Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv (Documentary Letter of Credit) je dokonale propracovaným platebním nástrojem, který prodávajícímu poskytuje poměrně vysoký stupeň jistoty, že obdrží úhradu. Kupujícímu naopak dává jistotu, že obdrží takové plnění, které v akreditivních podmínkách sám navrhl. Tomu odpovídají i relativně vyšší náklady, spojené s jeho použitím. Použití dokumentárního akreditivu však klade vyšší administrativní a finanční nároky na obě smluvní strany ve srovnání s jinými platebními nástroji.

Dokumentární akreditiv je propracovaným platebním nástrojem, který prodávajícímu poskytuje poměrně vysoký stupeň jistoty, že obdrží úhradu.

Dokumentární akreditiv je písemným a neodvolatelným závazkem banky, že poskytne prodávajícímu plnění (v peněžní nebo směnečné formě), splní-li ten stanovené akreditivní podmínky. Splněním podmínek ze strany prodávajícího se obvykle rozumí předložení dokumentů stanoveného nebo obvyklého věcného a formálního obsahu. Dokumentární akreditiv je spolehlivý v míře odpovídající bonitě vystavující, případně potvrzující banky.

 

 

Účastníci platební operace

 • Příkazce – zpravidla kupující
 • Příjemce (beneficient) – zpravidla prodávající
 • Vystavující banka – zpravidla banka kupujícího
 • Avizující (potvrzující) banka – zpravidla banka prodávajícího

Průběh platební operace

 • Příkaz k vystavení akreditivu dává příkazce (kupující) své bance a stanoví i podmínky, za kterých banka poskytne beneficientovi plnění. Při stanovení těchto podmínek vychází z obsahu uzavřené kupní smlouvy. Změnu stanovených podmínek může v případě neodvolatelného akreditivu příkazce provést jen se souhlasem beneficienta.
 • Prodávající plní kupní smlouvu způsobem, který je v souladu s podmínkami akreditivu, a prostřednictvím své banky předkládá dokumenty bance kupujícího se žádostí o čerpání.
 • Banka kupujícího prověřuje správnost předložených dokumentů a to, zda jsou v souladu s podmínkami akreditivu. Pokud dokumenty odpovídají akreditivním podmínkám, provádí plnění.
 • Čerpání akreditivu má peněžní formu a je provedeno promptní výplatou u akreditivů vyplatitelných na viděnou (at sight), nebo v jiném termínu uvedeném v akreditivních podmínkách. V případě odložené splatnosti může mít plnění vystavující banky také formu akceptace směnky, kterou prodávající předkládá spolu s předepsanými dokumenty. Jakmile banka akceptuje směnku, má beneficient možnost inkasovat směnku ve lhůtě její splatnosti (in a fixed date after sight), nebo může směnku eskontovat, případně žirovat.
 • Dokumentární akreditiv zaniká uplynutím lhůty platnosti, úplným vyčerpáním akreditivní částky nebo vzájemnou dohodou příkazce a beneficienta. 

Použití dokumentárních akreditivů se v mezinárodní bankovní a komerční praxi řídí „Jednotnými pravidly a zvyklostmi pro dokumentární akreditivy“ (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits – UCP 600), které Mezinárodní obchodní komora aktualizovala v r. 2007. Mezi významná ustanovení těchto pravidel patří:

 • pro vystavující banku je závazné pouze znění dokumentárního akreditivu, nikoliv obsah kupní smlouvy, pro kterou je využíván, 
 • banka prověřuje pouze obsah předložených dokumentů, nikoliv způsob plnění kupní smlouvy,
 • banka zkoumá pouze formální a věcný obsah předložených dokumentů, nikoliv jejich pravost nebo právní účinek.

Výhody použití dokumentárního akreditivu:

 • pohledávka vzniká za peněžní institucí (bankou), nikoliv za kupujícím,
 • platební povinnost vystavující banky vzniká v momentě splnění akreditivních podmínek,
 • platebního závazku lze využít jako jistiny pro získání jiného zdroje financování.

Druhy dokumentárních akreditivů

Neodvolatelný akreditiv (Irrevocable Letter of Credit) neumožňuje jednostranné odvolání ani změnu akreditivních podmínek. K případné změně je nutný výslovný souhlas smluvních stran. Pokud má být akreditiv odvolatelným, musí být jako odvolatelný výslovně označen. 

Odvolatelný akreditiv může být změněn nebo zrušen bez souhlasu beneficienta. Nezbavuje tedy prodávajícího rizika nezaplacení a je z tohoto důvodu v praxi používán jen zřídka. 

Avizovaný akreditiv (Advised L/C) funguje tak, že banka prodávajícího beneficientovi akreditivní podmínky pouze sděluje, aniž by vůči němu vstupovala do závazkového vztahu.

Potvrzený akreditiv (Confirmed L/C) zavazuje potvrzující banku (většinou banku prodávajícího) k převzetí stejného závazku vůči beneficientovi, jaký má banka příkazce (kupujícího). Potvrzením akreditivu se zvyšuje jistota plnění, protože za splnění závazku ručí dvě banky. Plnění může beneficient vyžadovat od kterékoliv z obou bank, případně od obou bank, společně a nerozdílně.

Převoditelný akreditiv může být použit v případě, kdy beneficient sám není výrobcem, ale jen mezičlánkem (prostředníkem) v distribučním řetězci. Beneficient akreditivu může akreditiv převést na třetí osobu při zachování akreditivních podmínek. Akreditivní podmínky lze měnit jen snížením akreditivní částky nebo zkrácením dodací lhůty, lhůty platnosti či lhůty pro předložení dokumentů.

Revolvingový akreditiv umožňuje obnovovat akreditivní závazek ve stanovených částkách a časových lhůtách, a to při splnění stanovených podmínek. Je ideální pro použití u takových kupních smluv, které předpokládají plnění v dílčích dodacích lhůtách. Každá akreditivní splátka může být v tomto případě „ušita na míru“ každé dílčí dodávce.

Remboursní akreditiv lze použít u obchodních transakcí s odloženou splatností kupní ceny. Při včasném předložení správných dokladů prodávajícím banka plní ve prospěch kupujícího akceptací lhůtní směnky. V případě remboursního akreditivu banka kupujícího směnku nejen akceptuje, ale současně zajištuje i její eskont.

Standby akreditiv (Standby Letter of Credit) je závazkem vystavující banky zaplatit beneficientovi namísto dlužníka v případě, že sám dlužník svou povinnost nesplní. Jde o platební závazek nahrazující v anglosaské právní oblasti bankovní záruku.

Shrnutí

 • Dokumentární akreditiv je písemným a neodvolatelným závazkem banky poskytnout prodávajícímu plnění, splní-li stanovené akreditivní podmínky.
 • Splněním akreditivních podmínek se obvykle rozumí předložení dokumentů v podobě předepsané nebo obvyklé.
 • Dokumentární akreditiv je spolehlivý v míře odpovídající bonitě vystavující (případně potvrzující) banky.

Klíčová slova anglicky: Documentary Letter of Credit, Irrevocable L/C, L/C payable at sight, Advised L/C, Confirmed L/C.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.