Česká exportní banka

Rozhodujícím faktorem pro realizaci exportní transakce nebo splnění investičního záměru v zahraničí bývá v podmínkách globalizovaného trhu poskytnutí úvěru a zajištění jeho návratnosti pojištěním úvěrových rizik. Zákon č. 58/1995 Sb., o financování a pojišťování vývozu se státní podporou vychází z předpokladu, že rozhodující úlohu ve financování exportu sehrají komerční banky, při čemž instituce zřízené státem (Česká exportní banka – ČEB a Exportní, garanční a pojišťovací společnost – EGAP) je budou v jejich aktivitách podporovat. Předpokládá se, že synergický efekt ze vzájemné spolupráce zvýší kvalitu exportního financování a rozšíří jeho dostupnost.

Česká exportní banka má v současné době v nabídce ucelenou řadu produktů pro financování vývozu, která je dostupná všem vývozcům, bez ohledu na velikost jejich obratu. Aktivity banky jsou zaměřeny jak na významné české exportéry a exportní transakce velkých objemů, tak i na malé a střední podniky a obchodní operace s nižší kupní cenou.

Hlavní úloha České exportní banky spočívá v podpoře českého exportu ve spolupráci s komerčními bankami.

Příjemcem financování se státní podporou může být jak tuzemský exportér, tak i jeho smluvní partner v zahraničí a to přímo, nebo prostřednictvím své banky. Financování může být poskytnuto i tuzemským výrobcům, produkujícím pro export nebo českým podnikatelům, investujícím v zahraničí. ČEB nabízí i specifické produkty, umožňující financování praktických aplikací vědeckého a průmyslového výzkumu a vývoje a inovací výroby, určené pro vývoz. Aktivity ČEB vychází z doporučení konsenzu OECD 1 , pravidel WTO a příslušných předpisů EU. 

Specifickou předností České exportní banky je možnost poskytování služeb, souvisejících s realizací střednědobých a dlouhodobých projektů v rizikových teritoriích, která vychází z výtečné znalosti vybraných teritorií, oborů a klientů, se kterými banka přichází do kontaktu. Krátkodobé financování poskytuje ČEB poskytuje za standardních tržních podmínek. Kromě finančních produktů je banka schopna poskytnout i odborné poradenství v každé fázi obchodní transakce.

ČEB nabízí ucelený program financování exportu, kromě toho ale i některé specifické produkty, které vhodně doplňují tradiční komerční financování. Základní nabídka ČEB obsahuje následující produkty:

 • Exportní odběratelské úvěry jsou poskytovány v případech významnějších obchodních transakcí českého vývozce se zahraničním dovozcem. Finanční prostředky může získat přímo dovozce nebo jeho banka k úvěrování nebo refinancování obchodní transakce. Krátkodobý úvěr umožňuje financování operace až do výše 100% kupní ceny se splatností do 2 let při pohyblivých úrokových sazbách. Dlouhodobý úvěr předpokládá financování operace až do výše 85% kupní ceny, při 15% akontaci, se splatností nad 2 roky při úrokové sazbě CIRR 3.
 • Exportní dodavatelský úvěr dává českému vývozci možnost profinancovat svou pohledávku vůči zahraničnímu dovozci (kupujícímu). Finanční prostředky mohou být poskytnuty i bance vývozce (prodávajícího) k úvěrování nebo refinancování obchodní transakce. Krátkodobý úvěr umožňuje financování operace až do výše 100% kupní ceny se splatností do 2 let při pohyblivých úrokových sazbách. Dlouhodobý úvěr předpokládá financování operace až do výše 85% kupní ceny, při 15% akontaci, se splatností nad 2 roky při úrokové sazbě CIRR.
 • Předexportní úvěry umožňují českému výrobci nebo vývozci, financovat náklady spojené s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce). Může se jednat o náklady spojené s obstaráním surovin, materiálů či zboží, nutných k výrobě pro export, nebo náklady s touto výrobou bezprostředně spojené – např. mzdové a osobní náklady. Financování je poskytováno až do výše 75% celkových nákladů u krátkodobých a do výše 85% celkových nákladů u dlouhodobých úvěrů při pohyblivých úrokových sazbách.
 • Úvěr na investice v zahraničí dává českému investorovi možnost získat finanční prostředky pro realizaci dlouhodobého investičního záměru v zahraničí, například založení či rozšíření podnikatelských aktivit zahraničního subjektu, ve kterém investor má nebo získá svou majetkovou účast. Pro financování je vyžadována minimální doba trvání investice 3 roky.
 • Projektové financování je specifický případ úvěrování vývozní obchodní transakce, používaný zejména při exportu velkých investičních celků. Návratnost vložených finančních prostředků bývá v těchto případech obvykle zajišťována aktivy, pořízenými během realizace projektu a výnosy z jeho provozu. Jde o poměrně složitý produkt, náročný na organizaci a řízení, který obvykle vyžaduje individuální řešení.
 • Odkup pohledávek z dokumentárních akreditivů dává vývozcům možnost získat finanční prostředky postoupením pohledávky, vzniklé z titulu akreditivu s odloženou splatností. Pohledávka, vzniklá exportem zboží nebo služeb výhradně českých firem, nemusí být nutně pojištěna proti exportním úvěrovým rizikům, je-li dostatečně bonitní.
 • Odkup exportních pohledávek s pojištěním umožňuje vývozcům získat finanční prostředky postoupením pojištěné pohledávky, vzniklé exportem zboží nebo služeb výhradně českých firem. K uzavření smlouvy o postoupení pohledávky může dojít jak před, tak i po realizaci vývozní obchodní transakce. Současně s postoupením pohledávky je povinností prodávajícího také prokázat řádné splnění uzavřené kupní smlouvy. 
 • Česká exportní banka nabízí vývozcům i některé další produkty, související s realizací vývozních obchodních transakcí, jakými jsou např. vystavování platebních i neplatebních bankovních záruk, zajišťování dokumentárních plateb, konverzi měn a další. Cílený program podpory je vypracován a nabízen také malým a středním podnikům.

Shrnutí:

 • Rozhodujícím faktorem pro realizaci exportního nebo investičního záměru bývá poskytnutí úvěru a zajištění jeho návratnosti pojištěním úvěrových rizik.
 • Hlavní úloha finančních institucí zřízených státem pro podporu exportu spočívá v podpoře a spolupráci s komerčními bankami.
 • Předností České exportní banky je poskytování služeb, souvisejících s realizací střednědobých a dlouhodobých projektů v rizikových teritoriích.

Klíčová slova anglicky: Medium term financing, long term financing, project financing, purchase of export receivables, bank guarantees.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.