Bank Payment Obligation

Dokumentární akreditiv zůstává i nadále velmi dokonalým a snadno dostupným platebním nástrojem. Dává prodávajícímu vysoký stupeň jistoty, že obdrží úhradu a kupujícímu zajišťuje takové plnění, které si v akreditivních podmínkách sám navrhl. Nevýhodou dokumentárního akreditivu je ovšem skutečnost, že dokumenty jsou vyžadovány v listinné podobě a jejich obsah je vizuálně ověřován pracovníky peněžních institucí. Vzhledem k růstu obliby elektronického obchodování a celkovému zrychlení procesů v mezinárodním obchodě použitelnost dokumentárních akreditivů pozvolna klesá. Obchodní komunita našla odpověď na tento trend vytvořením nového platebního nástroje, kterým je Bank Payment Obligation.

Bank Payment Obligation – BPO (v překladu bankovní platební závazek) je bankovní nástroj, definovaný Jednotnými pravidly pro BPO, které vydala Mezinárodní obchodní komora v roce 2013. Využívá výhod plně automatizovaného elektronického přenosu dat a reaguje tak na požadavky globálních dodavatelských řetězců. BPO je definován jako neodvolatelný závazek banky (angl. obliger bank – zpravidla banka kupujícího) zaplatit nebo přijmout závazek k odloženému placení a zaplatit při splatnosti určitou peněžní částku bance příjemce (angl. recepient bank – zpravidla banka prodávajícího), dojde-li k úspěšné shodě všech zaslaných datových souborů s požadavky datové základny (angl. established baseline). BPO využívá elektronické platformy vyvinuté organizací SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) a nazvané Trade Service Utility – TSU, která umožňuje porovnání dat z kupní smlouvy s daty o odeslaném zboží. Použití BPO je ideální zejména pro obchodní partnery, kteří spolu dlouhodobě opakované obchodují, dosahuji vysokých obchodních obratů a jejich vztahy se těší vzájemné důvěře. BPO omezuje zdlouhavé předávání a kontrolu dokumentů v listinné formě a současně snižuje administrativní náklady jak obchodníků, tak i finančních institucí.

Bank Payment Obligation je závazkem banky kupujícího poskytnout bance prodávajícího plnění v případě shody datové základny vytvořené na základě kupní smlouvy s datovými soubory o odeslání zboží.

Průběh platební operace

Platební podmínka BPO představuje mezibankovní závazek, kterým se banka kupujícího zavazuje bance prodávajícího poskytnout dohodnutým způsobem plnění v případě, že nastane shoda datové základny vytvořené na základě kupní smlouvy s datovými soubory o odeslání zboží. Průběh platby je srovnatelný s dokumentárním akreditivem s tím rozdílem, že údaje obsažené v listinných dokumentech jsou mezi účastníky platební operace poskytovány a předávány v podobě elektronické.

Shrnutí:

  • Bank Payment Obligation je závazkem banky kupujícího poskytnout bance prodávajícího plnění v případě shody datové základny vytvořené na základě kupní smlouvy s datovými soubory o odeslání zboží.
  • Průběh platby je srovnatelný s dokumentárním akreditivem, přenos údajů, obsažených v listinných dokumentech je však realizován elektronicky.
  • Použití Bank Payment Obligation je rychlejší a hospodárnější než dokumentární akreditiv.

Klíčová slova anglicky: Bank Payment Obligation, Obliger bank, Recepient bank, Established Baseline, Trade Service Utility.

Autor textu
Doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Doc. Ing. Alexej Sato, CSc. je absolventem oboru Ekonomika a řízení zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Více než 40 let se nepřetržitě pohybuje v komerční praxi, a to jak v tuzemsku, tak i  zahraničí. Po nástupu na katedru mezinárodního obchodu VŠE v roce 1997 se pedagogicky, výzkumně i publikačně zaměřil na problematiku mezinárodních obchodních operací, mezinárodního platebního styku a financování podnikatelské činnosti se zahraničím. Má bohatou publikační činnost jako autor a spoluautor řady knižních publikací, vědeckých prací a odborných článků. Podílí se na práci Komise pro cla a usnadnění obchodu Mezinárodní obchodní komory v Paříži.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.