Daně, cla a předpisy

Problematika vývozu zboží do třetích zemí je komplikovaná oblast podléhající řadě nařízení, zákonů a směrnic České republiky a Evropské unie. Tuto oblast řeší zejména:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 2016/341, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446
 • ZÁKON č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění
 • VYHLÁŠKA č. 171/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
 • SMĚRNICE RADY č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen Směrnice), která definuje místo zdanitelného plnění při dodání zboží na učité případy
 • ZÁKON č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

Vývoz zboží dle zákona o DPH.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), řeší problematiku vývozu pouze z následujících pohledů:

 • definice daňového dokladu (§ 33a zákona o DPH)
 • vymezení vývozu zboží jako plnění osvobozeného od DPH s nárokem na odpočet (§ 63 odst. 1 písm. c] zákona o DPH)
 • definice vývozu zboží jako výstup zboží z území Společenství (§ 66 odst. 1 zákona o DPH)
 • stanovení podmínek osvobození vývozu zboží od DPH (§ 66 odst. 2 a 3 zákona o DPH)

Z pohledu zákona o DPH se vývozem, dle ustanovení § 66 odst. 1, rozumí výstup zboží z území Evropského společenství. Dle ustanovení odst. 2 předmětného paragrafu zákona o DPH je vývoz zboží plněním osvobozeným od daně z přidané hodnoty, pokud odeslání nebo přepravu zboží z tuzemska do třetí země uskuteční:

 • vývozce nebo jím zmocněná osoba
 • kupující nebo jím zmocněná osoba, jestliže kupující nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu

Vývoz zboží je, dle ustanovení § 66 odst. 4 ZDPH, uskutečněn, pokud zboží vystoupilo do třetí země a výstup zboží je potvrzen celními orgány. Není-li výstup zboží potvrzený celním orgánem, plátce prokazuje splnění podmínky výstupu zboží do třetí země jinými důkazními prostředky (viz ustanovení § 66 odst. 6 zákona o DPH).

Daňovým dokladem při vývozu zboží je dle ustanovení § 33a zákona o DPH rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, kterým celní úřad potvrzuje výstup zboží z území EU.

Ze shora uvedeného tedy vyplývá, že aby mohl vývozce uplatnit osvobození vývozu od DPH, musí být splněny následující podmínky, a to kumulativně:

 1. zboží musí být propuštěno do celního režimu vývoz celními orgány – daňový doklad,
 2. zboží musí být skutečně odesláno nebo přepraveno do třetí země (musí opustit území Společenství),
 3. zboží musí odeslat nebo přepravit z tuzemska vývozce (prodávající) nebo kupující nebo zmocněná třetí osoba (např. jimi najatá přepravní firma).

Ad 1) – rozhodnutí o propuštění zboží do režimu vývozu

Plátce DPH je povinen prokázat finančnímu úřadu skutečnost, že zboží bylo propuštěno do celního režimu vývoz rozhodnutím celního úřadu, kterým je v elektronickém celním řízení datový soubor celního prohlášení ve formátu .xml obsahující referenční číslo vývozu (MRN). Toto elektronické rozhodnutí je současně daňovým dokladem pro vývoz, ovšem až v okamžiku, kdy v něm celní úřad potvrdí skutečnost, že zboží vystoupilo z území EU. K této podmínce osvobození vývozu od DPH je pouze nutné zmínit názor MF ČR, dle kterého lze osvobození od DPH uznat pouze v případě, že na daňovém dokladu (celním prohlášení) figuruje jako vývozce prodávající (tuzemský plátce, který osvobození uplatňuje) nebo kupující z jiného členského státu EU.

Ad 1) – prokazování vývozu zboží pro účely jeho osvobození od DPH

Druhou podmínkou pro osvobození vývozu je skutečnost, že zboží bylo skutečně odesláno (přepraveno) z území Společenství do třetí země. Znamená to, že musí dojít k přepravě zboží a tuzemský plátce (prodávající) musí mít vždy k dispozici důkazní prostředky o uskutečněné přepravě.

Pokud výstup zboží nepotvrdil celní úřad v rozhodnutí (celním prohlášení), plátce může prokázat splnění podmínky výstupu zboží do třetí země jinými důkazními prostředky. Tyto „jiné důkazní prostředky“ nejsou zákonem o DPH vymezeny výslovně, nicméně za ně lze považovat jakýkoliv doklad, který hodnověrně prokáže skutečnost, že vyvážené zboží opustilo území Společenství. Z tohoto pohledu tedy lze jako jiný důkazní prostředek využít např. přepravní doklad (jako je CMR, AVB, Bill of Lading apod.), celní prohlášení prokazující propuštění vyváženého zboží do některého celního režimu ve třetí zemi apod. Při výběru náhradních důkazních prostředků je nutné brát ohled zejména na jejich věrohodnost, která se může u jednotlivých forem náhradních důkazních prostředků lišit v závislosti na třetí zemi. Zejména je však potřeba, aby v náhradním důkazním prostředku bylo vyvážené zboží jednoznačně ztotožnitelné.

Podrobneji je vše vysvětleno v prezentaci z Exportního akcelerátoru

 

 

 

 

 

 

 

Pokračovat na Dodání zboží do EU

Autor textu
Marek Reinoha

Poradce v oblasti cel a unijního obchodu. V minulosti působil mimo jiné na Generálním ředitelství cel a zastával pozici ředitele celního úřadu. Od roku 2004 se již výhradně věnuje lektorské a publikační činnosti, v níž má bohaté zkušenosti. Mezi jeho hlavní specializace patří: celní předpisy,  celní problematika, problematika DPH a SPD po vstupu ČR do EU, INCOTERMS, zahraniční obchod atp..  Je certifikovaným lektorem dodacích doložek INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní komorou.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.