Exportní garanční a pojišťovací společnost

Pro realizaci vývozní obchodní transakce nebo splnění investičního záměru v zahraničí bývá na současném globalizovaném trhu rozhodující poskytnutí úvěru a zajištění jeho návratnosti pojištěním úvěrových rizik. Zákon č. 58/1995 Sb., o financování a pojišťování vývozu se státní podporou předpokládá, že rozhodující úlohu ve financování exportu sehrají sice komerční banky a pojišťovny, instituce zřízené státem (Česká exportní banka – ČEB a Exportní, garanční a pojišťovací společnost – EGAP) je však budou v jejich činnosti aktivně podporovat. Synergický efekt ze vzájemné spolupráce by měl rozšířit dostupnost exportního financování a zajistit jeho návratnost. 

Exportní garanční a pojišťovací společnost je úvěrová pojišťovna, zaměřená na prevenci tržně nepojistitelných teritoriálních a komerčních rizik, spojených s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. Svou pozornost zaměřuje zejména na bankovní úvěry se splatností delší než 2 roky, spojené s financováním exportu nákladných energetických, strojírenských a technologických zařízení, investičních celků a dopravních staveb do zemí, ve kterých vytváří politické, ekonomické a právní prostředí větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení ze strany kupujícího. Doplňuje tak sortiment úvěrového pojištění o segment, který v nabídce komerčních úvěrových pojišťoven chybí a podporuje tím tuzemský export. Pojišťovací služby poskytuje všem vývozcům českého zboží, služeb a investic bez ohledu na jejich velikost, právní formu a objem pojištěného vývozu.

Exportní garanční a pojišťovací společnost je úvěrová pojišťovna zaměřená na prevenci tržně nepojistitelných teritoriálních a komerčních rizik.

 

Služeb EGAP lze využít u vývozních obchodních transakcí, jejichž tuzemský podíl, který je třeba prokázat, představuje minimálně 50% hodnoty pojišťovaného exportu. U větších projektů, u kterých hlavní vývozce nemusí být vždy plně výrobcem a pravděpodobně u nich dochází k zapojení menších českých výrobců do exportního projektu, může být tento podíl upraven. Úprava tohoto druhu je posuzována jako nástroj pozitivní podpory českého exportu.

EGAP nabízí ucelenou řadu pojistných produktů, využitelných pro prevenci rizik spojených s financováním exportu. Jednotlivé produkty pokrývají všechny fáze obchodní operace a jsou úzce provázány s úvěrovými produkty, nabízenými komerčními bankami i Českou exportní bankou.

Mezi hlavní nabízené produkty patří:

 • Pojištění krátkodobého dodavatelského úvěru, který poskytuje tuzemský vývozce zahraničnímu dovozci odkladem platby za dodané zboží nebo služby na dobu kratší než 2 roky. Pojištěným je vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních rizik nebo jejich kombinace. Komerčními riziky platební neschopnost nebo platební nevůle kupujícího, teritoriálními riziky např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, omezení konverze plateb, ale i jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
 • Pojištění bankou financovaného krátkodobého dodavatelského úvěru, který poskytuje tuzemský vývozce zahraničnímu dovozci odkladem platby za dodané zboží nebo služby na dobu kratší než 2 roky s následným postoupením pohledávky bance bez možnosti zpětného postihu. Pojištěným je banka vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních rizik nebo jejich kombinace.
 • Pojištění střednědobého a dlouhodobého dodavatelského úvěru, který poskytuje tuzemský vývozce zahraničnímu dovozci odkladem platby za dodané zboží nebo služby na dobu delší než 2 roky. Podmínky pojištění se řídí pravidly OECD 2 , dovozce hradí předem minimálně 15% ze sjednané kupní ceny (akontace). Pojištěným je vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních rizik nebo jejich kombinace.
 • Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého dodavatelského úvěru, který poskytuje tuzemský vývozce zahraničnímu dovozci odkladem platby za dodané zboží nebo služby na dobu delší než 2 roky s následným postoupením pohledávky bance bez možnosti zpětného postihu. Podmínky pojištění se řídí pravidly OECD, dovozce hradí předem minimálně 15% ze sjednané kupní ceny (akontace). Pojištěným je banka vývozce proti riziku, že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních rizik nebo jejich kombinace.
 • Pojištění vývozního odběratelského úvěru, který poskytuje banka dovozci nebo jeho bance na dobu obyčejně delší než jsou 2 roky na nákup zboží nebo služeb. Podmínky pojištění se obvykle řídí pravidly OECD, dovozce hradí předem minimálně 15 % ze sjednané kupní ceny (akontace). Pojištěným je banka proti riziku nesplácení vývozního odběratelského úvěru. Pojištění vývozního odběratelského úvěru zahrnuje i případy financování úvěrů v rámci tzv. projektového financování. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení vývozní pohledávky v důsledku komerčních nebo teritoriálních rizik nebo jejich kombinace.
 • Pojištění potvrzeného akreditivu se vztahuje na písemný závazek banky zahraničního dovozce poskytnout po splnění akreditivních podmínek plnění za dodané zboží nebo služby. Pojistnou událostí je dílčí nebo úplné nezaplacení pohledávky vystavující bankou v důsledku komerčních nebo teritoriálních rizik nebo jejich kombinace.
 • Pojištění úvěru na předexportní financování pokrývá rizika, spojená s úvěrem poskytnutým bankou vývozci nebo výrobci na financování výroby pro vývoz nebo investice pro potřeby výroby pro vývoz. Pojištění lze sjednat jen v návaznosti na pojištění některého z vývozních úvěrů a závisí na jeho konkrétních podmínkách.
 • Pojištění investic českých právnických osob v zahraničí pokrývá rizika spojená se zahraničními hospodářskými aktivitami českého investora. Investicí je dlouhodobý závazek na dobu nejméně 3 let, který se může týkat výstavby nové výrobní kapacity (tzv. na „zelené louce“), koupě již zavedené výroby, získání majetkového podílu v zahraniční společnosti, nebo vkladu dodatečného kapitálu na podporu obchodní expanze. Pojištění chrání investora před rizikem zamezení převodu výnosů z investice, vyvlastnění nebo politicky motivovaného násilného poškození. Pojistnou událostí jsou znehodnocení investice, překážky v transferu dividend, výnosů, zisků, vyvlastnění, politicky motivované násilné činy a porušení smluvních závazků hostitelským státem.
 • Pojištění úvěru na financování investic českých právnických osob v zahraničí pokrývá riziko neschopnosti splatit úvěr poskytnutý bankou na pořízení majetku do zahraniční společnosti ovládané českým investorem, na akvizici zahraniční společnosti českým investorem nebo na její provozní financování. Pojistit lze pouze úvěry starší 3 let, které jsou současně financovány z vlastních zdrojů investora (standardně alespoň z 25%). Předmětem pojištění jsou pohledávky banky investora za dlužníkem. Pojistnou událostí je nezaplacení úvěru v důsledku teritoriálních nebo komerčních rizik nebo jejich kombinace.
 • Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu pokrývá riziko porušení nebo úplného zrušení smlouvy ze strany zahraničního dovozce v průběhu jejího plnění. Důvodem mohou být platební neschopnost zahraničního dovozce nebo nepřevzetí dodaného zboží, ale i potíže vyplývající z politické či ekonomické situace v zemi dovozce. Pojistné plnění má kompenzovat finanční ztrátu vývozce, kterou utrpí nesplněním smlouvy o vývozu v důsledku komerčních nebo teritoriálních rizik nebo jejich kombinace.
 • Pojištění bankovních záruk vystavených v souvislosti s exportním kontraktem pokrývá riziko nesplnění závazku banky uspokojit beneficienta do výše určité peněžní částky podle obsahu a podmínek záruky. Beneficientem (oprávněnou osobou) může být jak dovozce, tak i jeho banka. Pojistnou událostí může být neoprávněné čerpání ze záruky, tedy čerpání, ke kterému došlo, aniž by vývozce porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy o vývozu, a rovněž čerpání v důsledku teritoriálních a jiných nekomerčních příčin, které mají povahu vyšší moci.

(Zpracováno s použitím informací EGAP)

Shrnutí:

 • Rozhodujícím faktorem pro realizaci exportního nebo investičního záměru bývá poskytnutí úvěru a zajištění jeho návratnosti pojištěním úvěrových rizik.
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost je úvěrová pojišťovna zaměřená na prevenci tržně nepojistitelných teritoriálních a komerčních rizik.
 • Pojištění pokrývá rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic českých podnikatelských subjektů do zahraničí.

Klíčová slova anglicky: Insurance, Short Term Export Credit, Medium and Long Term Credit, Investment of Czech Legal Persons, Risk of impossibility to perform Contract, Bank Guarantee.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.