CIP – Carriage and Insurance Paid to

Výkladové pravidlo CIP Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) – přeprava a pojištění placeny do (ujednané místo určení)

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci nebo osobě určené kupujícím ve sjednaném místě. Prodávající má současně povinnost uzavřít s dopravcem přepravní smlouvu a uhradit výlohy spojené s přepravou zboží až do místa určení. Prodávající zajišťuje a hradí nakládku. Vykládku pouze v případě, že mu to ukládá přepravní smlouva. Prodávající vyřizuje formality spojené s vývozem, případně tranzitem zboží a uzavírá pojistnou smlouvu ve prospěch kupujícího. Formality spojené s dovozem zboží zajišťuje kupující, který také nese rizika poškození a ztráty zásilky z místa dodání nebo od okamžiku předání zboží do péče dopravce až na místo určení. Výkladové pravidlo CIP je použitelné pro všechny druhy přeprav. Často se používá zejména u kombinované a kontejnerové přepravy.

Problematika použití

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci na sjednaném místě a hradí přepravní a pojistné výlohy až do místa určení.

Výkladové pravidlo CIP dává smluvním stranám stejná práva a povinnosti jako pravidlo CPT, s tím rozdílem, že prodávající je povinen zajistit na vlastní náklady přepravní pojištění z místa plnění až do místa určení. Pojistnou smlouvu uzavírá s pojistitelem dobrého jména, v měně kontraktu a ve prospěch kupujícího. Prodávající předává kupujícímu pojistku nebo jiný doklad, který mu umožňuje uplatnit u pojistitele v případě potřeby pojistný nárok. Pojistná částka má odpovídat pojistnému zájmu ve výši minimálně 110 % ceny přepravovaného zboží a rozsahu pojistného krytí podle klauzule C – Institute Cargo Clauses.* Jedná se o minimální rozsah pojistného krytí, které se vztahuje pouze na poškození nebo ztrátu celé zásilky a nekryje válečná a politická rizika.

* Pravidla pro stanovení rozsahu pojistného krytí, přijatá komerčními pojišťovnami na základě zvyklostí Institute of London Underwriters.

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci nebo osobě určené kupujícím ve sjednaném místě. V tomto místě přecházejí na kupujícího rizika.
  • Prodávající uzavírá s dopravcem přepravní smlouvu a hradí výlohy spojené s přepravou zboží až do místa určení. Uzavírá také pojistnou smlouvu ve prospěch kupujícího.
  • Výkladové pravidlo je použitelné pro všechny druhy přeprav, často se používá u kombinované a kontejnerové přepravy.

Klíčová slova anglicky: CIP Carriage and Insurance Paid to, explanation rules, named place od delivery, place of destination, insurance.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.