mít podobu všeobecné kvóty, kvóty bez určení nebo s určením dovozce, kvóty přidělené určitým vývozním zemím, bilaterální kvóty, sezónní kvóty, kvóty s vazbou na nákup místní produkce, kvóty na citlivé výrobky. Kvóty mohou být vyhlášeny pro specifické období a periodicky měněny. Pro kompenzaci nestandardního vzestupu dovozu bývají kvóty vyhlášeny jako dočasná ochranná opatření. Kvóty také mohou být aplikovány všeobecně, plurilaterálně nebo bilaterálně na recipročním základě. Sezónní kvóty potom slouží k ochraně domácího zemědělského trhu v době sklizně.

Tarifní kvóta je kombinací množstevního nebo hodnotového omezení dovozu se clem. V rámci kvóty podléhá dovoz zboží nižšímu celnímu zatížení, po jejím vyčerpání se clo zvyšuje. Po vyčerpání kvóty je tedy možno v dovozu pokračovat, ale s vyšším celním zatížením. Tarifní kvóty se využívají především v obchodu se zemědělským zbožím. Tarifní kvóta je administrována prostřednictvím licencí na dovoz, které vydává pověřená vládní instituce.

Kvantitativní opatření směřuje k  ochraně domácích producentů před dovozem, který by vyústil v nadbytek zboží na trhu.

Mezi kvantitativní opatření, která nesmějí být podle pravidel WTO využívána, avšak lze se s nimi v praxi setkat, patří povolení dovozu v návaznosti na exportní výkonnost, které dává možnost výrobci vývozního zboží dovézt potřebné vstupy až do výše ekvivalentu jejich vývozu za nižší cla nebo bezcelně, dovoz nad tento objem podléhá clu. Omezeno je využívání zákazů dovozu, ať už všeobecných nebo podmíněných, sezónních, dočasných, diverzifikace dovozu, zákazů dovozu na základě původu zboží – embargo, zákazu dovozu citlivých výrobků. K zákazu dovozu a jeho omezení jsou využívána jiná obchodní opatření (např. technické normy k zákazu dovozu zboží, které nesplňuje technologickou úroveň). Typické přípustné zákazy se týkají zbraní a vojenského zařízení, drog, pornografického materiálu, biologického materiálu a některých rostlin a zvířat. Povoleno není také omezení vývozu, ať už dobrovolné omezení vývozu, kvóty na vývoz, dohody o rozdělení trhů, ani specifické restrikce jako výjimečné osvědčení dovozce, nebo kvóty pro konkrétní dovozní firmy.

K administraci kvantitativních opatření se využívají neautomatické licence dovozu, které mohou mít podobu licence bez specifických předem daných kritérií, licence na vybrané nákupy, licence se specifickým užitím, licence s vazbou na vývoz nebo na jiný účel, s vazbou na místní výrobu a nákup místního zboží, požadavek na podíl místní produkce, bartery a protinákupy, licence s vazbou na neoficiální měnu, zvláštní povolení k dovozu, atd. Kvantitativní opatření může být administrováno podle toho, jak o ně je žádáno, avšak velmi často jsou přidělovány existujícím obchodním partnerům podle jejich historického podílu na trhu. Kvóty také mohou být adresně přidělovány jednotlivým dovozcům, nebo výjimečně partnerským zemím (v tom případě stát, který obdržel kvótu, ji může rozdělit nebo prodat podle svých kritérií). Licence musí být vydána před uskutečněním dovozu.

Shrnutí:

  • Cílem kvantitativního opatření je limitovat dovoz určitého zboží a ochránit tak domácího výrobce stejného produktu, nebo zamezit dovozu nebezpečného nebo nežádoucího zboží.
  • Z kvantitativních opatření jsou nejvíce využívané kvóty a tarifní kvóty. Tarifní kvóty jsou kombinací limitu dovozu a cla; umožňují dovoz i poté, co je kvóta vyčerpána, avšak s vyšším clem. K administraci kvót a tarifních kvót se využívají dovozní licence.
  • Některá kvantitativní omezení dovozu a vývozu nejsou pravidly WTO povolena, přesto jsou v praxi některými státy využívána a vývozci z EU se s nimi mohou setkat. 

Klíčová slova anglicky: quantitative trade measure, quota, tariff-quota.

Autor textu
Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.

Vyučující na Katedře mezinárodního obchodu, ředitelka bakalářského a magisterského programu International Business. Absolventka oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na VŠE. Specializuje se na mezinárodní obchod, společnou obchodní politiku EU a obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Od roku 1985 pracovala ve státní správě, především na Ministerstvu obchodu a průmyslu a v letech 2002 – 2006 jako diplomatka na Stálé misi ČR pro OSN a další mezinárodní organizace v Ženevě.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.