Dokumentární inkaso

Dokumentární inkaso (Documentary Collection) zajišťuje, že dokumenty předložené prodávajícím k inkasu (včetně dispozičních dokumentů) nebudou kupujícímu vydány, nesplní-li tento inkasní podmínky. Dokumentární inkaso lze použít v případě, kdy není z komerčních nebo finančních důvodů nutné použít dokumentární akreditiv.

Dokumentární inkaso využívá k obstarání úhrady kupní ceny nebo jiného plnění, uvedeného v inkasním příkaze, autority inkasní banky.

Dokumentární inkaso je závazkem banky, že obstará pro příkazce (prodávajícího) s využitím jím svěřených inkasních dokumentů peněžní nebo směnečné plnění od kupujícího. Banka se současně zavazuje k tomu, že nevydá kupujícímu svěřené dokumenty, nebudou-li inkasní instrukce splněny. Banka (obstaravatel) nevstupuje v případě dokumentárního inkasa do platebního závazku vůči prodávajícímu, přijetím inkasního příkazu prodávajícího jí však vzniká nárok na odměnu.

 

 

Účastníci platební operace

 • Příkazce – prodávající 
 • Banka příkazce – zpravidla banka prodávajícího
 • Inkasní banka – zpravidla banka kupujícího 
 • Kupující

Průběh platební operace

 • Příkazce (prodávající) dává své bance inkasní příkaz a stanoví podmínky pro jeho provedení. Současně s příkazem předkládá i dohodnuté nebo obvyklé dokumenty (včetně dispozičních), které získal splněním kupní smlouvy uzavřené s kupujícím. 
 • Banka příkazce předá dokumenty spolu s instrukcemi inkasní bance, která avizuje kupujícímu došlé dokumenty a vyzve jej k úhradě nebo akceptaci směnky. Inkaso tak může proběhnout buď úhradou v peněžní formě, tedy na viděnou (at sight), nebo v jiném termínu, uvedeném v inkasních podmínkách. V případě odložené splatnosti má zpravidla plnění kupujícího formu akceptace směnky, kterou prodávající předkládá kupujícímu společně s inkasními dokumenty.
 • Splní-li kupující inkasní podmínky, tedy uhradí kupní cenu nebo akceptuje směnku, vydá mu inkasní banka inkasní dokumenty. Poté inkasní banka postoupí inkasovanou úhradu nebo akceptovanou směnku bance příkazce v jeho prospěch. Prodávající může inkasovat směnku ke stanovené lhůtě splatnosti (in a fixed date after sight), může směnku eskontovat nebo žirovat.
 • V případě, že kupující odmítne uhradit kupní cenu či akceptovat směnku nebo jiným způsobem nesplní inkasní podmínky, inkasní banka mu dokumenty nevydá.

Použití dokumentárních inkas se v mezinárodní bankovní a komerční praxi řídí „Jednotnými pravidly pro inkasa“ (Uniform Rules for Collections), přijatými Mezinárodní obchodní komorou, v aktualizované verzi platnými od r. 1996. Mezi významná ustanovení těchto pravidel patří:

 • Inkasní pohledávky jsou vždy považovány za pohledávky příkazce (prodávajícího), nikoliv za pohledávky inkasní banky. Úkolem inkasní banky je obstarat inkaso kupní ceny s využitím svěřených inkasních dokumentů. Inkasní banka nemá možnost přimět dlužníka (kupujícího) k převzetí dokumentů ani k plnění.
 • Banka nenese odpovědnost za plnění kupní smlouvy, obsah inkasních dokladů ani jejich pravost a právní účinek. Prověřuje pouze jejich věcný a formální obsah. V případě, že kupující uhradí kupní cenu nebo akceptuje směnku a ukáže se, že plnění kupní smlouvy vykazuje vady, svůj nárok musí kupující uplatnit vůči prodávajícímu, nikoliv vůči bance.

Specifika použití dokumentárního inkasa:

 • Prodávající musí počítat s možností, že kupující nepřevezme dokumenty a/nebo zboží, a to i tehdy, jestliže prodávající podmínky kupní smlouvy řádně splnil a inkasní dokumenty předložil bez závad.
 • Pokud kupující dokumenty a/nebo zboží nepřevezme (např. kvůli platební neschopnosti), nese prodávající náklady a rizika spojená s dalším průběhem plnění kupní smlouvy. 
 • Kupující může odmítnout převzetí dokumentů i provedení úhrady, přestože samotnou zásilku fyzicky převzal. Této situaci lze zabránit adresováním zásilky na inkasní banku (avšak jen v případě jejího souhlasu), která bez provedení úhrady kupujícímu zásilku nevydá.

Druhy dokumentárních inkas

 • Dokumenty proti zaplacení (Documents against payment, D/P) zajišťují vydání dokumentů kupujícímu proti promptní úhradě kupní ceny (na viděnou). Dokumenty – případně ani zboží – mu vydány nebudou, pokud kupní cenu neuhradí.
 • Dokumenty proti akceptaci směnky (Documents against acceptance, D/A) umožňují, aby banka vydala dokumenty – a zboží – proti akceptaci lhůtní směnky vystavené prodávajícím. Jde v zásadě o prodej zboží na dodavatelský úvěr, zajištěný směnkou. K riziku nepřevzetí dokumentů, případně zboží přistupuje v případě použití této platební podmínky i riziko odmítnutí akceptace směnky nebo neproplacení směnečné částky k datu splatnosti.

Shrnutí

 • Dokumentární inkaso je závazkem banky prodávajícímu, že obstará ze strany kupujícího úhradu kupní ceny nebo jiné plnění stanovené v inkasních podmínkách.
 • Banka nemá možnost přimět dlužníka (kupujícího) k úhradě ani k převzetí dokumentů. V případě, že kupující nesplní podmínky inkasa, banka mu svěřené dokumenty nevydá.
 • Odmítne-li kupující převzít dokumenty a/nebo zboží nepřevezme, nese náklady a rizika spojená s dalším průběhem plnění kupní smlouvy prodávající.

Klíčová slova anglicky: Documentary Collection, Documents against payment, Cash against documents, Documents against acceptance, Uniform Rules for Collections.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.