Evropská unie

V rámci Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Turecka máte právo volně vyvážet a dovážet zboží. To znamená, že jednotlivé členské státy nemohou omezovat množství dovozu či vývozu ani bránit obchodu jiným způsobem.

Pokud ve styku s orgány veřejné správy narazíte na problém, můžete se obrátit na pracovníky, kteří vám poskytnou pomoc a poradenské služby.

Právo volného obchodu také zahrnuje právo volného tranzitu přes území EU. Jakmile je produkt (bez ohledu na to, zda byl vyroben v EU) dovezen na území EU, může být volně přepravován po celé unii.

Harmonizovaná pravidla

Pokud vaše zboží splňuje harmonizovaná pravidla, může se volně pohybovat po celé EU. Členské státy nesmějí zavádět žádná omezení, týkající se např. objemu prodeje. Harmonizovaná pravidla EU vycházejí ze souboru podmínek, které mají za cíl chránit spotřebitele, veřejné zdraví a životní prostředí.

Neharmonizovaná pravidla

Pokud se na vaše zboží nevztahují harmonizovaná pravidla EU, je možné, že musí vyhovovat pravidlům jednotlivých členských států. I pokud tomu tak je, na vaše zboží se stále vztahuje princip volného pohybu, a to díky zásadě vzájemného uznávání (právu volně vyvážet a dovážet zboží v rámci EU).

Omezení na základě vnitrostátních pravidel

Na zboží se mohou vztahovat omezení, pokud je v rozporu s veřejným zájmem, zejména v souvislosti s ochranou zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochranou životního prostředí, bezpečností veřejnosti a veřejnou mravností. Vlády daných států musejí prokázat, že taková omezení volného pohybu jsou odůvodněná a přiměřená, např. v případě postupů předběžného vydávání povolení některých produktů, které představují reálné riziko pro lidské zdraví.

Právo na volný tranzit

Právo volného obchodu také zahrnuje právo volného tranzitu přes území EU, EHP a Turecka. Jakmile je produkt (bez ohledu na to, zda byl vyroben v EU) dovezen na území EU, může být volně přepravován po celé EU.

Dovoz/vývoz do a z EU

Pokud obchodujete se zeměmi mimo EU, platí jiné podmínky. Níže uvádíme užitečné odkazy na stránky Evropské komise s příslušnými informacemi.

Informace o dovozních podmínkách trhů ve třetích zemích pro podniky, které vyvážejí z EU, obsahuje databáze o přístupu na trh.

Portál internacionalizace malých a středních podniků je databáze podpůrných služeb, které pomáhají evropským podnikům, jež chtějí podnikat mimo EU.

Informace o clech EU a požadavcích, které je nutné splnit při vývozu/dovozu do EU z rozvojových zemí, podává Export Helpdesk (asistenční služba pro otázky vývozu).

Text převzat ze stránek: europa.eu

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.