Bankovní záruka

Bankovní záruka je vhodným nástrojem k zajištění jak platebních, tak i neplatebních závazků z kupní smlouvy. Může zajišťovat jak závazky prodávajícího a kupujícího navzájem, tak i závazky vůči třetím osobám, např. zasílatelům a dopravcům, celní správě a dalším. Záruka může být poskytnuta i nebankovním subjektem, plní však svůj účel jen tehdy, je-li tento subjekt dostatečně bonitní.

Bankovní záruka je písemný a neodvolatelný závazek banky poskytnout věřiteli plnění do výše stanovené peněžní částky, nesplní-li svůj závazek dlužník.

Bankovní záruka je písemný a neodvolatelný závazek banky za dlužníka, že poskytne věřiteli plnění do výše stanovené peněžní částky, nesplní-li svůj závazek dlužník. V komerčních vztazích může mít povahu závazku jak platebního, tak i neplatebního.

 

 

 

 

 

Účastníci platební operace

 • Příkazce – prodávající nebo kupující
 • Vystavující banka – zpravidla banka příkazce
 • Avizující (potvrzující) banka – zpravidla banka beneficienta
 • Beneficient – prodávající, kupující, nebo třetí osoba

Průběh záruční operace

Obsah záruční listiny vychází z příkazní smlouvy, kterou uzavírá příkazce (dlužník) s vystavující bankou. Záruční listina zpravidla uvádí:

 • zúčastněné strany (příkazce, beneficienta a ručitele),
 • závazek, ke kterému se záruka vztahuje,
 • způsob, jakým banka ručí,
 • maximální výši plnění ze záruky,
 • podmínky pro uplatnění nároku,
 • lhůtu platnosti záruky, případně další údaje.

Podobně jako u platebních instrumentů se také u záruk bankovní operace účastní banka vystavující (která se sama v záručním listu zavazuje), banka avizující (která informuje beneficienta, aniž by se sama zavazovala), případně i banka potvrzující (která se v tomto případě zavazuje ve stejném rozsahu jako banka vystavující).

Nejednotnost právní úpravy bankovních záruk v jednotlivých zemích je mnohem výraznější než u jiných bankovních nástrojů. Mezinárodní obchodní komora vydala k používání bankovních záruk několik doporučení, kterými se jak banky, tak i komerční kruhy řídí: Jednotná pravidla pro kontraktní záruky (Uniform Rules for Contract Bonds – URCB 524) v r. 1993 a Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání (Uniform Rules for Demand Guarantees – URDG 758) v r. 2010. K zajišťování platebních i neplatebních závazků v anglosaské právní oblasti slouží standby akreditiv. K čerpání akreditivu tohoto typu však dochází jen tehdy, když dlužník nesplní zajištěný závazek.

Druhy bankovních záruk

Platební záruky vystavuje banka za peněžité závazky dlužníka (např. úhradu kupní ceny, leasingové splátky, zajištění celního dluhu). Neplatební záruky zajišťují jiné závazky dlužníka, které vyplývají buď z existující, nebo z budoucí kupní smlouvy. Často užívanými neplatebními zárukami jsou např.:

 • Vadium (Bid bond) je zárukou za věrohodnost předložené nabídky, resp. splnění jejích náležitostí. Záruka bývá vyžadována při výběrových řízeních (tendrech) a pohybuje se v rozmezí 1 až 2 % z kupní ceny budoucího kontraktu. Má věřiteli kompenzovat zbytečně vynaložené náklady spojené s přijetím neseriózní nabídky.
 • Kauce (Performance Bond) je zárukou za kvalitní provedení smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo nebo některé z jejich náležitostí. Vystavuje se zpravidla ve výši 5 až 10 % z dohodnuté kupní ceny. V průběhu platnosti se může výše zaručené částky postupně snižovat v závislosti na výši jednotlivých dílčích plnění.
 • Záruka za vrácení akontace (Advance Payment Guarantee) může být použita v případech akontace poskytnuté pro pokrytí předkontraktačních výdajů prodávajícího, a to až do výše 10 až 15 % z dohodnuté kupní ceny. Účelem záruky je zajistit, aby prodávající použil poskytnutou akontaci dohodnutým způsobem.

Vztah banky k zajištěnému závazku

 • Abstraktní bankovní záruka zavazuje banku takovými podmínkami, které jsou přesně stanoveny v záruční listině. Záruka není závislá na podkladovém vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. Závazek plnění vystavující banky bývá často formulován tzv. na první výzvu a bez námitek. Banka má tedy povinnost plnit i bez ohledu na oprávněnost nároku beneficienta vůči dlužníkovi.
 • Akcesorická bankovní záruka obsahuje v textu záruční listiny vazbu na zajišťovaný závazek (např. kupní smlouvu). Požádá-li beneficient banku o plnění, banka může vůči němu uplatnit stejné námitky, jaké uplatňuje dlužník, tj. příkazce banky. V textu záruční listiny nemusí být nutně obsaženo ustanovení o její akcesoritě.

Shrnutí

 • Bankovní záruka je velmi účinným nástrojem zajištění platebních i neplatebních závazků v mezinárodním podnikání.
 • Kvalita a vynutitelnost bankovního závazku závisí na precizní formulaci textu záruční listiny.
 • Bankovní záruka je spolehlivá v míře odpovídající bonitě vystavující (případně potvrzující) banky.

Klíčová slova anglicky: Bank Guarantee, Contract Bond, Bid Bond, Performance Bond, Stand-by Letter of Credit.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.