Digitální strategie

Strategie představuje dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení cíle. K prosazování strategie vedou dílčí taktiky a další kroky, kterými se snažíme strategii naplnit.

Digitální strategie

Digitální strategie je dlouhodobý plán činností v oblasti digitálních médií vedoucí k tomu, že firma dosáhne svých cílů. Tvorba digitální strategie je pak především systematický proces, který zahrnuje nesčetné množství všech relevantních analýz, jejich evaluaci a prioritizaci závěrů z nich plynoucích. 

Exportní digitální strategie

Jak je již zřejmé, exportní digitální strategie představuje plán digitálních činností vedoucí k dosažení stanovených cílů při expanzi do zahraničí. Exportní digitální strategie se v mnoha oblastech neliší od standardní digitální strategie, má však logicky svá specifika. Proto je většina této sekce věnována především digitálnímu marketingu obecně s tím, že je uzpůsobena pro využití při exportu. 

Digitální marketing je velmi komplexní obor s mnoha specializacemi, na který je nutné nahlížet jako na jeden celek. Z hlediska správného pohledu a přemýšlení o digitálních aktivitách je důležité přijmout digitální strategické přístupy, kterým se věnujeme v následující sekci. Pochopení strategických přístupů ale nestačí – je nutné vědět, na co konkrétně je aplikovat. Pro přehlednost a „studijní“ účely jsem zvolil dvě struktury klasifikace, které by mohly každého přehledně provést nejdůležitějšími oblastmi digitálního marketingu.

První je struktura, která napovídá, které kroky v digitálním (exportním) marketingu by měly v ideálním případě následovat při tvorbě strategie. Následuje pak struktura z hlediska hlavních digitálních kanálů a důležitých témat. Obě dvě struktury mají svá pro i proti a vzájemně se doplňují. 

První struktura pokrývá jednotlivé kroky při tvorbě exportní strategie

Druhá struktura pokrývá hlavní kanály a důležité oblasti/perspektivy digitálního marketingu

Všechny sekce jsou vzájemně propojené odkazy. Pojmy, kterým se v rámci textů nevěnujeme, jsou vysvětleny v sekci Exportní slovník.

Pokračovat na Digitální strategické přístupy

Autor textu
Jan Poštulka

Export Manager Googlu pro Českou republiku a Slovensko. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se zabýval sociálními důsledky informačních technologií. V digitálním marketingu se pohybuje 15 let. Působil jako Head Digital Strategist skupiny Omnicom Media Group, kde zároveň po 10 let vedl oddělení výkonnostního marketingu. Jeho posláním v Googlu je šířit osvětu o digitálním marketingu mezi exportéry a strategicky je v této oblasti vést při jejich expanzi do světa. 

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.