CIF – Cost, Insurance, Freight

Výkladové pravidlo CIF Cost, Insurance, Freight (named port of destination) – náklady, pojištění, přepravné (ujednaný přístav určení)

Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží celně odbaveného pro vývoz na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění. Má současně povinnost uzavřít s dopravcem přepravní smlouvu a uhradit výlohy spojené s přepravou zboží až do přístavu určení. Prodávající vyřizuje formality spojené s vývozem a uzavírá pojistnou smlouvu ve prospěch kupujícího. Náklady spojené s vykládkou hradí kupující, ale jen tehdy, nejsou-li součástí přepravní smlouvy prodávajícího s dopravcem. Kupující nese náklady z přístavu vykládky až na konečné místo určení včetně celního odbavení v dovozu. Výkladové pravidlo CIF je použitelné pouze pro námořní a říční přepravu.

Problematika použití

Prodávající má povinnost uhradit přepravní výlohy až do přístavu určení a zboží pojistit.

Výkladové pravidlo CIF dává smluvním stranám stejná práva a povinnosti jako pravidlo CFR, a prodávající je navíc povinen zajistit na vlastní náklady přepravní pojištění z místa odeslání až do přístavu určení. Pojistnou smlouvu uzavírá prodávající s pojistitelem dobrého jména, v měně kontraktu a ve prospěch kupujícího. Prodávající předává kupujícímu pojistku nebo jiný doklad, který mu umožňuje uplatnit u pojistitele v případě potřeby pojistný nárok. Pojistná částka má odpovídat pojistnému zájmu ve výši minimálně 110 % ceny přepravovaného zboží a rozsahu pojistného krytí podle klauzule C – Institute Cargo Clauses.1 Jedná se o minimální rozsah pojistného krytí, které se vztahuje pouze na poškození nebo ztrátu celé zásilky a nekryje válečná a politická rizika.

Výkladové pravidlo CIF ukládá prodávajícímu povinnost uzavřít pojistnou smlouvu z místa odeslání do ujednaného přístavu vykládky. Smlouva se tedy nevztahuje na pojistné události vzniklé při vykládce nebo při přepravě z přístavu vykládky na konečné místo určení. Zjistí-li kupující poškození zásilky až při její přejímce, může mít problém prokázat, na kterém přepravním úseku ke škodě došlo a vztahuje-li se na ni pojistná smlouva. Řešením může být použití výkladového pravidla CFR Cost and Freight se sjednáním pojistné smlouvy na celý přepravní úsek, tedy z místa odeslání až na místo určení (tzv. House to House).

Podobně jako u výkladového pravidla CFR jsou kritickými místy přístav určení (vykládky), do kterého hradí prodávající přepravní výlohy, a přístav nakládky, ve kterém přecházejí na kupujícího rizika. Kupující může obdržet zásilku v přístavu vykládky, aniž by věděl, v jakém místě (přístavu) na něj přešla rizika spojená se zásilkou. Z tohoto důvodu se doporučuje uvést v kupní smlouvě i přístav nakládky, přestože to výkladové pravidlo implicitně nevyžaduje.

Shrnutí:

  • Prodávající splní svou povinnost dodáním zboží na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění.
  • Prodávající má současně povinnost uzavřít s dopravcem přepravní smlouvu, uhradit výlohy spojené s přepravou zboží do přístavu určení a zboží pojistit.
  • Rizika přecházejí na kupujícího dodáním na palubu lodi v přístavu nakládky.

Klíčová slova anglicky: CIF Cost, Insurance, Freight, explanation rules, port of delivery, port of destination.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.