Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky jsou důležitými náležitostmi kupních smluv v mezinárodním obchodě, protože ovlivňují zejména výši ceny a rizikovost exportní operace.

Dodací podmínka (parita) určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a převzetím zboží. Významně ovlivňuje výši ceny, protože určuje, odkud kam a jaké náklady spojené s dodávkou hradí exportér a ve kterém místě a okamžiku přecházejí náklady a rizika spojená s dodávkou zboží na kupujícího.

Dodací podmínka určuje, odkud kam a jaké náklady spojené s dodávkou hradí exportér.

Při volbě dodací podmínky doporučujeme exportérům řídit se pravidly, které vydává pod názvem INCOTERMS Mezinárodní obchodní komora v Paříži již od roku 1936. Poslední verze Incoterms® 2010 byla publikována v roce 2010 a obsahuje celkem jedenáct doložek, řazených podle způsobu přepravy.

Platební podmínka vyjadřuje místo, způsob a okamžik úhrady kupní ceny. Často stanoví i další podmínky, například způsob zajištění pohledávek, povinnost hradit úroky nebo předkládat stanovené dokumenty. Její volba je zpravidla závislá na zvyklostech teritoriálního charakteru, na uzancích spojených s obchodem různými druhy zboží (investiční zboží, spotřební zboží, burzovní komodity), na stupni vzájemné důvěry mezi smluvními partnery, na jejich bonitě a ekonomické síle i na organizační a kapitálové provázanosti smluvních stran.

Místo úhrady (platební domicil) stanoví v kupní smlouvě to, v jakém místě je kupní cena splatná. Platebním domicilem bývá obyčejně místo sídla banky, u které prodávající (věřitel) vede svůj běžný účet. Součástí platebního domicilu bývá vedle adresy banky i číslo běžného účtu věřitele. Není-li v kupní smlouvě místo úhrady explicitně uvedeno, je jím místo sídla dlužníka, případně místo, které je uvedeno u jména dlužníka.

Platební podmínka stanoví, v jakém místě, jakým způsobem a v jaký okamžik uhradí kupující kupní cenu.

Okamžik úhrady má být v kupní smlouvě také srozumitelně uveden. Úhrada kupní ceny může časově předcházet splnění kupní smlouvy, může být provedena současně s jejím splněním nebo může být provedena s určitým časovým odstupem po jejím splnění. Často se vyjadřuje zavedeným názvem konkrétního platebního nástroje nebo jeho zkratkou.

  • Platba předem (Cash-in-Advance, Advance Payment) se v mezinárodním obchodě používá jen zcela výjimečně, navíc jen jako částečná (akontace). Používá se v případech, kdy má kupující zájem prodávajícího touto cestou financovat (např. související geologické, průzkumné či projekční práce). Země OECD dosáhly konsenzu v doporučení, že akontace by neměla převýšit 10–15 % z dohodnuté kupní ceny.
  • Dokumentární platba (Cash Against Documents) může být použita k provedení platby v momentě splnění kupní smlouvy. Úhrada v těchto případech nebývá vázána na dodávku zboží, ale na předložení dokumentů, které umožňují jeho převzetí, užívání a ve specifických případech i nabytí vlastnického práva. Pro účely dokumentárních plateb bývá využíváno zavedených bankovních platebních nástrojů (dokumentárního akreditivu nebo dokumentárního inkasa), které jsou vyplatitelné tzv. na viděnou (at sight). Dokumentárních plateb je možné použít i v případech odložené úhrady, tedy při poskytnutí úvěru (Documents Against Acceptance). V takovém případě prodávající spolu s dokumenty předkládá lhůtní směnku, tedy směnku splatnou k určitému datu po viděné (in a fixed date after sight). Kupující dokumenty získá jen tehdy, přijme-li směnečný příkaz a směnku akceptuje. Kupní cenu hradí kupující k datu splatnosti, uvedenému ve směnce.
  • Úhrada s časovým odstupem po splnění kupní smlouvy může také proběhnout tak, že prodávající plní kupní smlouvu bez zajištění platební povinnosti kupujícího, tzv. na otevřený účet (Open Account Delivery). Kupující provádí úhradu v termínu dohodnutém v kupní smlouvě, a to zpravidla bankovním převodem (tzv. hladkým platem). Jde o nejčastěji používanou platební podmínku zejména ve vnitrounijním obchodě, která ovšem předpokládá vysoký stupeň vzájemné důvěry mezi smluvními partnery.

Provedení úhrady kupní ceny může být doplněno také použitím některého ze zajišťovacích nástrojů – bankovní záruky, pojištění, výhrady vlastnictví nebo použitím zástavního práva.

Shrnutí:

  • Dodací podmínka určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a převzetím zboží.
  • Při výběru dodací parity je vhodné využít mezinárodní pravidla Incoterms.
  • Platební podmínka vyjadřuje v kupní smlouvě místo, způsob a okamžik úhrady kupní ceny.
  • Úhrada kupní ceny může časově předcházet splnění kupní smlouvy, může být provedena současně s jejím splněním nebo může být provedena s určitým časovým odstupem po jejím splnění.
  • Praxe mezinárodního obchodu, používané zvyklosti a uzance daly vznik propracovanému systému vzájemně provázaných platebních nástrojů.

Klíčová slova anglicky: Trade terms, Payment terms, Advance payment, Documentary payment, Open account delivery.

Pokračovat na Dodací podmínky

Pokračovat na Platební podmínky

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.